Årsmøte protokoll fra årsmøte i NBF Vest-Agder fylkeslag 2018

Nyhetssak fra 31. mai 2018

Protokoll for årsmøte i Vest-Agder Fylkeslag av Norges Blindeforbund 2018.

Årsmøtet fant sted på Thon Hotel Kristiansand, Markens gate 39, lørdag 28. april 2018 fra kl. 10.00 – kl. 13.20 og fra kl. 14.30 – kl. 16.45.

Sak 1. Åpning, praktisk informasjon, godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Åpning: Nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen åpnet årsmøtet og introduserte seg selv.

Etter at fylkesstyret trakk seg mot slutten av mars måned har forbundsleder Unn Ljøner Hagen, nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen og Andreas Havsberg sittet i et interimsstyre. Dette interimsstyret ble nedsatt av sentralstyret. 2017 har vært et aktivt år for fylkeslaget, til tross for at slutten av 2017 og 2018 har vært vanskelig. Stillingen som daglig leder er nå utlyst, søknadsfrist er mandag 30. april. Videre understreket han viktigheten av at fylkeslaget nå må se fremover og komme seg videre.

Deretter pratet han litt rundt den siste tids avisskriverier både vedr. økonomi og #metoo. Han snakket generelt om hvilke tiltak som nå er satt i gang fra sentralt hold. Det jobbes blant annet mye med nye innmeldingskanaler på våre nettsider hvor det skal gå an å varsle både anonymt og med navn. I tillegg til Blindeforbundets interne trygghetsgruppe jobbes det nå også for at det skal inngås en avtale med eksterne som skal ta imot varsler. Det kan ofte skape problemer og oppstå vanskelige situasjoner når varslingssaker meldes inn i et såpass lite miljø som det Blindeforbundet faktisk er, der alle kjenner alle. Derfor er det ekstra viktig at det kommer på plass eksterne varslingsmottakere. Han understreket at slike saker selvsagt er ille for omdømme, men at det er enda verre dersom det ties i hjel.

Praktisk informasjon: Fungerende daglig leder Beathe Nytrøen gav praktisk informasjon om gjennomføringen av møtet.

Godkjenning av innkalling: Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Godkjenning av saksliste: Det var ingen kommentarer til forslag til saksliste.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslag til saksliste.

Godkjenning av forretningsorden: Det var ingen kommentarer til forslag til forretningsorden.

Vedtak: Årsmøtet godkjente forslag til forretningsorden.

Sak 2: Minnestund. Fungerende daglig leder Beathe Nytrøen leste opp navnene på de medlemmer som har gått bort i løpet av 2017, og ba om ett minutts stillhet.

 

Sak 3: Navneopprop. Navneoppropet viste 44 deltakere, hvorav 30 stemmeberettigede ved møtets start kl. 10.00.

Sak 4: Konstituering.

A: Valg av dirigent. Sverre Fuglerud ble enstemmig valgt av årsmøtet som dirigent.

B: Referent. Ellinor Hidle ble enstemmig valgt av årsmøtet som referent.

C: Møteassistenter og tellenemnd. Årsmøtet foreslo og valgte Arne Skoge, Paula O. Pedersen og Eva Gjertsen som møteassistenter og tellenemnd.

D: Protokollunderskrivere. Astrid Hopland Svendsen ble foreslått. Helge Pedersen ble foreslått.

Astrid Hopland Svendsen og Helge Pedersen ble enstemmig valgt som protokollunderskrivere.

Sak 5: Hilsninger. Terje Andre Olsen hilste fra sentralstyret v/forbundsleder Unn Ljøner Hagen og fra administrasjonen v/generalsekretær Arnt Holte.

Bente Brottveit hilste fra Kristiansand og omegn lokallag.

Helge Pedersen hilste fra Mandal lokallag.

Karl Clarens Waage hilste fra Lister lokallag.

 

Sak 6: Saker fra Norges Blindeforbund sentralt. Sverre Fuglerud holdt en orientering om arbeidet i Norges Blindeforbund sentralt i 2017.

