Protokoll 7/20 – styremøte Norges Blindeforbund Rogaland

Luramyrveien 25A, Sandnes - 06. november 2020

Nyhetssak fra 19. november 2020

Tilstede fra styret:     

Vibeke Kaarstad, styreleder
Elena Daniela Trifan, nestleder
Thor Dagfinn Bjelland, styremedlem
Johnny Stangeland, styremedlem
Maria Theresa Ueland, styremedlem (telefon)
Solfrid Eggen, varamedlem
Atle Bylund Breda, varamedlem

Fra administrasjonen:

Tom E. W. Gundersen, daglig leder (referent)        

Sakregister:

Sak 072/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 073/20 Godkjenning av protokoll 6/20
Sak 074/20 Orienteringssaker
Sak 075/20 Medlemspleie
Sak 076/20 Økonomi
Sak 077/20 Styret og administrasjonen
Sak 078/20 Synscafé 2021
Sak 079/20 Eventuelt

Før møtet begynner spør Vibeke om deltakerne har innvendinger mot at hun gjør lydopptak. Det presiseres at opptaket kun er til egen bruk. Ingen motsetter seg dette.

Sak 072/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

 • Vibeke ønsker at innspill til sakslista føres opp som separate saker med saksnummer, ikke som punkter under en hovedkategori. Tom forklarer at all den tid man har besluttet å ha orienteringssaker, medlemspleie og økonomi som faste kategorier på sakslista, forsøker han å plassere innholdet deretter. Thor Dagfinn foreslår at styret ber om de endringer når de mottar forslag til saksliste.

Vedtak:
Styret lar tema modne til neste styremøtet. Settes opp som sak.

 • Solfrid og Johnny tar opp problemstilling knyttet til tekstformatet .txt i saksfremlegg som har utspring fra mail. Dette lar seg ikke forstørre.

Vedtak:
Tom lagrer fremtidige saksfremlegg fra mail som Word-dokument.

Sak 073/20 Protokoll 6/20

Etter ønske fra Årsmøtet ble styreprotokoll 6/20 forsøkt godkjent ved omsending. Mail gikk ut 30. oktober med beskjed om planlagt utsendelse den 2. november, dersom ingen tilbakemeldinger på innhold. Det viser seg i ettertid at ikke alle har lest dette, og at den som tier derfor ikke nødvendigvis samtykker. Elena understreker at det enkelte styremedlem er ansvarlig for å følge opp mail. Thor Dagfinn bifaller en skjerpet rutine på dette. Sak kommer under eventuelt. 

Vedtak:
Godkjent ved omsending 02.11.20.  

Sak 074/20 Orienteringssaker

 • Tom informerer om oppfølgingen av gutten på fire, som får braille-LEGO via barnehagen han går i. Kontrakt mellom barnehagen og LEGO er tegnet. Faren sier seg villig til å stille opp i et evt. medieinnslag. Kommunikasjonsavdelingen ønsker å avvente til gutten har gjort seg kjent med klossene, slik at det blir en sak om hvordan han bruker dem, snarere enn en sak om at han får dem.
   
 • Flott oppslag 25. oktober i Haugesunds Avis med Elena og Thor Dagfinn etter buss-aksjonen. Journalist Carsten Kickstat åpnet artikkelen for allmenheten den 5. november, og mottok stor takk for det. Med bakgrunn i denne artikkelen, samt tidligere innslag på radio, blir det møte mellom Blindeforbundet og direktør Odd Aksland i Kolumbus den 12. november. Elena og Thor Dagfinn stiller.

 • Tom har formidlet evaluering til Thon Hotel Maritim etter årsmøtet. Vibeke tar til orde for at evalueringen burde vært tatt opp med styret først. Thor Dagfinn og Solfrid mener dette går inn under kontorets frihet, og er en «ikke sak» for styret, all den tid møtet i tillegg var en stor suksess. Vibeke ønsker å ta opp problemstillingen på møtet med seksjonsleder og forbundsleder den 11. november.

 • Tom hadde møte med Heidi Frafjord på Hotel Victoria den 3. november. Hotellet priset seg ut ved forrige anbudsrunde, men vil gjerne være med i beregningen for den neste. Thor Dagfinn tar til orde for at slike møter med hotellene er bortkastet, da medlemmene uansett helst vil tilbake til de samme hotellene. Tom fremholder at det var den gode kontakten med hotellene og de personlige relasjonene som gjorde at møtet på Thon Hotel Maritim ble så bra som det gjorde. Johnny syns det er positivt at vi er aktive på markedet.

