Protokoll 2/21 – styremøte Norges Blindeforbund Rogaland

Telefonmøte - 25. februar 2021

Nyhetssak fra 02. mars 2021

Tilstede:

Vibeke Kaarstad
Thor Dagfinn Bjelland
Johnny Stangeland
Solfrid Eggen
Atle Bylund Breda
Marie Therese Ueland

Forfall:

Elena Daniella Trifan

Referent:

Forbundsleder Terje Andre Olsen

Sak 06/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det forelå forslag til saksliste til styremøte 25.02.21.

Vibeke Kaarstad ber om at saksdokumenter som styrets medlemmer og leder har sendt inn på forhånd burde være med på innkallingen.

Thor Dagfinn Bjelland ønsker at TT-ordning settes på saklisten.

Vedtak:
Saklisten og innkallingen godkjennes. TT-saken settes opp på saklisten før Eventuelt.

Sak 07/21 Godkjenning av protokoll 1/21

Det forelå protokoll 1/21 fra styremøtet 5. februar 2021 utarbeidet av seksjonsleder lokalt arbeid Øystein Hvenekilde Fylling.

Vedtak:
Protokollen er godkjent ved omsending.

Sak 08/21 Godkjenning av protokoll 8/20

Det forelå protokoll 8/20 fra styremøtet 4. desember 2020 utarbeidet av daglig leder Tom E. W. Gundersen.

Vedtak:
Protokollen er godkjent ved omsending.

Sak 09/21 Generell protokollgodkjenning

Forslag fra Thor Dagfinn Bjelland om følgende godkjenningsrutine for protokoll.

Følgende forslag foreslås til godkjenning av protokoll for å unngå "stress".

«Styret har 4 dager (96 timer) på seg til å kommentere eller gi sin godkjenning av protokollen.
Gir en ikke beskjed blir dette sett på som stilltiende aksept.
Det trenger derfor ikke sendes ut meldinger om at protokoll skal godkjennes, dette vet hvert enkelt styremedlem.»

Vedtak:
Styret tiltrer forslaget fra Thor Dagfinn Bjelland om godkjenning av protokoller.

Sak 10/21 Responstid på vedtak

Thor Dagfinn Bjelland har fremmet følgende forslag til oppfølging av vedtak fra fylkeslagets styre:

«I saker der administrasjonen skal fremskaffe opplysninger i en sak, eller andre typer arbeid skal gjøres må det settes en dato for når dette skal være gjort. Datoen må settes slik at administrasjonen får rimelig tid til å arbeide med sakene, uten at det tar for lang tid. Er ikke dato fastsatt i protokoll, skal en allikevel regne en uke fra avholdt styremøte før styret kan be om svar. Dette for å gi arbeidsro og for at det skal være ett bidrag til klare arbeidsrutiner mellom styret og administrasjonen.»

Daglig leder Tom E. W. Gundersen har gitt følgende innspill i saken:

«Selv om man setter pris på intensjonen bak forslaget til Thor Dagfinn, og ønsket om arbeidsro og klare arbeidsrutiner, ønskes ikke forslaget vedtatt. Det er umulig for styret å vite hvilke frister og sentralt pålagte oppgaver administrasjonen til enhver tid forholder seg til. Styrearbeid er bare en liten del av den totale arbeidsmengden ved kontoret. Administrasjonen må derfor gis den nødvendige tillit til å fordele og prioritere rekkefølgen i sitt arbeid mellom styremøtene. Hva som vurderes viktigst vil også til enhver tid variere, enten man spør styrets medlemmer, seksjonsleder eller øvrig ledelse. Her er det administrasjonens mandat å navigere mellom disse. Normal kutyme har bestandig vært at man jobber med å fyllestgjøre vedtak fra et styremøte til det neste. Slik bør det også være. Denne arbeidsformen har ikke bydd på problemer tidligere. I spesielle saker kan man be om at disse prioriteres. For de fleste vedtak vil det derimot holde at disse gjennomføres innen neste styremøte.»

Styret diskuterte forslaget og kommentaren fra Tom E. W. Gundersen. Thor Dagfinn Bjelland opprettholdt forslaget sitt.

Status på vedtak kan også gis i ukerapporten, og det kan også fra administrasjonen gis melding om at det trengs mer tid til oppfølging av oppgaver.

Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget fra Thor Dagfinn Bjelland.

Sak 11/21 Orienteringssaker

Vibeke Kaarstad har fått henvendelser fra Nicolaus Jehl ved Universitetet i Stavanger, som spurte om vi hadde personer her i Rogaland som kunne gi en gjesteforelesning om universell utforming av IKT denne ble videresendt til Øyvind Lode og Einar Fagerheim. Einar Fagerheim fulgte opp denne.

Mail fra Elisabeth Edvardsen som studerer master i design på St. Joost School of Art & Design i Nederland om IKT og universell utforming. Hun ønsker innspill fra medlemmer. Detter er delt i sosiale medlemmer og sendt til Marie Therese Ueland, Øyvind Lode og Einar Fagerheim.

