Gavefondet 2022

Årets årsmøte skal avholdes 6.-8. mai, og i god tid før dette håper vi at vi får inn mange søknader til gavefondet. OBS! Søknadsfristen i år er 8. april.

Nyhetssak fra 09. mars 2022

Til medlemmer av Blindeforbundet, Troms:

 

-Vil du ha 12.000 kroner?

Så mye kan du få fra Gavefondet hvis du har den beste begrunnelsen for tildeling av penger til VELFERDSFORMÅL!

Ønsker du å gjøre en reise du vil ha godt av, tenker du på innkjøp av utstyr som NAV ikke uten videre betaler, eller er det noe annet du trenger 12.000 kroner til? Da må du allerede nå begynne å skrive en søknad om tildeling av rentene fra fylkeslagets velferdsfond!

Søknaden må begrunnes, men maksimalt over en A4-side.

Dere kan gjerne være flere om en søknad! 

Søknadsfristen er 8. april 2022, og da skal et fondsstyre på tre medlemmer vurdere de innkomne søknadene. Hvis fondsstyret mener det er riktig, kan de dele fondsrentene på maksimalt to av søknadene. Mottakeren, eller mottakerne, vil bli kunngjort ved festmiddagen lørdag 7. mai, i anledning fylkeslagets årsmøte.

Det er sjuende gang i fylkeslagets historie at velferdsfondets renter fordeles direkte til medlemmene på denne måten. Vi tror dette kan ha en positiv og hyggelig effekt på hele organisasjonen. Fondets kapital er ca. 510.000 kroner. Det er rentene for år 2021 som fondsstyret nå skal dele ut til den søknaden der styret mener velferdseffekten er størst.

NB! Fondsstyret har taushetsplikt om innholdet i søknadene, bare antall søknader kan kunngjøres. Mottakerne må derimot finne seg i at deres formål med søknaden blir kunngjort.

NB!! Dette er et tiltak for vanlige medlemmer! Verken styremedlemmer eller medlemmer av fondsstyret kan tilgodeses.

VEDTAKTER NORGES BLINDEFORBUND TROMS GAVEFOND 

  1. Pengegaver til fylkeslaget settes inn i et fond, dersom ikke føringer fra giver forhindrer dette. 
  1. Fondet er en del av vår kapitalkonto, og vil årlig ha samme avkastning som denne bankkontoen har. Hva som er fond og fondsavkastning, bokføres hvert år separat i fylkeslagets regnskap. 
  1. Reguleringer av fondet kan bare gjøres gjennom vedtak gjort på et ordinært medlemsmøte i fylkeslaget. 
  1. Høstmøtet behandler hvert år hvordan årets fondsavkastning skal anvendes.  
  1. Fondet opprettes i 2004 med en startkapital på kr 500 000.

Regnskapsmessig betraktes fondet opprettet ved årets begynnelse. Fondsavkastninger i 2004 legges til fondet.

Disponering av Gavefondets renter

1) Gavefondets grunnkapital skal stå på kapitalkonto. Rentene skal synliggjøres i et regnskap.

2) Fylkeslagets årsmøte velger et Fondsstyre på tre medlemmer og to varamedlemmer. Årsmøtet velger hvert år Fondsstyrets leder.

3) Bare ett av Fondsstyrets medlemmer, og ingen av varamedlemmene, kan samtidig være medlem av fylkeslagets styre. Minst to av Fondsstyrets faste medlemmer må være medlemmer av Norges Blindeforbund, Troms.

4) Bare ett medlem av Fondsstyret er på valg per år. De to første årene plukker fylkeslagets styre ved loddtrekning ett medlem av Fondsstyret som skal være på valg samme år.

5) Fylkeslagets medlemmer inviteres til å søke om tildeling av fondets renter av foregående år. Formålet med en tildeling skal være å realisere ekstraordinære velferdstiltak, som anskaffelser, reiser eller lignende. Flere personer kan stå bak én søknad. Søknaden skal være begrunnet over maksimalt én A 4-side.

6) Søknadsfrist skal være 1. april hvert år.

7) Fondsstyret skal velge mottaker blant de innkomne søknadene. Mottakers navn skal ikke kunngjøres før fylkeslagets årsmøte. Antallet søknader kan kunngjøres, men søknader som ikke tilgodeses med midler, betraktes som konfidensielle av Fondsstyret. Dissens i Fondsstyret meddeles ikke.

8) Fondsstyret kan velge å dele tildelingen i maksimum to – 2 -  parter på to forskjellige søknader. Fondsstyret kan også velge å ikke imøtekomme noen søknad et år. I så fall tilfaller fondets renter fondets grunnkapital.

9) Medlemmer av styret for Norges Blindeforbund, Troms, samt styrets varamedlemmer, eller noen nærstående av dem, kan ikke tildeles av Gavefondets renter. Det samme gjelder for Fondsstyrets medlemmer, varamedlemmer, og deres nærstående.

10) En person som er blitt tilgodesett ved tildeling et år, er ikke aktuell for ny tildeling de nærmeste fem år.

11) Ved tildeling er mottakeren forpliktet til innen utgangen av kalenderåret å vise eller dokumentere overfor Fondsstyret at den tildelte summen er anvendt, eller anvendes, i samsvar med søknadens oppgitte formål. Avvik kan bare godkjennes hvis ekstraordinære omstendigheter har gjort det umulig å bruke pengene til det omsøkte formålet. I så fall skal dette på forhånd rapporteres til Fondsstyret, som må godkjenne alternativ anvendelse.

12) Hvis Fondsstyret ikke kan godkjenne anvendelsen av tildelte penger, skal summen kreves tilbakebetalt, og tillegges fondets grunnkapital. I så fall kan vedkommende søker aldri mer komme i betraktning ved utdeling av Gavefondets renter.

Fondsstyret 2021 - 2022:

Leder:                Vigdis Nordahl, 1 år

Medlem:             Rolv Kanebog, 2 år

Medlem:             Anton Olsen, 1 år

  1. vara: Mariam Tartusy, 1 år
  2. vara: Odd Pedersen, 2 år

 

Søknaden sendes:

Norges Blindeforbund Troms

Gavefondet v/Vigdis Nordahl

Postboks 1168

9262 Tromsø

Merk konvolutten med "Gavefondet", 

eller på epost: vivace420@gmail.com