Protokoll 8/20 – styremøte Norges Blindeforbund Rogaland

Luramyrveien 25A, Sandnes - 04. desember 2020

Nyhetssak fra 09. desember 2020

Tilstede fra styret:

Vibeke Kaarstad, styreleder
Elena Daniela Trifan, nestleder
Thor Dagfinn Bjelland, styremedlem
Johnny Stangeland, styremedlem
Maria Theresa Ueland, styremedlem
Solfrid Eggen, varamedlem
Atle Bylund Breda, varamedlem

Fra administrasjonen:

Tom E. W. Gundersen, daglig leder (referent)        

Sakregister:

Sak 080/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 081/20 Godkjenning av protokoll 7/20
Sak 082/20 Orienteringssaker
Sak 083/20 Medlemspleie
Sak 084/20 Økonomi
Sak 085/20 Lokaler til Aktivitetssenteret i Stavanger
Sak 086/20 Innspill til skjema for medlemsutsendelse
Sak 087/20 Lydopptak
Sak 088/20 Internasjonalt samarbeid
Sak 089/20 TT-strategi 2021
Sak 090/20 Avtale med Rogaland Taxi
Sak 091/20 Hjelpetrener førerhund
Sak 092/20 Bike for Peace
Sak 093/20 Møtedatoer 2021
Sak 094/20 Haugesund Turisforening
Sak 095/20 Eventuelt

Før møtet Starter spør Vibeke om deltakerne har innvendinger mot at hun gjør lydopptak. Ingen motsetter seg dette. Det gjøres heller ingen andre opptak fra møtet.

Sak 080/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Godkjennes

Sak 081/20 Godkjenning av protokoll 7/20

Styret bifaller oppsettet for den gjeldende protokollen. Mellomrom og vedtak under hvert av punktene synes å være en fungerende oppskrift. 

Vedtak:
Godkjent ved omsending 19.11.20.

Sak 082/20 Orienteringssaker

 • Vibeke informerer om en feil i høstmøteprotokollen. Det står at forslag til budsjettet tas til orientering. Her skulle stått at høstmøtet godkjenner forslaget til budsjett.
   
 • På styremøtet 04.11 ble det vedtatt å formulere et forslag til vedtektsendring og sende til Vedtektsutvalget innen fristen den 1. desember. Man ønsket å endre praksisen med tidfestet valg på årsmøtet, med det formål å gi medlemmer anledning til å møte kun for å delta under selve valget. Det viser seg derimot at dette aldri har vært nedfelt som praksis i Blindeforbundets vedtekter, og kun gjort seg gjeldende som en lokal tilpasning. Da dette er en tilpasning styret uansett ønsket å endre, vil dette bli kommunisert til medlemmene før neste årsmøte. 
 • Tom har gitt tilbakemelding til styret i Lilly og Jacob Jacobsens legat om at man må sikre lik behandling og like krav til dokumentasjon fra samtlige søkere. Dette er avgjørende for at Norges Blindeforbund Rogaland skal kunne spille en rolle i legatets forvaltning. Tilbakemeldingen har allerede medført at en av søkerne må fremskaffe mer utfyllende dokumentasjon for å samsvare med de krav som stilles de andre søkere.

Sak 083/20 Medlemspleie

 • Fra forrige styremøte har vi fått fire nye medlemmer. Et medlem har gått bort. Totalt antall medlemmer for perioden er ifølge systemet 512.

Vedtak:
Tas til etterretning. 

 • Vibeke refererer fra den nyopprettede Messenger-gruppa for barnefamilier, hvor tanken er at medlemmene etter hvert skal møtes for å diskutere aktiviteter som kan favne om hele familien. Hittil har ikke arbeidet kommet videre, men Vibeke er i dialog med initiativtaker før neste styremøte.

Vedtak:
Tas til etterretning.

 • Tom la ut en uhøytidelig spørreundersøkelse på Facebook for å høre i hvilken grad medlemmene ønsker en ny ringerunde, lik den forrige Z i telefonen. Seks stemmer fordeler seg mellom dem som mener at «en runde var allerede en for mye» og at det «var ok med en runde, men vi trenger ikke flere». Syv stemmer fordeler seg mellom dem som mener at det «er en god idé å ringe alle en gang til» og at «vi burde ha en ringerunde hvert år uavhengig av COVID-19». Selv om undersøkelsen ikke er representativ, avdekker den svært ulike oppfatninger i medlemsmassen. Styret ønsker helst en løsning der MK kontakter medlemmene og benytter et lokalt utviklet skjema for å kartlegge hva medlemmene ønsker av aktiviteter. En ny kampanjerunde avgjøres derimot sentralt. Her var man heller ikke uforbeholdent positiv til at Rogaland gjennomførte en slik spørreundersøkelse.

Vedtak:
Styret avventer tilbakemelding fra sentralt vedr. ny ringekampanje.

