Protokoll 6 fra styremøte Vest-Agder fylkeslag

Norges Blindeforbund – Vest-Agder fylkeslag. Protokoll nr. 6 fra styremøte, 4. juni 2020

Nyhetssak fra 10. juni 2020

Til stede:

Leder:                  Helge Pedersen

Nestleder:             Astrid Hopland Svendsen

Styremedlem:        Charlotte Wesenberg           

Styremedlem:        Aase Birkeland

1. varamedlem:     Karl Clarens Waage – på telefon, med stemmerett pga. frafall.

2. varamedlem:     Bente Brottveit – på telefon           

Fra adm. DL          Sigrun Arnardottir Storaker

Meldt forfall: Styremedlem Kim Erik

Saksliste:

Sak 53/20:    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 54/20:   Godkjenning av protokoll fra styremøte i

Vest-Agder fylkeslag 07.05.20.

Sak 55/20:  Daglig leder orienterer.

Sak 56/20:   Økonomisk status. Regnskapsoversikt. Søknader.

Sak 57/20:   Oppnevning av styremedlem i Knut Johansons legat

Sak 58/20:  Årsmøte-/høstmøtehelgen

Sak 59/20:  Årshjul

Sak 60/20:  Skriftlige orienteringssaker

Sak 61/20:   Muntlige orienteringssaker   

 

Leder Helge Pedersen ønsket velkommen til styremøte, og spesielt til Sigrun A. Storaker som nå er fast ansatt som daglig leder ved kontoret. Sammen med noen gode ord, fikk hun overrakt blomster og gave fra styret.

Sak 53/20:  Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent med endring av sak 59/20 som får tittelen Årshjul.

 

Sak 54/20:   Godkjenning av protokoll fra styremøte i Vest

Agder fylkeslag 07.05.20.

Godkjent ved omsending.

 

Sak 55/20:  Daglig leder orienterer.

Følgende punkter ble gjennomgått:

 • Daglig leder har ferie uke 28-31, og kontoret er da stengt i denne perioden.
 • Blindeforbundet har sommertid ved sine kontorer, 8-15, i perioden 15.05. til 15.09.
 • Purret på møtedato med Ingebjørg Gotskesen. Tema: tt. Jf. sak 52/20.
 • Mediarådgiver Elin Dragland ønsker oppslag om fisketuren vår i Synspunkt. Bruker bl. a. teksten som ble lagt ut på Facebook.
 • Nyhetsbrev om «Z i telefonen» sendes til lokale synsvenner.
 • Rapport til Helse Sør-Øst for mottatt tilskudd i 2019 er sendt.
 • Rint til medlemmer som ikke har betalt kontingent.
 • Deltatt på lynkurs i zoom.
 • Ny ruter til kontoret som gir raskere internett og mindre kostnad
 • Saker som er meldt inn til samarbeidsmøtet med Aust-Agder fylkeslag 12. juni i Lillesand. Jf. sak 49/20.
 • Medlemsstatus pt:  244 medl. 30 støttemedl. Ett nytt medlem og ett nytt støttemedlem. En utmelding pga utenlandsopphold.
 • Mange gode tilbakemeldinger på fiskeprosjektet, del 1. Ca kr 25.000,- av prosjektmidlene gjenstår til del 2 + kr 10.000,- som er avsatt i budsjettet.

Fiskeprosjekt, del 2, turen til Hirtshals, er bestilt til 02. - 03.09.20. Det forutsettes at det da er åpnet opp for reise til Danmark med en overnatting.

 • Til sommeravslutningen lørdag 13. juni er det nå påmeldt 40. Pga smittesituasjonen skal ikke deltagerne ta med gevinster til utlodningen. Lokallagene har tatt utfordringen med å sponse med COOP-gavekort.

Styret vedtok enstemmig å bevilge kr 2000,- til 8 slike gavekort til en verdi av kr 250,- pr stk.

Det tas sikte på å få sommeravslutningen godkjent som kurs, da det pga Korona-situasjonen, kun kreves 4 t. for å få godkjent kurs. Etter bespisning, utlodning og

underholdning, blir det gode muligheter for turgåing i nærområdet for alle som kan og ønsker det.

 • Turoperatøren som vi har valgt som transportør til Fuglsangcenteret i okt./nov., stiller med 60 seters buss slik at gjeldene regler om forskriftsmessig avstand kan overholdes.
 • Høst- og årsmøtehelg, 20.11. - 22.11.20 på Rosfjord strandhotell. Vi har fått samme tilbud som i fjor med et lite tillegg pga prisstigning.
 • Leder for BUA og seksjon lokalt arbeid ønsker samarbeid med fylkeslagene for å finne/tilby aktiviteter til barn og unge med deres familier denne sommeren. Dette som «et plaster på såret» for barne- og ungdomsleirene på Hurdal syn og mestringssenter som er avlyst i år pga Korona-situasjonen.

