Årsmøteprotokoll 2018 Kristiansand og omegn lokallag

Nyhetssak fra 20. mars 2018

Tid: 7. mars kl 1800-2015. Sted: Berges hus, Eivind Jarlsgate 3, Kristiansand.

Sak 1. Åpning Leder Bente Brottveit ønsket alle medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen til årsmøte. Spesielt nevnte hun Helge Pedersen og Kjell Arvid Nilsen fra Mandal lokallag, Clarens Waage fra Lister lokallag, Henny Daugaard fra strikke- og steinsliperklubben, Charlotte Wesenberg, fylkeslagets leder, Arne Skoge fra fylkeskontoret og Lene Vigsnes, ny kasserer i lokallaget.

Sak 2. Navneopprop. Ved navneopprop var det 30 tilstede. 3 etternølere innfant seg i løpet av konstitueringen slik at det totale antallet på årsmøtet var 33, hvorav 22 stemmeberettigede.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste. Leder Bente Brottveit beklaget at feil i forbindelse med skriftlig utsendelse av årsmøteinnkallingen førte til at flere medlemmer ikke mottok brev ved første utsendelse. Dette ble heldigvis oppdaget, slik at alle som står på adresselisten skal ha mottatt brevet før tidsfristen som er 3 uker før årsmøtet. Innkalling og saksliste ble så godkjent.

Sak 4. Hilsninger. Leder Helge Pedersen og leder Clarens Waage hilste fra henholdsvis Mandal og Lister lokallag og ønsket Kristiansand og omegn lokallag et godt årsmøte. Leder Charlotte Wesenberg hilste fra fylkeslaget med ønske om et godt møte. Hun benyttet samtidig anledningen til å takke lokallaget for godt arbeid med variert aktivitetstilbud til glede for medlemmene.

Sak 5. Konstituering. Som møteleder var Arne Skoge foreslått fra styret. Han ble enstemmig valgt. Astrid Hopland Svendsen var foreslått som sekretær, og ble enstemmig valgt. Som tellekorps foreslo Bente Brottveit Irene Mestad, Tone Skeie Olsen og Tor Røhmen. Disse ble enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen foreslo Bente Brottveit Kirsten Sundbø og Rita Aadnevik, og de ble valgt enstemmig.

Sak 6. Årsmelding 2017. Årsmeldingen ble lest opp av møteleder med mulighet for kommentarer underveis. Under avsnittet om økonomi ble det bemerket at status for strikke- og steinsliperklubben ikke var tatt med. Det ble også kommentert at man må påregne reduserte Bingo-inntekter i framtiden. Med disse merknadene ble årsmeldingen enstemmig godkjent.

Valgkomiteens innstilling ble lest opp for årsmøtet av leder Inger Anne Ilebekk før neste sak. Da Inger Anne Ilebekk har vært eneste fungerende i valgkomiteen, er innstillingen utarbeidet sammen med styret.

Sak 7. Regnskap med revisjonsberetning. Da lokallagets kasserer og regnskapsfører i 2017, Gerd Jacobsen, sa opp sin stilling som daglig leder i fylkeslaget 21.11.17 og ble pålagt fratredelse 24.11.17, måtte styret finne en løsning for å få ført og avsluttet årsregnskapet for lokallaget og strikke- og steinsliperklubben. Berit Hofvander, Multi regnskap, Fiskåveien 4, Kristiansand, ble kontaktet og avtale inngått. Styret fikk et ferdigstilt og kontrollert årsregnskap levert fra autorisert regnskapsfører 27. februar 2018. Elin Tjomsland som ble valgt til revisor på lokallagets årsmøte 2017, ønsket å gjennomgå og revidere regnskapet selv om dette ikke er påkrevet etter nye vedtekter for lokallagene fra mars 2017. Elin Tjomsland hadde en rekke spørsmål, kommentarer og merknader til regnskapet som delvis ble lagt fram for årsmøtet. Det framkom ulike meninger om hvorvidt revisors innspill skulle tas til etterretning, orientering eller avvises. For at alle syn på saken skulle bli tatt hensyn til, foreslo Knut Brox at regnskapet kunne godkjennes under forutsetning av at Tjomslands revisorrapport blir vedlagt protokollen. Bente Brottveit forlangte hemmelig avstemning, og denne resulterte i 20 stemmer for godkjenning, 1 stemme mot og 1 blank stemme.

Sak 8. Saker fra styret. Det forelå ingen saker fra styret.

Sak 9. Saker fra medlemmene. Det var ikke innkommet saker fra medlemmene.

Sak 10. Forslag til budsjett og aktivitetsplan for 2018. På grunn av den vanskelige situasjonen som oppsto da daglig leder, Gerd Jacobsen, avsluttet sitt arbeidsforhold mot slutten av 2017, ble det ikke lagt fram forslag til budsjett på årets siste medlemsmøte slik de nye vedtektene krever. Lagets økonomi er relativt god med ca. kr 90.000, på konto pr dato (strikke- og steinsliperklubben har egen bankkonto, pålydende ca. 40.000 p.t.) Styret har tatt hensyn til usikre Bingo-inntekter, og satt opp et budsjett med en kostnadsramme på kr 85.000,-, og tilsvarende forventet inntekt. Den største utgiftsposten i forhold til aktivitet, blir utvilsomt årets siste medlemsmøte med julemiddag. Dette tiltaket var så populært blant medlemmene at dette vil bli gjentatt, og forhåpentlig bli en årlig tradisjon. Styret har mottatt flere forslag til aktiviteter fra medlemmene, og styret arbeider kontinuerlig med å få til et variert medlemstilbud. Årsmøtet gav sin tilslutning til styrets forslag til budsjett og aktivitetsplan.

Sak 11. Valg. Alle kandidatene var forespurt og hadde sagt seg villig. Styre: Leder Bente Brottveit, 1 år - enstemmig gjenvalgt. Styremedlem Torgeir Solborg, gjenstående 1 år. Styremedlem Astrid Hopland Svendsen, 2 år, enstemmig gjenvalgt. Varamedlem Ellen Urdal, 2 år, enstemmig valgt, ny.

Valgkomite: Leder Inger Anne Ilebekk, 1 år, enstemmig gjenvalgt. Medlem Rita Aadnevik, 1 år, enstemmig valgt, ny. Varamedlem Romm Kourng, 1 år, enstemmig valgt, ny.

Da styret har valgt å benytte autorisert regnskapsfirma til å gjennomgå og kontrollere regnskapet, kreves ikke valg av revisor i følge lokallagsvedtektene.

Sak 12. Avslutning. Gjenvalgt leder Bente Brottveit takket for fornyet tillit, og møteleder Arne Skoge fikk velfortjent takk for vel utført oppgave. Etter over to timer med årsmøtesaker smakte det ekstra godt med kaffe og delikate smørbrød fra Studenten catering.

Astrid Hopland Svendsen, sekr.

Underskrevet av

Kirsten Sundbø (Sign.)                       Rita Aadnevik (Sign.)