Johnny Stangeland har fått en henvendelse om manglende universell utforming på Haugesund sykehus. Når man kommer til sykehuset så får man en kode på SMS og får vite på en monitor hvor man skal gå videre og når man skal gå til rom. Atle Lunde har videresendt mail fra Vibeke om dette til sykehuset i Haugesund. Det er ikke kommet svar på dette enda.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 12/21 Medlemspleie

Ifølge Focus har Rogaland Fylkeslag 502 medlemmer pr 23.2.21.

Det har vært blandede tilbakemeldinger om ringerunden. Noen opplever at det er mye telefoner, mens andre har fått tilbakemelding om at det er velkomment og at man snakker lenge med de man ringer til.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 13/21 Økonomi

Følgende dokumentasjon var tilsendt styret på forhånd:

• 13A - Balanserapport Rogaland fylkeslag per 310121

• 13B - Driftsrapport Rogaland fylkeslag per 310121

• 13C - Koststedsrapport for Rogaland fylkeslag per 310121

• 13D - Voksenopplæringsmidler

• 13E - Utstyr kontorsekretær

Vedtak:
Styret tar økonomirapportene til orientering.

Det er utbetalt tilretteleggingstilskudd til lokallagene.

Vedtak:
Styret er oppmerksom på at tilretteleggingstilskudd er betalt til lokallagene utenom vedtatt praksis, men styret stadfester likevel bevilgningen. Midlene må disponeres i henhold til kriteriene bruk at tilretteleggingstilskudd. Det bes om at administrasjonen sende et brev til de aktuelle lokallagene om dette.

Styret ber om at det blir gitt en redegjørelse for hvordan man kan få flere kurstimer og hvordan reglene for voksenopplæringstilskudd og tilretteleggingsmidler er i et eget telefonmøte og ber administrasjonen gjøre avtale med Grethe Lyngedal i seksjon lokalt arbeid sentralt om dette.

IT-utstyr til kontorsekretær
Det er behov for utskifting av utstyr til kontorsekretær jf. tilsendt saksdokument.

Vedtak:
Styret godkjenner at utstyret kjøpes inn når den reduserte prisen blir tilgjengelig.

Ompostering grunnet tap av gavekort.
Av de ti gavekortene pålydende 300 kroner som ble køpt inn til organisasjonsmøtene, har seks kommet på avveie. Verdien av disse, kr. 1800 må avskrives som tap.

Vedtak:
Styret tar dette til etterretning.

Sak 14/21 Punktskriver til fylkeslaget

Det er søkt Lions club i Sandnes om støtte til kjøp av punktprinter til fylkeslaget. Det er mottatt svar fra Helge Skretting i Lions Sandnes, som ser at kostnadene til punktprinter er for høy for Lions Sandnes alene. Dette er derfor videresendt 2 soner i Lions, dvs. ca. 20 Lions-klubber i området med håp om at dette skal løse seg.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 15/21 Landsmøtet 2021

Landsmøtet 2021 er fastsatt til 23. – 26. september 2021. Styret har ikke fått utkast til prinsipprogram og handlingsplan eller forslag til vedtektsendringer tilsendt enda og kommer tilbake til dette på neste styremøte.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 16/21 Lese- og sekretærhjelp

På årsmøtet ble det tatt opp at honorarsatsene for lese- og sekretærhjelp bør økes. NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland svarer at dette må tas opp med NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging sentralt. Dette fastsettes i årlige forhandlinger om honorarsatser og justeres tidligst 1.5.2021.

Vedtak:
Styret ber administrasjonen videresende saken til Interessepolitisk av deling, slik at de kan ta opp denne saken med NAV sentralt.

Sak 17/21 Interessepolitisk verksted

Årets interessepolitiske verksted er utsatt i påvente av at dette kan arrangeres fysisk. Det ble arrangert et informasjons- og innspillsmøte 12. februar. Ingen fra styret hadde anledning til å delta på innspillsmøtet.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og kommer tilbake til evt. ny påmelding når ny dato er avklart.

Sak 18/21 Kollektivtransport Rogaland

Thor Dagfinn Bjelland orienterte muntlig om en oppfølgingsaksjon 4. februar. Det ble tatt 13 ulike busser og 2/3 av bussene hadde ikke opprop. Situasjonen er altså blitt verre siden forrige aksjon.

Vedtak:
Styret beslutter en ny oppfølgingsaksjon i mai i både nordfylket i sørfylket for å sjekke status på nytt.

Administrasjonen bes om å tilskrive Kolombus der det orienteres om resultatet og at vi kommer til å ha en ny aksjon i mai og be om at situasjonen blir rettet opp i. Kopi av henvendelsen sendes til leder for Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland og til Samferdselsutvalget i Rogaland.

Sak 19/21 Universell utforming – Adaptor hjelpemidler sine nettsider

Vibeke Kaarstad orienterte muntlig om at Adaptor hjelpemidler sine nettsider ikke er universell utformet. Elena Daniela Trifan lovet å ta ette opp i styret etter henvendelserfra at medlem. Forbundsleder beklaget at sidene ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming og opplyste om at nye sider er planlagt lansert i starten av mars.

Vedtak:
Styret tar informasjon til orientering.

