Protokoll 10 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 20.09.21

Tid og sted: 1300-1620, Gyldenløvesgate 5, 4. etg., Kristiansand. Disse var innkalt: Leder Helge Pedersen. Nestleder Astrid Hopland Svendsen. Styremedlem Charlotte Wesenberg. Styremedlem Cathrine Ahlsen. Styremedlem Ernst Hammerstrøm. 1. varamedlem Bente Brottveit. 2. varamedlem Tone Skeie Olsen. Fra adm.: Daglig leder Sigrun Arnardottir Storaker. Meldt forfall: Helge Pedersen, leder, og Ernst Hammerstrøm, styremedlem. Ikke møtt: Cathrine Ahlsen, styremedlem. Seniorprosjektkoordinator Hege Nygård og seksjonsleder lokalt arbeid Øystein h. Fylling deltok under sak 116/21 Orientering om gjeldende retningslinjer og praksis vedr. tildeling av voksenopplæringsmidler fra Funkis. Karen Therese Ravnevann Line som er mor til en synshemmet gutt, var invitert til å møte styret for en dialog om ønsker og tilbud om aktiviteter for synshemmede barn og unge. Se under punktet Eventuelt.

Nyhetssak fra 07. oktober 2021

Saksliste:

Sak 114/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 115/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.08.21.

Sak 116/21 Orientering om praksis vedr. tildeling av voksenopplæringsmidler fra Funkis.

Sak 117/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Sak 118/21 Søknader. Prosjekter.   

Sak 119/21 Daglig leder orienterer.

Sak 120/21 Årshjul.

Sak 121/21 Turer 2022.

Sak 122/ Skriftlige orienteringssaker.

Sak 123/21 Muntlige orienteringssaker.

Eventuelt

 

Nestleder Astrid Hopland Svendsen ønsket velkommen til styremøte, og hilste fra leder Helge Pedersen som denne gangen måtte prioritere å være tilstede på oppstartsamling for «Kafe smartbrett», et lavterskeltilbud for digital kompetanseheving blant synshemmede, pårørende og frivillige i Lindesnes kommune.

Styret ønsker lykke til med det viktige prosjektet.

 

Sak 114/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 115/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.08.21.

Vedtak: Godkjent ved omsending.

 

Sak 116/21 Orientering om gjeldende retningslinjer og praksis vedr. tildeling av voksenopplæringsmidler fra Funkis.

Orientering ved seniorprosjektkoordinator Hege Nygård og seksjonsleder lokalt arbeid Øystein H. Fylling.

Formålet med ordningen er å fremme uformell læring for voksne.

Det er to tilskuddsordninger som er aktuelle for fylkeslagenes virksomhet:

*Opplæringstilskudd som p.t. er kr 130,- pr time til kurs på minimum fire timer.

*Tilretteleggingstilskudd kan søkes på når utgiftene ved et kurs/en aktivitet er over kr 3000,-. Dette tilskuddet er ment, slik benevnelsen lyder, å legge til rette for at blinde og svaksynte som trenger ledsager, skal kunne delta uten merkostnader for å ha med ledsager.

 

Det kan søkes om dekning av lønn  til lærer med sjelden kompetanse, f. eks. mobilitetspedagog.

Regnskap for kurset/aktiviteten må sendes Funkis senest tre måneder etter at kurset/aktiviteten har funnet sted.

 

Vedtak: Styret takker for orienteringen og fin dialog. Daglig leder fikk ros for innmelding av høyt antall kurs  på tross av pandemien.

 

Sak 117/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Mottatt kontoutskrift for august 2021. Ny regnskapsrapport ikke klar.

Pr dato er beholdningen på konto godt over en million.

Inntekter fra grasrot og master online utgjør i overkant av kr 31.000,- siste periode.

Daglig leder har gjort avtale vedr. signering av ny Bingo-avtale.