 • Etter ønske fra årsmøtet om økt grad av tilgjengelighet, ble protokollen fra styremøtet den 06.11 publisert under nyhetsfanen på nettsiden og lenket videre til Facebook-siden herfra. Tilbakemeldingen fra medlemmene er svært positiv, men kommunikasjonsavdelingen formidler at nyhetsfanen på nettsiden ikke er tiltenkt en slik formidling. Det nyetablerte Hvelvet bør i stedet benyttes for protokoller. Her må man derimot logge seg på med brukernavn og passord, og spore opp den aktuelle protokollen. Styret mener det er en styrke for blinde og svaksynte at man kan benytte nettsiden uten pålogging, og finne protokollen på et sted man allerede har lært seg å bruke. Styret anser også at publiseringen styrker graden av åpenhet i styrets arbeid. 

Vedtak:
Styret ønsker at den neste protokollen også publiseres på nettsiden, og at man ser hvorvidt dette blir akseptert. 

Sak 084/20 Økonomi 

 • Søknad til Helse Vest er sendt innen fristen den 1. desember. I alt er det søkt om 200.000,- hvorav 100.000,- i grunnstøtte og 100.000,- i prosjektstøtte. Man vet lite om hvilke vurderinger som gjøres med bakgrunn i pandemien. Man vet heller ikke hvordan fordelingen mellom paraplyorganisasjon og medlemsorganisasjoner vurderes i lys av samme problemstilling. Derfor går man så vidt offensivt til verks. 

Vedtak:
Tas til etterretning. 

 • Vibeke nevner støtten som Blindeforbundet i Oslo mottok fra Elkjøpfondet i fjor. To ganger i uken ble det arrangert Digital Kafé hvor medlemmer fikk opplæring tilpasset individuelt nivå og behov. Elkjøpfondet er opprettet for å bidra til å tette det digitale gapet i samfunnet. Det drøftes hvorvidt Rogaland fylkeslag kan søke tilsvarende. 

Vedtak:
Styret vurderer aktuelle prosjekter fram til neste styremøte. 

 • Tom sendte forespørsel til Lions Norge den 20.11 om støtte til innkjøp av punktskriftmaskin. Da man enda ikke hadde mottatt tilbakemelding pr. 01.12 ble Lions Norge kontaktet via tlf. Her ble man henvist til Helge Skretting, som er leder for Lions Club Sandnes Riska. 

Vedtak:
Tom følger opp prosessen videre med nevnte kontaktperson.

 • Solfrid ønsker midler til anskaffelse av en bordvev til Aktivitetssenteret i Haugesund, da man ser endringer i hvem som deltar på de ukentlige samlingene. En god bordvev vil koste et sted mellom 5.000 – 10.000,- kr.  

Vedtak:
Styret innvilger midler til formålet. 

 • Thor Dagfinn forteller at det vil bli tatt en endelig avgjørelse for hvorvidt Ridderrennet arrangeres den 21. januar. Tom sier det kan gjøres å søke voksenopplæringsmidler til formålet. 

Vedtak:
Tas til etterretning. 

 • Rogaland Fylkeslag hadde 423 medlemmer med lokallagstilknytning pr. 31.12.2019. Fra sentralt utbetalte man for disse en kontingentandel på kr. 10.575,- i mars. Det er derimot gjort en feil som medfører at lokallagene har fått beløpsandelen fra fylkeslaget to ganger. Til sammen utgjør dette en sum på kr. 19.700,-. 

Vedtak:
Styret ber om tilbakeføring av midler innen regnskapsårets utløp. 

Sak 085/20 Lokaler til Aktivitetssenteret i Stavanger 

Vibeke belyser problemstillinger knyttet til dårlige lokaler for Aktivitetssenteret i Stavanger. Tess løfter fram behovet for å finne et lokale som ligger sentralt for alle i sørfylket. Tom bifaller dette og nevner at Sandnes bestandig har framstått som ideelt. Johnny mener dette også vil være en håndsrekning etter sammenslåingen av lokallagene i sør. Elena ønsker at det nedfelles ei gruppe som ser på dette.

Vedtak:
Det nedfelles ei gruppe som består av Tom, Vibeke, Tess og Atle som vara for Tess.

Sak 086/20 Innspill til skjema for medlemsutsendelse

Grunnet tidspress foreslås saken utsatt til neste styremøte.

Vedtak:
Saken utsettes. 

Sak 087/20 Lydopptak 

Thor Dagfinn har meldt inn behov for klarere retningslinjer hva angår lydopptak, og nevner spesielt at lydopptak må slettes så snart protokoll er godkjent. Han foreslår at Tom gis fullmakt til å formulere noen retningslinjer fram til neste møte. Vibeke har vært i kontakt med Kristin Berglann Tronrud vedr. dette, og her skal finnes retningslinjer fra før. Tom undersøker nærmere.

Vedtak:
Retningslinjer legges fram på neste styremøte. 

Sak 088/20 Internasjonalt samarbeid 

Elena presenterer en samarbeidsavtale mellom Det Rumenske Blindeforbund (avdeling Bihor) og Norges Blindeforbund Rogaland. Hensikten med avtalen er å beskytte og fremme synshemmedes rettigheter, utveksling av erfaring og praksis mellom partene, lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter som involverer partene, europeisk finansierte prosjekter som involverer synshemmede fra Norge og Romania, ulike aktiviteter og bilaterale besøk.

