Synskafé - AVLYST

Dato: 12. november kl. 12:00–14:00
Fylke: Oslo
Kontakt:
Oslo fylkeslag tlf. 23215050 e-post oslo@blindeforbundet.no.

Synskafé 12.november er avlyst pga smittesituasjonen.