Resultatregnskap fra turen til Eikerapen 28. - 30. mai, ble etterlyst, men dette er ikke klart ennå.

 

Vedtak: Styret tar orienteringen om fylkeslagets økonomi til etterretning, og ber samtidig daglig leder starte arbeidet med budsjett for 2022 sammen med arbeidsgruppa.

 

Sak 118/21 Søknader. Prosjekter.

*Orientering om framdrift i prosjektet «Fra isolasjon til sosialisering». Jf. sak 104/21, protokoll nr 9/21, v/Charlotte Wesenberg.

Det er gjennomført uformell samtale med de fire kandidatene som var valgt ut.

Disse er informert om at framdriften i prosjektet er noe forsinket og at vi avventer bistand fra HR i Blindeforbundet til prosessen videre.

*Daglig leder orienterte om at vi er innvilget utsettelse av bruk av gjenstående midler til prosjektet «Ut med fiskeskøyta» til senest 30.06.22. Jf. sak 104/21, protokoll nr 9/21.

*Søknader er sendt til stiftelsen Dam og fylkeskommunen, som nevnt i sak 104/21, protokoll nr 9/21, vedr. midler til prosjektene «Fra isolasjon til nye opplevelser» og «Fra bunn til topp».

*Møtene i arbeidsgruppa og sommeravslutningen er meldt inn til Funkis som tilskuddsberettigede aktiviteter.

 

Sak 119/21 Daglig leder orienterer.

Følgende ble nevnt:

*Samling for barn og unge i Trampolineparken 03.10.21.

*grasrot-brosjyre. Skal fylkeslaget bestille?

*Formidlet til ulike  aldersgrupper et intervjuprosjekt fra FFO vedr. det å ha dårlig personlig økonomi.

*Bernt Brøvig er ny eier av Gyldenløvesgate 5. Daglig leder har fått beskjed om å forholde seg til samme person som tidligere vedr. det økonomiske i vårt leieforhold.

*Mottatt ønske om at fylkeskontoret bestiller buttons som tilkjennegir at personen som bærer den, har en synsutfordring.

Vedtak: Styret ber daglig leder bestille 50 stk som selges for kr 25,- pr stk..

Det skal også bestilles et sett med utstyr, diverse briller og blindfold, som illustrerer ulike synshemninger og blindhet. Dette utstyret skal brukes i diverse informasjonsarbeid.

*Formidlet beskjed om at Helge Pedersen har måttet melde avbud til tilgjengelighetskurset på Hurdal 26. - 29.09.21.

*Kristin Berg, nasjonalt kompetansesenter for syn og psykisk helse, har foreløpig ikke respondert på henvendelse vedr. foredrag på vårt høstmøte. Jf. sak 108/21, protokoll nr 9/21.

Forespørsel til Kari Kuhlman, Selvhjelp Norge, ble luftet. Hennes bidrag på høstmøtet vårt i 2019 ble godt mottatt, og hun ville gjerne bli spurt igjen.

*Et medlem skal få prøve ut kommunikasjonsenheten som kalles Comp. Den lånes ut fra Aust-Agder fylkeslag.

*Mottatt et svært gunstig tilbud fra Fuglesangsenteret i Danmark på opphold med helpensjon fra 2. - 5. mai 2022. Vi har reservert 24 dobbeltrom.

Enighet i styret om at vi innhenter tilbud om transport fra Konferanseservice.

*Jobber med klargjøring av synskafeen i Lyngdal 14.10.21.

*Medlemsstatus: 246 medlemmer p.t., hvorav 2 nye.

37 støttemedlemmer, - også her to nye siden sist.

*Faste givere: 1235, en reduksjon på 18 siden siste styremøte.

 

Sak 120/21 Årshjul.

Kristiansand og omegn og Mandal lokallag har sine julemøter henholdsvis 24.11. og 09.12.

Planlagt styremøte 07.10. må flyttes pga andre preserende oppgaver. Ny dato ikke klar p.t.