Sak 20/21 IKT-opplæring

Marie Therese Ueland orienterte om at hun hadde snakket med daglig leder om å starte opplæring i bruk av IKT. Hun ønsker å starte opp nettkafe evt. på Zoom.

Styret diskuterte ulike måter å gjennomføre dette på og ønsker å få til slik opplæring.

Vedtak:
Styret synes dette er en god ide som styret er opptatt av å følge opp, men på grunn av coronasituasjonen ønsker styret å starte med IKT-opplæring på nettkafeer eller i møter en til en først etter sommeren.

Sak 21/21 Årsmøtet 2021

Dette er oppfølging av sak 3/21. Det er ikke bestilt hotell til årsmøtet enda, men innhentet tilbud. Styret har tidligere ønsket å ha årsmøtet i slutten av mai eller i starten av juni. For at alle i styret skal kunne delta ønsker styret at årsmøtet avholdes i en av de to første helgene i juni. (4.-6. juni eller helst 11.- 13. juni).

Tore Nærland har tilbudt seg å fortelle fra reisen jorden rundt på sykkel og fly, sammen med Ole Leirvåg, i forbindelse med at de lanserer bok om dette.

Tor Dagfinn Bjelland ønsker at man kan ha innledning fra Sverre Meling jr. eller andre som forteller om Haugesund - historie og lokalmiljøet.

Det er viktig at det settes av til sosialt samvær.

Det er også ønskelig å få et kurs i Zoom i forbindelse med årsmøtet.

Aksjonsuketemaet «Uleselig» er også aktuelt som tema.

Vedtak:
Styret tar med seg innspillene til tema og foredrag i den videre planleggingen når tidspunkt for årsmøtet.

Styret ønsker at et av sentralstyrets medlemmer kommer på sentral gjest på årsmøtet.

Styret ber administrasjonen innhente tilbud og reservere hotell på en av de to første helgene i juni.

Sak 22/21 Aktivitetskalender
Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 23/21 Kandidater til sentrale utvalg

Vibeke Kaarstad orienterte muntlig om at valgkommiteen ønsker innspill fra fylkeslagene.

Johnny Stangeland ønsker å fortsette som varamedlem i planutvlaget.
Marit Londal ønsker å delta i vedtektsutvalget.

Vedtak:
Styret nominerer Johnny Stangeland som varamedlem til planutvalget og Marit Londal til vedtektsutvalget.

Marit Londal gis beskjed om styrets vedtak av referenten.

Sak 24/21 Prosjekt vedr. medlemsrekruttering

Vibeke Kaarstad orienterte muntlig om prosjektet med medlemsrekruttering. Hun har i tillegg sendt ut informasjon fra daglig leder i Sogn og Fjordane fylkeslag om deres medlemsvervingsprosjekt.

Vedtak:
Styret bevilger kr. 5.000 i støtte til prosjektet og ber administrasjonen iverksette dette.

Sak 25/21 Synshemmedes aksjonsuke

Vibeke Kaarstad orienterte muntlig. Styret har også fått tilsendt e-post fra sentral prosjektgruppe. Tema for årets aksjonsuke er «Ueselig»-kampanjen og denne skal markeres 14. – 18. juni 2021.

Vedtak:
Styret leser informasjonen som er tilsendt og finner eksempler som kan brukes i aksjonsuka frem til neste styremøte. Dette kan også være et av temaene på årsmøtet.

Sak 26/21 Nasjonal TT-ordning

Thor Dagfinn Bjelland har tatt kontakt med interessepolitisk avdeling ved Espen Lahnstein, som hjelper til med å sende en henvendelse til Rogalandsbenken ved leder Sveinung Steinsland og til Fylkeskommunen om at Rogaland bør inkluderes i den nasjonale TT-ordningen.

Vedtak:
Administrasjonen bes om å sende henvendelse fra fylkeslaget til fylkestinget og Rogalandsbenken om å få til den nasjonale TT-ordningen også i Rogaland og be om at egenandelen ikke overstiger 10 %.

Sak 27/21 Eventuelt

Johnny Stangeland har snakket med daglig leder i dag om taxi-saken. Det forhandles om rabatt-avtale med Stavanger Taxi, Karmøy Taxi og så ønsker avtale med et selskap i Sør-fylket i tillegg. Daglig leder mener det er gode mulighet til å få til en avtale snart.

Solfrid Eggen har tatt kontakt med Haugesunds turistforening som har stoppet all virksomhet pga. korona. Hun fortsetter kontakten når de gjenopptar driften.

Thor Dagfinn Bjelland spurte om samarbeidssituasjonen mellom administrasjonen og fylkesleder. Forbundsleder Terje Andre Olsen redegjorde for at saken blir utredet av eksterne uavhengige konsulenter og at han oppfattet at alle parter ønsket en avklaring av situasjonen så raskt som mulig.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Neste styremøte er planlagt til 25. mars. Thor Dagfinn Bjelland melder at han ikke har anledning 25. mars.

Vedtak:
Neste styremøte flyttes til 23. mars kl. 11:00.

Oslo, 25.2.2021

Terje Andre Olsen
Referent