Viktig at fylkeslagene viser positiv interesse for at slike tilbud kan bli realisert for denne målgruppen.

Daglig leder har allerede meldt inn flere forslag til aktiviteter for vår region.

 • »Z i telefonen». Vi nærmer oss 70% oppringte medlemmer i vårt fylkeslag. Kapasitetsproblem å få ringt til alle.

 

Sak 56/20:   Økonomisk status. Regnskapsoversikt. Søknader.

 • Mottatt regnskapsrapport for mars og april, og kontoutskrift for mai. Kr 992.655,-  på konto pt. Inntekter lavere enn budsjettert gjenspeiler fortsatt lav aktivitet.
 • Ingen reduksjon i husleie for månedene mars-april-mai på tross av flere purringer. Daglig leder har ennå ikke sluppet tak i saken.
 • Mottatt avslag på søknad om prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam og Tubfrim. Prosjektmidlene var tenkt til fysisk aktivitet og mestring i forbindelse med turen til Fuglsangcenteret i Danmark. Alle fylkeslag har fått avslag på

søknader til Dam i år.

Tubfrim begrunner avslaget med at man ikke regner med at prosjekter kan gjennomføres dette året pga Koronasmitte.

 • Lokale synsvenner har fått nyhetsbrev for å holde giverne oppdatert.

1198 givere i gamle Vest-Agder pr 01.06.20. Kr. 95.000,- er tildelt Vest-Agder i første kvartal som andel lokal synsvenn.

 

Sak 57/20:   Oppnevning av styremedlem i Knut Johansons legat for blinde.

Mottatt mail fra Marit Londal, leder i legatstyret, 10.05.20, vedr. oppnevning av medlem fra fylkeslaget. I følge legatets statuter skal det oppnevnes et medlem fra

fylkeslaget med personlig vara.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig å oppnevne Charlotte Wesenberg som medlem av legatstyret, med Aase Birkeland som personlig vara. Begge er oppnevnt for to år.

 

Sak 58/20:  Årsmøte-/høstmøtehelgen

 • Mottatt konferansetilbud fra Rosfjord strandhotell, datert 15.05.20, som omtrent tilsvarer fjorårets pris.

Daglig leder bekrefter bestillingen.

 • Styret ønsker å videreføre tradisjonen med en underholdningsoverraskelse i løpet av helgen.

Daglig leder sammen med styreleder får fullmakt til å disponere inntil kr 10.000,- til dette formålet.

 • Gjester: Styret ønsker også å gjenoppta tradisjonen med å invitere en representant m/ledsager fra Aust-Agder fylkeslag til organisasjonsmøtene.

Fra sentralt hold inviteres forbundsleder Terje Andre Olsen og seksjonsleder lokalt arbeid Øystein H. Fylling.

Daglig leder tar seg av invitasjonene.

 

Sak 59/20:  Årshjul.

Nye møter/arrangementer:

 • Neste styremøte torsdag 13.08.
 • Fiskeprosjektet, del 2, Hirtshals, 02.09. - 03.09.
 • Verdens Synsdag/synskafe i Mandal 08.10.
 • Juleavslutning med besøk av rehab.konsulent Ove Ronny Leganger 15.12.
 • De faste aktivitetene, som kaffeprat i Lister, strikke- og steinsliperklubb i Kristiansand, gågruppe og lokallagenes medlemsmøter planlegges startet opp igjen fra høsten.
 • Daglig leder oppdaterer årshjulet og legger det ut på hjemmesiden vår.

 

SAK 60/20 Skriftlige orienteringssaker

 • Protokoller fra møte i brukerutvalget, Sørlandet sykehus, 09.03.20 og 15.04.20

Tatt til orientering.

 • 08.05.20 Leif Wien Jensen: Lokal synsvenn rapport

Tatt til orientering.

 • 10.05.20 Marit Londal: Nytt styremedlem til Knut Johanssons Legat for blinde. Behandlet under sak 57/20.
 • Mail, datert 15.05.20 og 29.05.20 fra Andreas Poppe, med diverse informasjon vedr. Synshemmedes aksjonsuke. Tatt til orientering.

Charlotte Wesenberg har forfattet en informativ tekst om ledelinjer lokalt i Kristiansand. Jf. protokoll fra styremøte i Kristiansand og omegn lokallag 27.05.20. Denne teksten blir sendt til avisen Fædrelandsvennen og publisert på Facebook-siden vår i begynnelsen av neste uke.

