Protokoll 1/21 – styremøte Norges Blindeforbund Rogaland

Telefonmøte - 03. februar 2021

Nyhetssak fra 10. februar 2021

Tilstede:

Vibeke Kaarstad
Elena Daniella Trifan
Thor Dagfinn Bjelland
Johnny Stangeland
Solfrid Eggen
Atle Bylund Breda

Forfall:

Marie Therese Ueland

Referent:

Øystein Hvenekilde Fylling

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det har vært enkelte misforståelser rundt utsendingen av sakspapirer til møtet. Dette har ført til at det har blitt sendt ut saksliste, men ikke saksdokumenter.

Styret vurderte det derfor som hensiktsmessig å utsette flere saker til senere, men behandle følgende i dette møtet:

• Situasjonen i Rogaland fylkeslag
• Årsmøte 2021
• Muntlige orienteringssaker

Følgende saker ble utsatt:

• Godkjenning av protokoll 8/20
• Medlemspleie
• Økonomi
• Punktskriver til fylkeslaget
• Landsmøtet 2021
• Lese- og sekretærhjelp
• Interessepolitisk verksted

Sak 2/21 Situasjonen i Rogaland fylkeslag

Det har oppstått et uheldig samarbeidsklima i fylkeslaget og styret opplever at dette påvirker fylkeslagets arbeid i en slik grad at det er svært viktig å bedre situasjonen.

For å bedre situasjonen ser styret det som viktig å skape rutiner som sikrer at alle parter har bedre oversikt over oppfølgingen av styrets vedtak. Mulige virkemidler for å oppnå dette kan være:

o Oversikt over oppfølgingssaker med ansvarsfesting, status og frist som oppdateres jevnlig.

o Et fast «ukesbrev» til styret fra administrasjonen med en kortfattet oppdatering om arbeidet. Dette har vært gjort tidligere i Rogaland og ble opplevd som nyttig og ryddig. Oversikten over oppfølgingssaker kan inngå i «ukesbrevet».

Både styreleder og administrasjonen har for øvrig bedt om bistand fra sentralleddet for å skape et bedre samarbeidsklima og avventer videre fremdrift.

Vedtak:

Styret ønsker at det innføres en ukentlig oppdatering som inneholder en liste over oppfølgingssaker som beskrevet over.

Sak 3/21 Årsmøte 2021

Årsmøtet skal ifølge vedtektene avholdes i perioden mellom 1. april og 15. juni. På grunn av pandemien ser styret det som hensiktsmessig å legge møtet sent i denne perioden i håp om at smittevernstiltakene tillater en avvikling som ligger nærmest mulig en normalsituasjon.

I 2021 skal møtet avholdes i Haugesund.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å innhente tilbud fra hotell som kan være aktuelle for helger i månedsskiftet mai/juni, og komme med en anbefaling på valg av hotell og helg til styret. Anbefalingen bør inneholde flere enn et alternativ.

Styret vil tenke på temaer og gjest fra sentralleddet til neste styremøte. Styret vil også sondere terrenget for å finne god underholdning til årsmøtet frem mot neste styremøte.

Sak 4/21 Muntlig orienteringssak om fordeling av VO-midler

Vibeke Kårstad informerte styret om at det er en viss usikkerhet knyttet til om voksenopplæringsmidlene fylkeslaget har omsøkt posteres på de studiestedene som har hatt aktiviteten. Administrasjonen går gjennom rutinene for å sikre at voksenopplæringsmidlene fordeles i tråd med aktiviteten.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 5/21 Neste styremøte

Styret satser på å avvikle neste styremøte som planlagt, den 25. februar i Haugesund. Dersom det er mulig vil styret avholdet møtet på et av hotellene som er aktuelle som årsmøtehotell.