Han orienterte om følgende saker:

• Den økonomiske situasjonen i Norges Blindeforbund. Det har vært en positiv utvikling det siste året.

• Det interessepolitiske arbeidet som gjøres i Norges Blindeforbund.

Herunder trakk han særskilt frem transporttjenesteordningen, IKT og opplæring i bruk av smartteknologi, synstolkning av filmer og på tv (samarbeid med NRK), ulike problemstillinger rundt gjennomføringen av stortings- og kommunevalg (E-valg) og ulike rettigheter slik som lese- og sekretærhjelp, grunn- og hjelpestønad.

• Blindeforbundets informasjonskanaler

Herunder nevnte han blant annet Radio Z, punkttrykkeriet i Bergen og deres tilbud, samt lydavisa. Lydavisa vil videreføres og CD-en forsvinner ikke med det aller første selv om man må belage seg på at den vil forsvinne etter hvert.

• Blindeforbundets rehabilitering- og habiliteringskurs. I 2017 ble det holdt 108 kurs. Mer enn 1250 personer har vært med på disse kursene. Det har blitt foretatt rundt 475 hjemmebesøk. Det arrangeres også egne kurs for familier der enten foreldrene er synshemmede eller der barna er synshemmede. Blindeforbundet har også en egen mentorordning og det arrangeres karriereverksted. Adaptor Arbeid gir også bistand i det å få synshemmede ut i jobb.

• Det ble informert om en konferanse som skal holdes mandag 4. juni. Her skal det blant annet legges frem en undersøkelse vedrørende psykisk helse og levekår blant synshemmede.

Vedtak: Årsmøtet tok saken til orientering.

Sak 7: Rapport fra lokallagene.

Kristiansand og omegn lokallag: Lokallagsleder Bente Brottveit gav en kort rapport om aktiviteten i Kristiansand og omegn lokallag i året som har gått. På årsmøtet 2018 ble følgende valgt til lokallagsstyre: Bente Brottveit, Astrid Hopland Svendsen, Torgeir Solborg og Ellen Urdal. Av aktiviteter som har funnet sted i 2017 og 2018 ble følgende nevnt: Besøk av Vitus Apotek, besøk av pasient- og brukerombudet i Agder, latteryoga, julemøte, besøk på Stormberg og besøk av fylkets rehabiliteringskontakt. Neste møte nå blir bowling.

Mandal og omegn lokallag: Lokallagsleder Helge Pedersen gav en kort rapport om aktiviteten i Mandal og omegn lokallag i året som har gått. Lokallaget har nå bestått i 31 år. Man kunne gjerne tenkt seg flere medlemmer. Lokallaget opererer med tre møter på høsten og tre møter på våren. Lokallaget har også et tett samarbeid med Mandal FFO. Ellers oppmuntres og tilrettelegges det for at folk kan delta på fylkeslagets arrangementer da det alltid er gøy å være flere. På årsmøtet 2018 ble følgende valgt til lokallagsstyre: Helge Pedersen, Alf Bore, Kjell Arvid Nilsen og Vidar Myrvold.

Lister lokallag: Lokallagsleder Karl Clarens Waage gav en kort rapport om aktiviteten i Lister lokallag i året som har gått. Lokallaget leser blant inn lydavisen Agder på kassett. Årsmøte fant sted 22. mars 2018 hvor det ble valgt nytt lokallagsstyre. Skulle gjerne sett at det var bedre oppslutning på lokallagsmøtene. Vedtak: Årsmøtet tok rapportene til orientering.

Sak 8: Forslag til årsmelding for 2017. Etter forslag fra møtedeltaker ble årsberetningen lest opp i sin helhet.

Fungerende daglig leder Beathe Nytrøen leste opp årsberetningen.

Underveis ble det åpnet for innspill, kommentarer og spørsmål fra medlemmene.

Charlotte Wesenberg kommenterte at det burde komme frem at det også står «Rådgivning for syn» og at dette er en av flere viktige arbeidsoppgaver som gjøres i fylkeslaget.

