ÅRSMØTE MANDAL LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND

Nyhetssak fra 12. april 2018

TORSDAG 8. MARS 2018 Avholdt på Øksa kl. 18 – 19

ÅPNING Leder Helge Pedersen ønsket velkommen til årsmøte i lokallaget. Han trodde det nå måtte være for 31 gang han hadde den gleden. Ønsket også gjester fra Kristiansand lokallag og Vest Agder fylkeslags styre velkommen.

NAVNEOPPROP Det var 16 fremmøtte til årsmøtet.

HILSNINGER Bente Brottveit ønsket et godt årsmøte på vegne av Kristiansand Lokallag. Charlotte Wesenberg ønsket et godt årsmøte på vegne av Fylkeslaget.

KONSTITUERING A dirigent Helge Pedersen B referent Oskar Kaaløy Tellenemd Paula O. Pedersen og Asbjørg Bringsdal

GODKJENNING AV SAKSLISTE Resten av saksliste ble opplest og godkjent.

STYRETS PROTOKOLLER Disse blir lagt ut etter som de blir godkjent og sendt til de andre lokallagene samt fylkeslag.  Hvis medlemmer ønsker å motta protokollene er det bare å kontakte styret i lokallaget.

ÅRSBERETNING Denne ble opplest av Paula O. Pedersen. Lokallaget har hatt et gjennomsnittlig år. Torsdagstreff med lunge, hjerte redning, IKT kafe, utlodning sosialt samvær. Vært med på tur sammen med fylkes og lokallag, noe interessepolitisk arbeide og en behørig juleavsluttning. Årsberetningen ble godkjent.

REGNSKAP Regnskapet ble lagt fram for årsmøtet av kasserer Paula O. Pedersen. Revidering er utført av Beathe Nytrøen og funnet i orden i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det viste et overskudd på 1277,05 kroner. Det ble også lagt frem et budsjett som går i null.  Siden vi nå er fått eget organisasjonsnummer i Brønnøysund frvillighetsregisterene kan vi også motta grasrotandel, dette er ganske nytt for lokallaget, men allerede har det begynt å komme inn midler til lokallaget. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

SAKER FRA MEDLEMMENE Det er ikke kommet inn saker fra medlemmene.

SAKER FRA STYRET Styret ba årsmøtet om fullmakt til å disponere noen midler for bruk til underholdning på lokallagets arrangement spesielt juleavslutningen. Årsmøtet gav styret mandat til dette.

SAKER FRA FYLKESLAGET Charlotte informerte litt om dagens situasjon for Fylkeslaget etter at daglig leder Gerd Jacobsen sluttet i sin stilling 24. november 2017. Foreløpig er det daglig leder i Aust Agder fylkeslag Beathe Nytrøen og Arne Skoge som ivaretar driften av kontoret.  Men en ansettelsesprosess er på gang for ny daglig leder. Charlotte oppfordret også medlemmene om å møte på fylkeslagets årsmøte som avholdes som et en dags møte i Kristiansand. Viktig for å legge føringer for framtidens fylkeslag. Arne Skoge er på kontoret tirsdag og torsdag. Han er også RK rehabiliteringskontakt. Astrid Hopeland fortsetter som koordinator for et tett samarbeide mellom lokallagene. Det blir bowling på Lund 5. mai.

VALG Valgkomiteens leder la fram komiteens innstilling for årsmøtet som også ble valgresultatet.

 Styret: Leder    Helge Pedersen  for 1 år. Nestleder/sekretær  Alf Kristen Bore  for 2 år Medlem Kjell   Arvid Nilsen   1 år igjen Vara     Vidar Myrvoll   for 1 år.

Valgkomite: Leder   Paula O. Pedersen Medlem   Alma Nilsen Medlem   Olaug Gundersen

Festkomite: Leder   Vidar Myrvoll Medlem   Alf Kristen Bore Medlem   Kjell Arvid Nilsen

Protokollunderskrivere: Elin Haddeland og Olaf Sikveland

AVSLUTTNING Gjenvalgt leder Helge Pedersen takket for fornyet tillit. Samtidig takket han avtroppende nestleder/sekretær for lang og tro tjeneste gjennom 29 år.  Han ønsket også velkommen til nye medlemmer i styret og så fram til et nytt år med mange muligheter.

For Mandal lokallag av N.bf

Oskar Kaaløy referent

Ellen Haddeland protokollunderskriver

Olaf Sikveland protokollunderskriver