Innkjøring i Gyldenløves gate

Informasjon fra avdelingsleder drift, Kristiansand Parkering, ang. skilt. på og avstigning av feks. taxi. Konklusjon: Det tillates med kortes mulig stans for av-/pålessing og av-/påstigning ved de oppgitte adresser, parkering utover dette er forbudt.

Nyhetssak fra 28. august 2019

Et skilt skal alltid leses fra toppen og nedover og gjelder etter sitt innhold fra den datoen skiltene er satt opp(02.01.2019) og avdekket etter gyldig vedtatt skiltplan (19.12.2018) i Gyldenløvesgate fra Kirkegate.

Når en leser skiltet, er første informasjon skilt "Gågate". Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder (Det er forbudt å parkere på gågate).

Videre sier skiltet at det er tillatt med varetransport mellom kl. 18 og 11 på hverdager (sorte tall) og samme tider på lørdager (sorte tall i parentes). Hadde det vært tillatt med varelevering på søndager, hadde dette vært skrevet med røde tall i hvilke tidsrom det hadde vært tillatt med varelevering.

Skiltet tillater ikke at det skal foregå kjøring med motorvogn innenfor området, men det kan tillates noen unntak som kommer fram av skiltingen. Nå har vi vært innom unntak for varelevering og det andre unntaket, kommer fram ved siste underskilt. Her kommer det tydelig fram at det er tillatt å kjøre til eiendommene 5,7, og 10 i Gyldenløvsgate. I henhold til skiltforskriften og håndbøker til skiltingen sies det "Det må finnes tilstrekkelig med parkeringsplasser utenfor gategrunn for all kjøring som ikke gjelder av-/påstigning eller av-/pålessing".

Konklusjon: Det tillates med kortes mulig stans for av-/pålessing og av-/påstigning ved de oppgitte adresser, parkering utover dette er forbudt og må skje i bakgårder.