Helge Pedersen foreslår redaksjonell endring: «Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne».

Arild Kjebekk kommenterte at han ikke lenger sitter i førerhundutvalget, men Charlotte Wesenberg påpekte at dette dreier seg om årsmeldingen for 2017, og da var han medlem av utvalget.

Elin: Gunhild og Astrid deltok fra fylkeslaget på møte 24. august. Astrid: Dette var et åpent møte så var nok flere enn de som stod nevnt i årsberetningen som var til stede.

Astrid: Yngve holdt 4 lavterskelkurs i bruk av iPhone / smarttelefon i 2017.

Elin: Fylkeslaget bør bruke medlemmer også utenfor styret.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsmeldingen for 2017 med de kommentarer og endringer som forelå underveis i møtet.

Sak 9: Innkommet sak til fylkeslaget. Resolusjon til fylkeslagets årsmøte 2018.

Resolusjon vedr. opplæring for synshemmede innen IKT og smartteknologi.

Fylkeslaget har mottatt en resolusjon fra Norges Blindeforbund sentralt som handler om opplæring for synshemmede innen IKT og smartteknologi.

Fungerende daglig leder Beathe Nytrøen refererte resolusjonen for årsmøtet.

Helge Pedersen foreslår at resolusjonen også sendes til de ulike kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vedtak: Årsmøte i Norges Blindeforbund Vest-Agder vedtar å sende resolusjonen til alle kommuner i Vest-Agder, samt til de ulike kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder.

Resolusjonen er vedlagt protokollen.

Sak 10: Saker fra medlemmene. Det har kommet inn tre saker i fra medlemmene.

1. Sak fra varslerne ang. økonomien i Vest-Agder fylkeslag.

Saken er innsendt av Elin Helen Tjomsland og Gunhild Slettedal.

Nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen innledet i saken før tidligere nestleder i fylkeslaget Gunhild Slettedal fikk ordet. Hun redegjorde for bakgrunnen og historikken til varslingssaken. Hun kom også med noen konkrete punkter til hva hun mente bør tas tak i for å unngå lignende saker i fremtiden. Etter Gunhilds innlegg ble det åpnet for innspill og kommentarer fra salen.

Følgende personer hadde ordet under den påfølgende diskusjonen: Elin Helen Tjomsland, Astrid Hopland Svendsen, Arild Kjebekk, Charlotte Wesenberg, John Strand, Yngve Stiansen og Karl Clarens Waage.

Astrid Hopland Svendsen ba om at det ble gjort følgende tilførsel til protokollen: «Astrid beklaget at Gunhild i sitt innlegg formidlet svært sensitiv og personlig informasjon om vår tidligere daglige leder. Dette er informasjon som styret fikk presentert på sitt møte 13.12.17.»

Elin Helen Tjomsland kommenterte Astrids protokolltilførsel med å si at det ikke er brudd på taushetsplikt å informere om forhold man har fått kjennskap til fra andre utenom Blindeforbundet.

Vedtak: Årsmøtet tok saken og den påfølgende diskusjonen til orientering.

2. Sak ang. kontorsekretærstillingen i Norges Blindeforbund Vest-Agder.

Saken er innsendt av Elin Helen Tjomsland.

Denne saken falt vekk (ble ikke behandlet) ettersom nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen informerte årsmøtet om at sentralstyret har gjort et vedtak om at NBF sentralt dekker lønn for kontorsekretær ut 2018.

 

 

3. Sak ang. styrehonorarer.

Saken er innsendt av Elin Helen Tjomsland og Gunhild Slettedal.

Nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen innledet i saken.

Forslag til nye satser for styrehonorar i Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund pr. år:

Totale kostnader for styrehonorarer er satt til kr. 10.000,-  pr. år i budsjettforslaget.

Elin Helen Tjomsland og Gunhild Slettedal foreslår følgende styrehonorarer pr år:

Fylkesleder: kr. 2.500,- Nestleder: kr. 2.000,- Styremedlemmer: kr. 1.500,- pr. styremedlem. Varamedlemmer: kr. 1.000,- pr. varamedlem.