 • Blindeforbundet sentralt ønsker nasjonal sertifisering som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I den forbindelse har Tom sendt inn rapport om tilstanden lokalt. 
 • Den 4. november var det styremøte i Lilly og Jacob Jacobsens legat. Tom har gitt tilbakemelding at han finner det merkelig å kun bli presentert for en ferdig innstilling, framfor å bidra i vurderingen av kandidater.

 • Det er besluttet å ikke gjennomfører fysiske RK-besøk ut november, for hele landet. Uavhengig av lokale smittetall.

 • Arild Storm Ruud har involvert Norges Blindeforbund Rogaland i en sak om fravær av Eldreråd i Egersund kommune, meldt inn til Diskrimineringsnemda. Styret mener at dette ikke er en sak for Blindeforbundet. 

Sak 075/20 Medlemspleie

 • Fra forrige styremøte har vi fått ett nytt medlem fra Førresfjorden. To har gått bort. Totalt antall medlemmer er ifølge systemet 507 etter feilretting av tall oppgitt på årsmøtet.

Vedtak:
Tas til etterretning. 

 • Kontoret kontaktet av giver fra Sandnes som hadde mistanke om svindel etter besøk av dørbanker fra Blindeforbundet. Kontoret var ikke klar over at vedkommende hadde startet opp, og heller ikke hvor i fylket han opererte. Giver ble henvist til nettside med oversikt over våre dørbankere, og fikk bekreftet at han tilhører oss. Tom kontaktet seksjon for innsamling, og har nå fått sikret at det gis nødvendig beskjed i fremtiden.

Vedtak:
Tas til etterretning.    

 • Vibeke ønsker å legge til rette for en hjelpetrener for førerhund-brukere i Rogaland. Vil undersøke hvilke muligheter som finnes og hvor vi kan søke støtte til dette.

Vedtak:
Vibeke tar kontakt med Førerhundskolen. Sak tas opp på neste styremøte.

 • Thor Dagfinn ønsker at det sendes et skjema for å kartlegge hva medlemmene ønsker av aktiviteter. Solfrid foreslår at dette kan være en av oppgavene som legges til medlemskontaktene. Dersom man velger dette alternativet, ønsker Tom at man presenterer noen alternativer til aktiviteter, sånn at medlemmene ikke blir tatt på senga når de blir oppringt. Johnny mener man først kan stille et åpent spørsmål for å fange opp nye forslag, og evt. ha svaralternativer som en back up etterpå. 

Vedtak:
Innspill til skjema legges fram til neste styremøte.

 • Det skal innstilles nye medlemskontakter, og disse må i løpet av 2021 ha gjennomført nye kurs for å utføre oppgaven. I mellomtid må det innføres en midlertidig ordning som ivaretar medlemmene. 

Vedtak:
Rehabiliteringskontaktene i styret går inn som midlertidige medlemskontakter i påvente av at nye personer oppnevnes og kurses. 

 • I tidligere vedtak om oppfølging av barnefamilier ble Marit Olstad knyttet til oppgaven. Denne oppgaven ønsker hun å beholde selv om hun nå er ute av styret. Vibeke forteller at det allerede er opprettet en Messenger-gruppe til formålet.

Vedtak:
Vibeke følger opp hvor langt arbeidet har kommet til neste styremøte. 

 • Elena ønsker å følge opp tidligere diskusjon om å opprette en database for medlemmer som ønsker å engasjere seg. Foreslår å knytte dette til samme prosess som nå gjelder for MK-oppfølgingen.

Vedtak:
Kartlegging av medlemmers ønske om å engasjere seg legges også inn MK sitt spørreskjema. 

 • Års- og høstmøtet ble enige om å sende henvendelse til NAV hjelpemiddelsentral om å øke godtgjørelsen til lese- og sekretærhjelp fra 150,- til 175,- på dagtid, og fra 175,- til 200,- på kveldstid og helg. Vibeke har sendt henvendelse til NAV og denne ligger nå hos avdelingsdirektør Odd Petter Berntsen. 

Vedtak:
Tas til etterretning. 

