Norges Blindeforbund Vest-Agder Styremøte 6 / 2017 – 14. juni

Nyhetssak fra 11. oktober 2017

Møtetid: Kl. 14.00 Sted:  Østerveien 30 b.

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Elin Tjomsland, Bjarne Blåka, Astrid Hopland Svendsen og sekretær Arne Skoge

Forfall: Aase Birkeland, Karl Clarens Waage

Saksliste:

Sak 58/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 59/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte    23. mai 2017

Sak 60/17 Oppsummering - møte i Oslo 8. juni vedr.     taushetserklæringen.

Sak 61/17 Oppsummering av saken: Forslag om      gjeninnføring av redusert åpningstid.  TT-    ordningen.  

Sak 62/17 Kurs i regi av Norges Blindeforbund. 

Sak 63/17 Aksjonsuka 

Sak 64/17 Fylkesleder orienterer

Sak 65/17 Neste møte/ møteplan 2. halvår 2017

Sak 66/17 Eventuelt/ordet fritt.

 

Sak 58/17  Godkjenning av innkalling og saksliste.    Vedtak: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent

Sak 59/17  Godkjenning av protokoll fra      Styremøte den 23. mai 2017    Vedtak: Protokoll fra styremøte 23. mai 2017    enstemmig godkjent

Sak 60/17  Oppsummering – møte i Oslo 8. juni     vedr. taushetserklæringen.   Fylkesleder orienterer om saken: • Representanter fra Troms fylkeslag og Finnmark fylkeslag stilte uten bundet mandat • Hva skal det hete: Taushetserklæring eller Tillitserklæring • Når skal erklæringen presenteres for tillitsvalgte, før eller etter valget. Med eller uten forbehold. • Konklusjonen på møtet ble at det vi la fram blir tatt med videre til sentralstyret   

Vedtak: Informasjopnen er tatt til etterretning.

Sak 61/17 Oppsummering av saken: Forslag om gjeninnføring av redusert åpningstid. TT-ordningen. Fylkesleder orienterer om saken: Charlotte Wesenberg kunne orientere om full interessepolitisk seier.

Vedtak: Det ble vedtatt å sende takkebrev til  komiteen.

Sak 62/17 Kurs i regi av Norges Blindeforbund    Viser til notat/innspill fra fylkesleder, sendt     fylkesstyret i egen mail den 4. juni 2017

Vedtak: Det etterlyses organissasjonskurs. Det skal sendes sak fra styret til administrasjonen med bakgrunn i brevet fra Charlotte Wesenberg

Sak 63/17 Aksjonsuka.   Gjennomgang av hva skjer hos oss i forbindelse med aksjonsuka som vil bli markert den 15. juni. Styremedlem Astrid Hopland Svendsen orienterer. Astrid H. Svendsen orienterete om at hun og Gerd M. Jacobsen skal i morgensendingen på NRK sørandet. Der skal vektlegges kommunenes ansvar om opplæring på elektroniske medie. Det arrangeres Vaffel-torsdag og Digital kafé. Sekretær Arne Skoge skal etter styrevedtak flytte sin arbeidsplass ut på fortauet. Vi får besøk av rehabiliteringskonsulent Ove Ronny Leganger.

Sak 64/17  Fylkesstyrets leder orienterer. - Referat fra møte med Likestillings og diskrimineringsombudet.  - Referat fra møte med fagkoordinator rehabilitering – Kristiansand kommune, Silje Marie Jensen - Referat fra Kroatiaturen - Det blir valgmøte med FFO Vest-Agder 24. august 2017 i Kristiansand

Sak 65/17  Neste møte.     Møteplanen vår for høsten 2017:   

Vedtak:  Tirsdag 05. september klokka 14.oo     Mandag 18. september klokka 14.oo     Onsdag 18. oktober klokka 12.oo     Fredag 24. november (i forbindelse med     høstmøtet). Onsdag 13. desember klokka 14.oo

Sak 66/17  Eventuelt/ordet fritt.    Astrid Hopland Svendsen hadde kommentarer på bruk av Facebook. Hun etterlyste riktig navn på sida (Norges Blindeforbund Vest-Agder) og høyere aktivitet.    Sekretær Arne Skoge bekreftet at han står som administrator. Han vil følge forslaget om å lage ny side med riktig navn og overlate administratoransvaret til andre.

Møte avsluttet klokka 17.00

Referent Sekretær Arne Skoge