Protokoll 3 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 25.03.21

Tid og sted: Kl 1300-1630, via den digitale plattformen Zoom/telefon

Nyhetssak fra 28. april 2021

Innkalt:

Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem. Clarens Waage, styremedlem. Bente Brottveit, 1. varamedlem (Møter med stemmerett). Anne Grete Heim, 2. varamedlem.
Forfall: Daglig leder Sigrun A. Storaker, sykmeldt.

Forbundsleder Terje Andre Olsen bisto med gjennomgang av årsmøtesaker.

Saksliste:
Sak 34/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 35/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.02.21.
Sak 36/21 Årsmøtehelg 23.04. - 25.04.21. Jf. sak 26/21, protokoll nr 2/21.
Sak 37/21 Årshjul 2021.
Sak 38/21 Økonomisk status. Regnskapsrapporter. Årsregnskap..
Sak 39/21 Tur til Kirkenes 02.09. - 06.09.21. Jf. sak 27/21, protokoll nr 2/21.
Sak 40/21 Tur til Eikerapen 28.05. - 30.05.21. Jf. sak 28/21, protokoll nr 2/21.
Sak 41/21 TT-saken. Jf. sak 21/21, protokoll nr 2/21.
Sak 42/21 Samarbeidsmøte med Aust-Agder. Jf. sak 15 (14)/21, protokoll nr 1/21.
Sak 43/21 Synshemmedes aksjonsuke 14. - 20.06. Jf. sak 32/21, protokoll nr 2/21.
Sak 44/21 Skriftlige orienteringssaker.
Sak 45/21 Forslag på forbundsleder
Sak 46/21 Muntlige orienteringssaker.
Eventuelt.

Kl 1310 kunne Helge Pedersen ønske velkommen til styremøte etter diverse påloggingsproblemer. Han informerte styret om at forbundsleder Terje Andre Olsen hadde satt av tid fra kl 1400 for å bidra med gjennomgang av forslag til vedtektsendringer, samt utkast til prinsipp-program og handlingsplan for NBf. Dette fordi daglig leder Sigrun A. Storaker er sykmeldt.

Sak 34/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent med tilføyelse av Muntlige orienteringssaker som fikk saksnummer 46/21.
Det ble også bemerket at 2. varamedlem var falt ut av styrets epostliste etter en oppdatering i begynnelsen av mars. Innkalling med saksliste til styremøtet, samt annen epost, måtte derfor ettersendes henne da dette ble oppdaget.
Styret vil be daglig leder se til at epostlisten fungerer som den skal etter slike oppdateringer.

Sak 35/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.02.21.
Godkjent ved omsending.