 

Sak 121/21 Turer 2022. Jf. sak 111/21, protokoll nr 9/21.

Vedr. tur til Fuglesangsenteret, Danmark, se punkt i sak 119/21 Daglig leder orienterer.

Øvrige turforslag ble ikke behandlet på dette styremøtet.

 

Sak 122/21  Skriftlige orienteringssaker.

*Info til styret fra daglig leder vedr. aktivitetsdag for barn og unge i trampolineparken,  03.10.21.

*Mail, datert 08.09.21, fra to studenter ved UIA som ønsker å lage en teaterforestilling som synshemmede kan ha utbytte av. De studerer samtidsteater, entreprenørskap for kunstfagstudenter, og ønsker å komme i kontakt med synshemmede som kan være informanter.

Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen tilbyr seg å kontakte studentene for et møte.

*Mail, datert 12.09.21, fra Olav Ausel vedr. promotering av datteren, Johanne sin nyutgitte bok «Øyeblikk».

Styret ber daglig leder invitere Johanne og Olav Ausel til vaffeltreff tirsdag02.11.21.

Vedtak: Alle mail med kommentarer tatt til orientering.

 

Sak 123/21 Muntlige orienteringssaker.

*Orientering om installasjon av kommunikasjonsutstyr på kontoret. Jf. sak 113/21, protokoll nr 9/21.

Astrid Hopland Svendsen orienterte om at bestilt utstyr er levert og installert fra Gustav Pedersen.

Styret ber daglig leder sørge for at vi er tilstrekkelig forsikret mot innbrudd og tyveri.

*Rapport fra møte i NAV Hjelpemidler v/Charlotte Wesenberg.

Hjelpemiddelsentralen flytter og åpner i nye lokaler på Kjerlingland , Lillesand, i november

Mye forvirring i  hjelpemiddelsaker vedr. forvaltning, - hvem har ansvar for hva?

Wesenberg har tatt på seg å lese og kommentere NAV sin informasjonsside om lese-  og sekretærhjelp. Hva bør forbedres og rettes på?

Hun hadde også tatt opp problemstillinger omkring tildeling av lese-/sekretærhjelp, samt utprøving av leselister og andre tekniske hjelpemidler..

*Orientering fra brukerutvalget ved Sørlandet sykehus v/Astrid Hopland Svendsen.

Det ble gitt en kort orientering om følgende:

*Dialogkonferansen mellom brukerorganisasjonene og sykehuset. Årets konferanse er mandag 25.10. kl 1700-2000 på Scandic Sørlandet.

*Nært forestående avvikling av adgangskontroll ved sykehusets tre lokasjoner.

*Utbedring av HC-parkeringsplasser ved sykehuset i Kristiansand.

*Levert høringsinspill til prosjekt Pasient- og pårørendeopplæring. Viktig å ta hensyn til sansetap.

 

Eventuelt

*Vi har bare mottatt et bedriftskredittkort for Norgesgruppen. Det mest praktiske er at dette disponeres av leder for senterutvalget.

*Tur for alle i Baneheia, - et lavterskeltilbud fra DNT Sør. Astrid Hopland Svendsen deltok, og mener at flere av våre medlemmer kan ha glede og nytte av dette tilbudet. DNT Sør ordner med ledsager ved innmeldt behov.

*Kort møte med Karen Therese Ravnevann Line, som er mor til en synshemet gutt. Hun har sagt seg villig til å være en ansvarsperson og kontakt ledd mellom fylkeslaget og gruppen familier med synshemmede barn.

Hun formidlet ønsker om framtidige aktiviteter, og understreket det verdifulle i å møte  andre i samme situasjon, både som foreldre, søsken og de synshemmede barna selv.

Det ble en god dialog med styret, og hun fikk tips om å opprette en lukket facebookgruppe , som en arena for kontaktog erfaringsutveksling mellom foreldrene.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.