Dette vil utgjøre totalt kr. 11.000,- i styrehonorarer.

Foruten det ovennevnte forslaget fra Elin Helen Tjomsland og Gunhild Slettedal ble det fremmet ytterligere to forslag på årsmøtet.

Forslag fra Charlotte Wesenberg: Leder: Kr. 10.000 pr. år, da slipper en å betale skatt. Nestleder: 350 pr. møte og 3000 i utgiftsdekning. Styremedlemmer: 300 pr. møte. Varamedlemmer: 300 pr. møte.

Dekker reisekostnader til styremøter og andre møter en deltar på etter vedtak.

Busskort er det mest økonomiske for de som behersker buss.

Forslag fra Arild Kjebekk: Ingen honorering. Reisekostnader dekkes.

Det ble krevd skriftlig votering.

Første votering gav følgende resultat: 1 blank stemme 10 stemmer for forslag 1 (Charlotte) 11 stemmer for forslag 2 (innsendt forslag) 8 stemmer for forslag 3 (Arild)

Andre votering gav følgende resultat: 1 blank stemme 12 stemmer for forslag 1 (Charlottes forslag) 17 stemmer for forslag 2 (innsendt forslag)

Vedtak: Forslag 2 (det innsendte forslaget) ble vedtatt.

Vedr. reisekostnader vedtok årsmøtet at man dekker de faktiske reisekostnader.

Sak 11: Fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning 2017. Nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen la frem hovedtallene i forslag til regnskap for fylkeslaget for 2017 og svarte på spørsmål og kommentarer til forslaget.

Kontorsekretær Arne Skoge leste deretter opp revisjonsberetningen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskapet og revisjonsberetningen med de forbehold og merknader som forelå for 2017.

Sak 12: Fylkeslagets budsjett for 2018. Det var utarbeidet to alternative budsjettforslag for 2018. Jfr. sentralstyrets vedtak om å dekke kostnader til kontorsekretærstillingen ut 2018, samt tidligere vedtak om styrehonorarer ble budsjettforslag nr. 2 lagt frem for årsmøtet.

Nestleder i sentralstyret Terje Andre Olsen la frem hovedtallene i dette budsjettforslaget og svarte på spørsmål og kommentarer til forslaget.

Vedtak: Årsmøtet godkjente budsjettforslag nr. 2.

Sak 13: Valg. Valgkomitéens innstilling ble lest opp av kontorsekretær Arne Skoge før lunsj kl 13.30.

Det ble gitt utfyllende kommentarer fra valgkomitéens leder Helge Pedersen.

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund lød som følger:   På bakgrunn av situasjonen som har oppstått i Vest-Agder Fylkeslag av Norges Blindeforbund de siste månedene, har valgkomiteen hatt en utfordrende jobb med å finne nye kandidater til fylkesstyret. Vi har sett på ulike sammensetninger, snakket med alle sittende medlemmer av styret og vært i kontakt med andre medlemmer av Blindeforbundet som vi har sett på som mulige kandidater til styreverv.

Et langvarig og intenst arbeid har ikke ført frem. Til tross for et målrettet arbeid har vi ikke lykkes å sette sammen nok kandidater til å fylle de posisjonene som skal besettes i styret. I tillegg har vi mottatt informasjon fra fungerende daglig leder Beathe Nytrøen i Vest-Agder fylkeslaget, d. 23.3.18, om at følgende styremedlemmer har trukket seg: Charlotte Wesenberg, Karl Clarens Waage, Astrid Hopland Svendsen, Aase Birkeland og Bjarne Blåka. Fylkeslaget er satt under administrasjon frem til nytt styre blir valgt. Valgkomiteen har i tillegg mottatt beskjed fra Elin Helen Tjomsland om at hun ikke stiller til valg.