Sak 36/21 Årsmøtehelg 23.04. - 25.04.21. Jf. sak 26/21, protokoll nr 2/21.
*Innkalling
Styret har fått hjelp fra medlemssenteret til å sende ut innkallingen som epost og sms. til fylkeslagets medlemmer og støttemedlemmer.
*Bekrefte bestilling på Scandic hotell Sørlandet.
Enighet i styret om at vi står fast ved tidspunkt for årsmøtet, helgen 23. - 25.04, så sant det ikke fortsatt er arrangementsforbud.
Styret bad Astrid H. Svendsen formidle styrets beslutning og bekrefte avtalen med hotellet innen fristen 26.03.21.
Dersom årsmøtet ikke kan gjennomføres som planlagt, har styret sett på alternativ som vi eventuelt må komme tilbake til.
*Årsmelding for 2020.
Denne er påbegynt av daglig leder, og styret tar utgangspunkt i at denne er ferdigstilt til styremøtet 15.04.21.
*Regnskap for 2020.
Gjennomgang v/Terje Andre Olsen.
Styret hadde spørsmål vedr. note 1 - lønn/honorar, og Astrid H. Svendsen ble bedt om å kontakte økonomiavdelingen for avklaring.
Regnskapet viser at fylkeslaget har god betalingsevne, men gjenspeiler naturlig nok mindre aktivitet enn foregående år.
Styret tar sikte på signere regnskapet digitalt.
Det må avklares med økonomiavdelingen om 1. varamedlem skal signere, da et av våre styremedlemmer døde i januar.
Astrid H. Svendsen tar opp spørsmålet med økonomiavdelingen.
*Justering av budsjett for 2021.
Saken utsettes til neste styremøte 15.04.21.
*Forslag til vedtektsendringer. Styrets innstilling.
Det er i år 16 forslag vedr. NBf sine vedtekter. Det vises til eget dokument fra Vedtektsutvalget og sentralstyreprotokoll nr. 2/21, sak 32/21.
Styrets innstilling til behandling på fylkeslagets årsmøte er som følger:
Forslag 1. personer med anddre øyelidelser.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 2. Valg av støttemedlemmer.
Styret støtter enstemmig vedteksutvalgets innstilling.
Forslag 3. Fylkeslagstilhørighet.
Styrets flertall støtter vedteksutvalgets innstilling. En stemte mot.
Forslag 4. varadelegater til landsmøtet.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 5. Valg av landsstyremedlemmer.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 6. Suppleringsvalg.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 7. Utvidelse av sentralstyret og NBfU representant i sentralstyret.
Dette er vårt eget forslag, og støttes primært selv om vedtektsutvalget gikk inn for å splitte forslaget i to, se forslag 8 og 9.
Forslag 8. Utvidelse av sentralstyret.
Styret støtter enstemmig dette forslaget, som er vedtektsutvalgets innstilling, sekundært.
Forslag 9. NBfU representant i sentralstyret.
Styret støtter enstemmig dette forslaget , som er vedtektsutvalgets innstilling, sekundært.
Forslag 10. Kjønnsfordeling i sentralstyret.
(Behandles ikke dersom forslag 7 blir vedtatt.)
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 11. Valg av flere husstandsmedlemmer.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 12. Generalsekretærens ansvar.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 13. Tilslutning til vedtektsendringsforslag.
styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 14. Vedtektsendringer hvert fjerde år.
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 15. Unntaksparagraf. AndreaslIndrupsen
Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling.
Forslag 16. Karantenetid.
Dette er vårt eget forslag som vedtektsutvalget ikke støtter.
Styret innstiller på at årsmøtet støtter dette forslaget som ble vedtatt på høstmøtet i 2020.
*Prinsipp-program og handlingsplan for NBf.
Styret kom med enkelte kommentarer til disse dokumentene som det også blir mulig å komme med innspill til under årsmøtet.
*Dirigent/referent på årsmøtet.
Styret vil foreslå Kari Vik og Helge Pedersen som dirigenter under årsmøtehelgen.
Øystein H. Fylling vil delta på årsmøtet, og har sagt seg villig til å være referent.
*Gjester fra blindeforbundet sentralt.
Forbundsleder bekreftet i styremøtet at vårt ønske om gjester er imøtekommet.
Styret takker for dette, og ønsker nestleder i sentralstyret Kari Vik og forskningssjef Inga-Britt Kjellevold Haugen velkommen.

Sak 37/21 Årshjul 2021.
Styremøte i mai flyttes til torsdag 6., og legges til Mandal.

Sak 38/21 Økonomisk status. Regnskapsrapporter. Årsregnskap..
Mottatt revidert årsregnskap for 2020. Jf. sak 37 i denne protokollen.
Mottatt bankkontoutskrift for februar 2021.
Mottatt Tilbud om digital signering av årsregnskapet, mail fra økonomisjef Berit Dalvik, datert 08.03.21. Jf. sak 37 i denne protokollen.
Mottatt verdibrev TRT, pålydende kr 29.430,-, for 2021 fra Grethe Lyngedal, datert 10.03.21.

Sak 39/21 Tur til Kirkenes 02.09. - 06.09.21. Jf. sak 27/21, protokoll nr 2/21.
Frist for innbetaling av depositum er utløpt, og vi er 23 deltagere + reiseleder.
Styret bad Astrid H. Svendsen informere Berg-Hansen reisebyrå.