 • Mail datert 25.05.20 fra nestleder Interessepolitisk avdeling, Stian Innerdal, der det etterlyses tilbakemeldinger fra fylkeslagene vedr. erfaringer man har gjort seg med Likestillings- og diskrimineringsloven, og hvilken betydning loven har hatt for synshemmede.

Eventuelle tilbakemeldinger bes sendt innen 10.06.20.

Charlotte Wesenberg møter i fylkesrådet for funksjonshemmede førstkommende mandag, 08.06.20 der saken er på agendaen, og hun vil der ivareta vår gruppes erfaringer.

 • Mottatt mail datert 25.05.20 fra Karen Lovise Malde, Høgskulen på Vestlandet, med forespørsel om to kandidater til intervju i forbindelse med forskningsprosjekt om synshemmede og bpa. Prosjektet ledes av Sølvi Marie Risøy og er støttet av Blindeforbundets forskingsfond.

To informanter fra vårt fylkeslag har bidratt.

 • Protokoll fra styremøte i Kristiansand og omegn lokallag 27.05.20.

Tatt til orientering.

 

Sak 61/20:   Muntlige orienteringssaker

 • Clarens Waage orienterte om at han er valgt inn som varamedlem i rådet for funksjonshemmede i Flekkefjord.

Styret gratulerer.

 • Charlotte Wesenberg gav en gjennomgang av en del av sakene som ble behandlet på siste møte i serviceutvalget, Blindeforbundet sentralt.- Møtet ble holdt som fysisk møte.

Digitale rehabiliteringskurs

Åpning av syn- og mestringssentrene fra midten av juni.

Ingen smitte registrert på sentrene.

Barne- og ungdomsleirene avlyst denne sommeren.

Aktivfamilie gjennomføres i tre puljer.

Det er kommet noen klager på undervisningen på Hurdal. Har ført til at det ikke skal være to blinde lærere som sammen har ansvaret for et kurs.

Stort pågang av pårørende som ønsker egne kurs.

Vedlikeholdsplaner for alle syn- og mestringssentrene. Nødaggregat på Hurdal og oppgradering av sansestien.

 • Charlotte Wesenberg orienterte om - LIM-rådet

(Likestilling, inkludering og mangfold), hvor hun har vært medlem i mange år, og som siden 2017 har vært benevnt som LIM brukerpanel. Styret ble gjort kjent med historikken til LIM-rådet og brukerpanelet, og at fylkesmannen nå foreslår å integrere brukerpanelet i det lovpålagte rådet for funksjonshemmede, slik at diskrimineringsgrunnlag som etnisitet, religion, seksuell legning, kjønn osv skal kunne fremme sine saker i råd som til nå har vært forbeholdt funksjonshemmede.

Styret var av den oppfatning at en slik utvidelse av det lovpålagte rådet, vil være en stor ulempe for funksjonshemmede generelt og synshemmede spesielt. Vi er en liten gruppe som allerede må jobbe hardt for å bli hørt, sett og forstått i kampen for likestilling.

Styret i Vest-Agder fylkeslag vil derfor fraråder utvidelse av rådet, og følgende vedtak sendes fylkesrådmannen:

Vedtak: Vedr fylkesrådmannens forslag til nedleggelse av Brukerpanelet i Agder.

Styret i Vest Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund vil sterkt fraråde at man utvider rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til et råd som også skal omfatte øvrige diskrimineringsgrunnlag.

Om noen av rådets medlemmer har doble eller triple diskrimineringsgrunnlag så er det ikke dette vi reagerer på.

La Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne være et råd for denne gruppen. Her er det store oppgaver som skal tas tak i og mye som bør gjøres. Ikke la flere ulike behov bli satt opp mot hverandre innad i et råd for funksjonshemmede.

Det kan løses ved å lage en gruppe som uttaler seg om sakene de lovpålagte rådene allerede har uttalt seg i.

 Helge Pedersen orienterte om at rådet for funksjonshemmede i Mandal er kommet igang med arbeidet etter valget. Det jobbes med bedre tilgjengelighet til det nye krigsmonumentet, samt framkommelighet for synshemmede og rullestolbrukere på fortauene.

 • Helge Pedersen tok opp problemet med rekruttering til tillitsverv i Lister lokallag. Aase Birkeland, som tidligere har bodd i Lister, tilbød seg å hjelpe til med styrearbeid om ønskelig.
 • Astrid Hopland Svendsen gav en kort orientering om siste møte i brukerutvalget ved Sørlandet sykehus.

Rehabilitering etter hjerneslag har nylig vært gjenstand for revisjon. Dessverre er ikke viktigheten av synsrehabilitering nevnt, men dette ble formidlet i møtet der rapporten sto på agendaen.

 

Astrid Hopland Svendsen, refrent.