Protokoll 6 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 24.04.21

Disse var innkalt: Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem. Cathrine Ahlsen, styremedlem. Bente Brottveit, 1. varamedlem. Tone Skeie Olsen, 2. varamedlem. Styremedlem Ernst Hammerstrøm kunne ikke møte på dette tidspunktet

Nyhetssak fra 21. mai 2021

Gjenvalgt leder ønsket å samle det nye styret til et lite møte etter at dagens program var avsluttet, for behandling av et par saker.

 

Sak 65/21. Styrets arbeidsform og forberedelse av saker.

Leder orienterte litt om styrearbeid, og hvordan det jobbes med forberedelse av saker. Han informerte om at det forrige styret har hatt en arbeidsgruppe som har gjort nødvendig planlegging av  styremøtene slik at de sakene som settes opp til behandling, er så godt forberedt som mulig.

Han bad om styrets tilslutning til at praksis med en slik arbeidsgruppe kan fortsette, og at leder, nestleder og styremedlem Charlotte Wesenberg inntil videre utgjør denne gruppen.

Ernst Hammerstrøm, nytt styremedlem, har , ifølge leder, ingen innvendinger mot ordningen.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at en arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og et styremedlem, p.t. Charlotte Wesenberg, opprettes.

 

Sak 66/21. Kontaktinformasjon og e-postliste.

Telefonnummer og e-postadresse til alle i styret er samlet og sendt til daglig leder og styrets medlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: Styret ber daglig leder bestille ny e-postliste til intern kommunikasjon for styret og daglig leder. 

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.