Vi overlater herved ansvaret til årsmøtet, og ber om at årsmøtet finner kandidater til nytt styre, en representant med vara til landsstyre og til ny valgkomite. Mandal 26.3.2017   Med vennlig hilsen Valgkomiteen Helge Pedersen, leder (s)  Yngve Stiansen, medlem (s)  Inger Anne Ilebæk, medlem (s) Kjell Arvid Nilsen, varamedlem (s)

Selve valget ble gjennomført som siste sak på møtet.

Det ble foretatt et navneopprop som viste at det var 30 stemmeberettigede ved valgets start.

Dirigent Sverre Fuglerud informerte før valgets start om at det ikke ville bli gitt anledning til votering hvis det kun foreligger ett forslag på kandidat til det enkelte verv. Dette er jfr. vedtektenes §13, 3. avsnitt.

 

 

a) Fylkeslagets styre:

Leder: Elin Helen Tjomsland foreslo Arild Kjebekk. Det kom ingen motforslag og Arild Kjebekk ble valgt for 1 år.

Nestleder: Elin Helen Tjomsland foreslo Marit Londal. Det kom ingen motforslag og Marit Londal ble valgt for 2 år.

1. Styremedlem: Arild Kjebekk foreslo Kjetil Hiller. Det kom ingen motforslag og Kjetil Hiller ble valgt for 1 år.

2. Styremedlem: Arild Kjebekk foreslo Elin Helen Tjomsland. Det kom ingen motforslag og Elin Helen Tjomsland ble valgt for 2 år.

3. Styremedlem: Gunhild Slettedal foreslo Inger Anne Ilebekk. Inger Anne Ilebekk bad om at forslaget trekkes.

Inger Anne Ilebekk foreslo Yngve Stiansen. Yngve Stiansen bad om at forslaget trekkes.

Elin Helen Tjomsland foreslo Marianne Schill Reinsnes. Det kom ingen motforslag og Marianne Schill Reinsnes ble valgt for 1 år.

1. varamedlem: Ingen forslag forelå.

2. varamedlem: Ingen forslag forelå.

Terje Andre Olsen informerte om at sentralstyret vil vurdere om valget kan godkjennes siden vedtektenes krav om å velge 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret ikke er oppfylt. Alternativt må sentralstyret sette inn et interimsstyre.

b) Landsstyrerepresentanter:

Landsstyrerepresentant: Arild Kjebekk ble valgt til landsstyrerepresentant.

1. vara: Elin Helen Tjomsland ble valgt som 1. vara til landsstyret.

2. vara: Marit Londal ble valgt som 2. vara til landsstyret.

c) Valgkomité:

Vedtak: Leder: Inger Anne Ilebekk foreslo Kirsten Sundbø. Kirsten Sundbø ble valgt som leder for valgkomitéen for 1 år.

Medlem: Ingen forslag forelå.

Medlem: Ingen forslag forelå.

Varamedlem: Ingen forslag forelå.

Det blir opp til høstmøtet å konstituere en fullverdig valgkomité.

Protokolltilførsel til valget: Etter at Arild Kjebekk var foreslått som leder og hadde presentert seg fremmet Astrid Hopland Svendsen følgende forslag:

«Sittende interimsstyre fortsetter å fungere til nytt styre kan velges på ekstraordinært årsmøte, f. eks. i forbindelse med høstmøtet 2018.»

Dirigenten avviste dette forslaget siden valget alt var i gang på det tidspunkt.

Sak 14: Avslutning. Nyvalgt leder Arild Kjebekk avsluttet årsmøtet. Han poengterte særskilt hvor viktig samarbeid vil bli i tiden fremover og at han har et stort ønske om mye aktivitet i fylkeslaget det kommende året. Til slutt erklærte han årsmøtet for hevet.

 

Kristiansand, 28. april 2018

 ______________

Ellinor Hidle. Referent. (Sign.)

 

 _______________________ 

Astrid Hopland Svendsen 

Protokollunderskriver (Sign.)

 

 ___________________
 Helge Pedersen
 Protokollunderskriver (Sign.)