Sak 076/20 Økonomi 

 • Bransjeforeningen for Samfunnsnyttig Lotterivirksomhet (BSL) har tatt kontakt i forbindelse med høringsforslag til endringer i Lotteriloven og Pengespilloven, ettersom BSL skal til Stortinget og møte medlemmene i kulturkomiteen. Endringer i lov kan få store konsekvenser for inntektsoverføringer fra blant annet bingo, og de spør derfor hva som ville blitt konsekvensene for ditt lag/ din forening dersom inntektene fra bingo forsvant helt? Anders Poppe har sendt henvendelse til interessepolitisk avdeling på vegne av Østfold og de andre daglige lederne for øvrig. Torunn Gaarder har koblet inn Karsten Aak og Knut Kjær Berntsen. 

Vedtak:
Tas til etterretning. 

 • Thor Dagfinn ønsker at det opprettes reisetilskuddsordning for deltakere til Ridderrennet. Forslaget er at det settes av kr. 10.000,- i sin helhet, og fra dette et maksbeløp på 2000,- pr. deltaker. Vibeke foreslår å se om man kan søke voksenopplæringsmidler for dette. Ridderrennet arrangeres fra 14. – 21. mars, og det er nok stor fare for at det blir avlyst slik situasjonen er. Thor Dagfinn vet derimot mer om dette til neste styremøte.

Vedtak:
Tom sjekker vedr. voksenopplæringsmidler. Thor Dagfinn finner ut om rennet arrangeres. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

 • Solfrid ønsker at det søkes om ekspressmidler til et 8-ukers yogakurs i nordfylket. Vibeke ønsker at sørfylket også inkluderes. Tom mener at forslaget er veldig godt, men viser til at ingen kommer til å gi støtte til denne type aktiviteter under en koronapandemi. Han tar til orde for å søke støtte til aktiviteter relatert til situasjonen vi står i nå, og heller søke midler til yogakurs når sitasjonen er normalisert. Tess foreslår aktiviteter som IKT-kurs, strikking og quiz på digital plattform. Vibeke viser til en-til-en opplæring på IKT i Østfold, der instruktør mottar 3300,- for 8 timer som finansieres gjennom Funkis.     

Vedtak:
Det sendes ordinær søknad om midler til yogakurs når situasjonen tillater det. 

Sak 077/20 Styret og administrasjonen

Vibeke frafaller ønsket om å gjennomgå saken i plenum, da det skal avholdes møte mellom styreleder, daglig leder, seksjonsleder lokalt arbeid og forbundsleder den 11. november.          

Vedtak:
Ingen innvendinger fra styret.

Sak 078/20 Synscafé 2021 

Elena ønsker at styret gjenopptar arbeidet med å gjennomføre synscafé i 2021, der det i år ble avlyst grunnet pandemien. Tanken er fortsatt å legge opp til to arrangementer i september, hvorav et i Haugesund og et i Egersund. Tom foreslår at det settes en datofrist for når smitte-situasjonen må være avklart, slik at man unngår å investere unødig tid og ressurser.        

Vedtak:
Datofrist for avklaring settes til 31. mai. Arbeidet påbegynnes evt. etter dette.

Sak 079/20 Eventuelt

 • Thor Dagfinn ønsker at det opprettes en Messenger-gruppe for styremedlemmene for å raskere kunne godkjenne protokoll bl.a. Tom redegjør for hvor lang tid som kreves for å kunne ferdigstille protokoll etter et styremøte, noe som vil variere på bakgrunn av arrangementer, møter og øvrige oppdrag. Innen to uker vil likevel alltid la seg gjennomføre.

Vedtak:
Thor Dagfinn oppretter Messenger-gruppe. Tom ferdigstiller protokoller innen to uker fra avholdt møte.

 • Elena ønsker at det stilles krav om at deltakere på årsmøtet er til stede under hele møtet og ikke bare ankommer når det er valg. Dette har med respekt for hele organiseringen å gjøre, og arbeidet som ligger bak. Thor Dagfinn bifaller dette og stiller spørsmål ved at man kan stable på plass nok medlemmer til å kuppe et valg, slik man tillater nå. Tom velger å ikke kommentere det politiske aspektet rund dette, men sier han reagerer på at folk stiller uanmeldt på møter og skufler i seg mat og drikke, mens alle andre medlemmer i det minste betaler for dag-pakker.    

Vedtak:
På vegne av styret skriver Tom et forslag til vedtektsendring, som oversendes vedtektsutvalget innen fristen den 1. desember.