Protokoll 11 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag

Nyhetssak fra 09. desember 2020

Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund.
Protokoll 11 Fylkesstyret 21.11.20

Møtet fant sted i etterkant av årsmøtet, og en sak ble behandlet.
Sak 112/20 Arbeidsavtale og stillingsinstruks for daglig leder.

Gjenvalgt leder Helge Pedersen innkalte til møtet som ble holdt på Clarion hotell Ernst, Kristiansand, og varte fra kl 1600-1645.

Disse deltok i møtet:
Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem, Clarens Waage, styremedlem. Aase Birkeland, styremedlem. Bente Brottveit, 1. varamedlem.
Terje Andre Olsen, forbundsleder.
Sigrun A. Storaker, daglig leder. Øystein H. Fylling, seksjonsleder lokalt arbeid.

Bakgrunnen for møtet var at styret ønsket avklaring vedr. lønn til daglig leder i forbindelse med arbeid i helger.
Daglig leder har nylig informert styret om at fylkeslaget må dekke lønnsutgifter dersom hun skal jobbe mer enn seks lørdager /søndager i løpet av et år.
Denne ordningen er ukjent for styret, og er ikke tatt høyde for i budsjettet.
Seksjonsleder Øystein H. Fylling kunne verken bekrefte eller avkrefte at denne ordningen er gjeldende praksis i Blindeforbundet.
Vedtak: Styret ber seksjonsleder Øystein H. Fylling klargjøre ansvarsforhold mht avlønning av daglig leder utover ordinær arbeidstid og gjeldende kompensasjonsordninger.

Astrid Hopland Svendsen, refr.