Bilde av en gutt som leser. Foto: NTB/Shutterstock

Alle barn bør sjekke synet oftere

Sliter barnet ditt med å konsentrere seg eller har mye hodeverk? Barns syn utvikles gjennom hele skolegangen og mange går med uoppdagede synsproblemer.

Mange barn sliter med dårlig syn uten at foreldre eller andre voksne er klar over det. Faktisk viser en tidligere undersøkelse, utført av Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse, at hvert femte barn har synsproblemer og at en synsundersøkelse kunne bidratt til bedre resultater i skolehverdagen. En årsak til at mange barn lever med uoppdagede synsproblemer er at de selv ikke er klar over at de ser dårlig.

Nå er Helsedirektoratet i sluttfasen med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer som skal bidra til at barn med nedsatt syn får den hjelpen de trenger.

Det haster med å få barnets syn i fokus

Blindeforbundet begynte arbeidet med å få på plass nye retningslinjer for synsundersøkelse av elever i 2017. Dette bidro til at Helsedirektoratet i 2018 startet en revidering av tidligere retningslinjer, og opprettet en bredt sammensatt ekspertgruppe med kompetanse på barn og syn. I denne gruppen var Blindeforbundet representert med forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen Dr.philos og Stian M Innerdal, politisk og juridisk rådgiver.

Innerdal og Haugen side ved side, smilende

De nye rådene skulle vært på plass allerede våren 2020, men har dessverre blitt utsatt flere ganger. Siste beskjed fra Helsedirektoratet er at retningslinjene vil være på plass i løpet av 2021.

– Dette er svært uheldig og kan i verste fall påvirke den fremtidige skolegangen og utviklingen til mange barn, sier Innerdal.

Les mer om høringsutkastet her

Ekspertgruppen har vært sammensatt av representanter fra helsepersonell og andre som skal ivareta synsfunksjonen til barn og unge gjennom barnehage og skoleløpet. I tillegg til Blindeforbundet var Norges Optikerforbund, helsesykepleier, synspedagog, ortoptist, øyeleger, fastlege, optikere, samt representanter fra akademiske institusjoner som utdanner optikere, synspedagoger og helsesykepleiere representert. Flere i gruppen er forskere.

Tegn på synsforstyrrelser

– Synssansen er et av våre viktigste redskap til kontakt, kommunikasjon, utvikling og sosial samhandling. Det er ikke alltid lett for nærpersoner eller barnet selv å oppdage utfordringer med synet. Flere av tegnene forbinder man ofte ikke med synsproblemer. Det er derfor ekstra utfordrende at barn og unge ikke får synsfunksjonen rutinemessig testet etter fireårskontroll, sier Inga Britt Kjellevold Haugen.

I en fersk undersøkelse utført av Opinion på vegne av Blindeforbundet, stilte vi en rekke spørsmål til foreldre som har barn som har vært til synsundersøkelse. Her kommer det fram at 29 prosent av barna ikke har hatt briller eller linser, selv om de trengte det. For rundt halvparten av disse barna, har det blant annet ført til dårligere progresjon på skolen.

5 av tegnene på at barnet ditt kan trenge briller:

  1. Har mye hodeverk
  2. Skumper bort i og/eller velter ting
  3. Sliter med å lese og/eller skrive
  4. Ukonsentrert og/eller urolig på skolen
  5. Må sitte nærme tavla og PC for å se ordentlig

Se tegnene som film her

– Evnene til å kunne lese og skrive forutsetter at flere komplekse sansesystemer samarbeider godt. Da vil man også lettere forstå sammenhengen i det man leser, forklarer forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen.

Dersom en eller flere av disse systemene ikke fungerer like bra, som for eksempel utfordringer med samsynet eller synsskarpheten, vil dette kunne gjøre at lesing og skriving oppfattes som vanskeligere. Det kan blant annet også gjøre det vanskeligere å huske eller forstå hva man leser og barnet kan bli fortere sliten, ifølge Inga Britt.

Forslag til henvisningsrutiner

Ved mistanke om nedsatt syn vil skolehelsetjeneste, helsestasjon eller fastlege henvise for videre undersøkelse av synet.

Dette er forslaget i de nye nasjonale retningslinjene om henvisningsforløpet:

  • Barn 0-5 år henvises til øyelege eller spesialisthelsetjenesten.
  • Barn 6 og eldre skal ved mistanke om synsnedsettelse pga. øyesykdom eller annen sykdom henvises til øyelege eller spesialisthelsetjenesten.
  • Ved øvrig tvil om barnets (6 år og eldre) syn henvises enten til optiker, øyelege eller ortoptist.

    Overordnede føringer fra helsedirektoratet

Vi kan alle være med på å gjøre en forskjell for barna

Den eller de som ser barnet ofte, vil lettere kunne se endringer eller fange opp tegn som kan tyde på at synsfunksjonen bør undersøkes nærmere. Det kan være foreldre, familie, lærere, ledere for fritidsaktiviteter eller andre omsorgspersoner.
Dette er verdifulle observasjoner som kan bidra til å gjøre en forskjell for barnets faglige og sosiale utvikling.
Har du sett endringer eller slike tegn, eller har spørsmål rundt dette, ta kontakt med helsestasjonen/skolehelsetjenesten