Vibeke etterspør involvering fra Internasjonal avdeling, og Elena bekrefter dialog med Terje Iversen i prosessen. Det er ham som bl.a. har anbefalt at det tegnes en samarbeidsavtale for å etablere klare retningslinjer for arbeidet videre. 

Tom tar opp to problemstillinger i avtalen slik den fremstår pr. i dag. Det første gjelder vedr. ansvarsfordeling. Avtalen presiserer ikke hvem som skal gjøre hva. Er tanken at kontoret skal arbeide med dette, må det presiseres hva arbeidet skal bestå i og videre diskuteres med daglig leders overordnede. Det andre som nevnes er avtalepunktet som beskriver at «partene skal støtte hverandre på ulike måter (materielle ressurser, økonomiske ressurser, menneskelige ressurser eller kunnskap / informasjon) så langt det er mulig». Tom mener det er uvanlig for en vennskapsavtale at den binder partene økonomisk. Thor Dagfinn mener at teksten må jobbes med fram til neste styremøte.

Vedtak:
Saken jobbes med videre fram til neste styremøte.

Sak 089/20 TT-strategi 2021

Den nasjonale TT-ordningen er heller ikke innlemmet i statsbudsjettet for denne omgang. Thor Dagfinn viser til at neste sjanse til å påvirke utfallet er til revidert statsbudsjett i mai. Han ønsker at fylkesstyret har en klar strategi i den forbindelse. Styret bør vedta å forfatte et brev som sendes til Sveinung Stensland som en formell henvendelse til Rogalandsbenken på Stortinget. Parallelt bør det samme budskapet formidles formelt til fylkespolitikerne. 

Vedtak:
Thor Dagfinn og Johnny får det politiske ansvaret, og Tom bistår praktisk.

Sak 090/20 Avtale med taxi-næringen

Norges Blindeforbund Rogaland har fått i stand en begynnende avtale med Karmøy Taxi, som vil gjelde for hele ytre Haugalandet, nærmere bestemt for kommunene Sveio, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn. Stavanger Taxi er også kontaktet, og sier de ønsker å gi det samme tilbudet. Avtalen gir Blindeforbundets medlemmer en rabatt på 7 % pr. tur. Dette tas godt imot av styrets medlemmer, men det er ønskelig å få med flest mulig sentraler i Rogaland i den endelige avtalen. Samtidig må det etableres klare retningslinjer for bestilling av tur og legitimering, som ivaretar en enkel og effektiv prosess for alle parter. Man bør også arbeide for en positiv profilering i media når avtalen sluttføres. 

Vedtak:
Tom fortsetter dialogen med Inger Elise Kolstø hos Karmøy Taxi.

Sak 091/20 Hjelpetrener førerhund 

Tom har vært i kontakt med Kristin Kjæret, da det er opprettet en hjelpetrenergruppe nasjonalt som ser på opplæring og organisering av førerhund-trenere i disse dager. Gruppen skal ha sitt første fysiske møte i januar. Kristin har sendt en forespørsel til Sverre der hun spør hvorvidt Rogaland bør avvente en lokal søknad om å få på plass en hjelpetrener, i lys av prosessen som nå pågår i Førerhundutvalget. 

Vedtak:
Tas til etterretning. 

Sak 092/20 Bike for Peace 

Henvendelse fra Bike for Peace ved Tore Nærland vedr. sykkeltur til Israel og Palestina, der man inviterer to synshemmede med ledsagere fra Norges Blindeforbund Rogaland til deltakelse. Elena syns det er problematisk at Nærland knytter sin virksomhet til Blindeforbundet. Tom nevner også et problematisk misforhold i vedtak fra protokoll 4/20 den 1. juli under sak 046, som slår fast at «styret ønsker et tydelig skille mellom dette som privat næringsvirksomhet og Blindeforbundets tilbud.» Flertallet av styret er derimot positive til henvendelsen, så sant det ikke medfører en finansiell tilknytning for fylkeslaget. 

Vedtak:
Styret sier seg positive til tilbudet, men Blindeforbundet må ikke belastes økonomisk.

Sak 093/20 Møtedatoer 2021 

Styret legger opp møtedatoer for de første tre mnd. av 2021, hvor det første bør legges sammen med årsmøte i Haugesund lokallag. 

Vedtak:
Datoer settes til 27. januar (Haugesund), 25. februar og 25. mars. 

Sak 094/20 Haugesund Turistforening 

Elena ønsker at det gjenopptas kontakt med Haugesund Turistforening. Solfrid forsøkte det samme da hun sist var i styret, men fikk ikke gehør. Ønsker derfor gjerne å gå sammen med Elena for å få til noe her. 

Vedtak:
Elena og Solfrid tar kontakt med Turistforeningen i Haugesund. 

Sak 095/20 Eventuelt

Ingen saker.