Sak 40/21 Tur til Eikerapen 28.05. - 30.05.21. Jf. sak 28/21, protokoll nr 2/21.
Prosjektgruppen ønsker å ha muligheten til å informere om turen på årsmøtet, og foreslo derfor å utsette påmelding til i begynnelsen av mai.
Invitasjon sendes ut som sms like etter årsmøtehelgen.
Styret hadde ingen innvendinger til dette.
Vedr. fellestransport oppfordret Astrid H. Svendsen Lister lokallag til å dekke utgiftene til f. eks. en maxitaxi tur-retur Flekkefjord-Mandal som stopper for påstigning langs E39.
Det legges opp til fellestransport med buss fra Kristiansand, med oppsamlingspunkt i mandal.

Sak 41/21 TT-saken. Jf. sak 21/21, protokoll nr 2/21.
Høringsbrev med forslag til reglement og beskrivelse av ordningen ble sendt ut til berørte parter via Altinn 04.03.21. Høringsfrist 01.05.21.
Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen jobber med høringssvaret. De har også hatt kontakt med flere politikere siden forrige styremøte.

Sak 42/21 Samarbeidsmøte med Aust-Agder. Jf. sak 15 (14)/21, protokoll nr 1/21.
Møtet blir digitalt, og TT blir eneste sak på agendaen.
Helge Pedersen, Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen deltar fra vårt fylkeslag.
Astrid H. Svendsen sender mail til daglig leder i Aust-Agder og ber henne sette opp zoom-møte og skrive referat.

Sak 43/21 Synshemmedes aksjonsuke 14. - 20.06. Jf. sak 32/21, protokoll nr 2/21.
Uleselig kampanjen.
Styret jobber videre med å få til noe på Facebook.
Anne Grete Heim er allerede i gang med å ta bilder som kan illustrere tema, noe styret setter stor pris på.
Vi må også jobbe med korte, informative tekster som kan settes sammen med bildene.

Sak 44/21 Skriftlige orienteringssaker.
*Mail datert 01.03.21. Hilsen fra generalsekretæren.
*Mail datert 10.03.21 fra Agder FFO vedr. nytt miniwebinar med tema «samtaletjenester for alle».
*Mail datert 10.03.21 fra BURIA vedr. gratis sjakk-tilbud til kommuner og organisasjoner som jobber med mental helse.
*Kopi av søknad til Dam Ekspress fra Mandal lokallag vedr. prosjekt «kafe smartbrett». Mail datert 12.03.21.
*Protokoll fra styremøte i Kristiansand og omegn lokallag 03.03.21.
*Informasjon om medlemsprosjektet i Sogn og Fjordane. Mail fra dl Martin Molkenes, datert 08.03.21.
*Mail fra forbundsleder vedr. smittevern og arrangementer i Norges Blindeforbund, datert 12.03.21.
Vedtak: Alt tatt til orientering.

Sak 45/21 Forslag på forbundsleder.
Frist for innspill til valgnemnda er 31. mars.
Styrets flertall, 4 mot 1 stemme, ønsker Terje Andre Olsen gjenvalgt som forbundsleder.
Helge Pedersen formidler vår innstilling til valgnemdas leder.

Sak 46/21. Muntlige orienteringssaker.
sak fra vårt fylkeslag til Dialogkonferansen, 26.10.2020. Jf. sak 95/20, protokoll 9/20.
Det dreier seg om ekstra utfordringer man kan oppleve som blind/sterkt svaksynt pasient ved sykehusinnleggelser og polikliniske konsultasjoner.
Astrid H. Svendsen, medlem av brukerutvalget ved Sørlandet sykehus, orienterte om at saken hittil ikke er fulgt opp etter intensjonen. Derfor har hun foreslått for brukerutvalget at Vest-Agder fylkeslag selv utarbeider et dokument i saken som presenteres på utvalgets neste møte i april.
Svendsen og Wesenberg er ansvarlige for utarbeidelsen av dette dokumentet.

Eventuelt.
Anne Grete Heim ønsket at det blir sendt sms til Lister lokallags medlemmer om avlysing av «Kaffepraten» 29.03. Hun formulerer en tekst som Astrid H. Svendsen videreformidler til medlemssenteret via seksjonsleder for lokalt arbeid.
Avlysingen er informert om på vår Facebook-side.

Astrid Hopland Svendsen, refr.