Protokoll 9 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 27.08.21

Tid og sted: Kl 1330-1730-, Clarion hotell Ernst, Rådhusgata 2, Kristiansand. Lørdag 28.08. kl 0900-1300 ble det på samme sted avholdt styreseminar med tema organisasjonskunnskap. Forbundsleder Terje Andre Olsen sørget for det faglige påfyllet via zoom. Seksjonssjef lokalt arbeid, Øystein hvenekilde Fylling var fysisk tilstede og ledet seminaret. Han holdt også et innlegg om faktorer som påvirker samarbeidet i grupper. Følgende var innkalt og møtte: Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem - deltok ikke under behandling av sakene 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109 og 110. (Fraværet var meldt). Ernst Hammerstrøm, styremedlem, deltok ikke på seminaret lørdag. Cathrine Ahlsen, styremedlem - meldt forfall til styremøtet, deltok på seminaret lørdag. Bente Brottveit, 1. varamedlem, (møtte med stemmerett pga forfall). Tone Skeie Olsen, 2. varamedlem, (møtte med stemmerett under behandling av de sakene Charlotte Wesenberg hadde forfall). Fra adm. Sigrun A. Storaker, daglig leder.

Nyhetssak fra 08. september 2021

Leder Helge Pedersen ønsket velkommen til styremøte og seminar, og åpnet styremøtet som hadde følgende saker på agendaen:

Sak 101/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 102/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.06.21.

Sak 103/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Sak 104/21 Søknader. Prosjekter.

Sak 105/21 Mandat prosjektgrupper/prosjektansvarlige.

Sak 106/21 Årshjul

Sak 107/21 Daglig leder orienterer.

Sak 108/21 Høstmøtet 19. - 21.11.21.

Sak 109/21 Oppnevning av senterutvalg.

Sak 110/21 Lokalene våre og tilgjengelighet.

Sak 111/21 Turer 2022.

Sak 112/21 Skriftlige orienteringssaker.

Sak 113/21 Muntlige orienteringssaker.

Eventuelt.

 

Sak 101/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 102/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.06.21.

Vedtak: Godkjent ved omsending.

 

Sak 103/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Mottatt regnskapsrapporter pr 30.06. og 31.07.21, samt

kontoutskrift for juni og juli 2021.

Fylkeslagets likviditet er god. Bankbeholdningen har i lengre tid ligget mellom kr 900.000 og 1 million.

Fra Funkis har fylkeslaget fått kr 69.000 i voksenopplæringsmidler fra juni måned til d.d.

Fra Lokal synsvenn er fylkeslaget tildelt kr 199.000 i 2. kvartal i år.

Vi har bestilt to bedriftskredittkort som kan brukes i butikker tilhørende Norgesgruppen, som signeres og hentes ut av daglig leder og leder for senterutvalget.

 

Sak 104/21 Søknader. Prosjekter.

*Mottatt tilsagnsdbrev fra Agder fylkeskommune 28.06.21. Vi er innvilget inntil kr 150.000,- til gjennomføring av prosjektet «Fra isolasjon til sosialisering». Jf. sak 89/21, protokoll nr 8/21.

Framdriftsplan:

Charlotte har vært i kontakt med Frisk utvikling, som vil  sende oss cv-er til vurdering for prosjektstillingen. 7 CV-er er mottatt, og arbeidsgruppa sammen med daglig leder har plukket ut fire aktuelle kandidater for intervju. Tre av intervjuene vil finne sted 09.09. Tid for det fjerde ikke bestemt.

 

*Prosjektet «Ut på tur med fiskeskøyta». Orientering om gjennomført del 1, og om hvorvidt det skal søkes om overføring av gjenstående midler til våren 2022.

Vedtak: Styret ber daglig leder søke om overføring av ubrukte prosjektmidler til 2022 da en ny fisketur planlegges.

 

*Mail fra prosjektleder eirik Asker Pettersen, NBf, med påminnelse om søknadsfrister til Stiftelsen Dam, ekstpress inntil kr 30.000 og dam helse prosjekter over 30.000

og

mail fra Agder fylkeskommune,kultur, idrett og frivillighet, videresendt til styret fra daglig leder 17.08.21, med informasjon om ekstra tilskudd,

Til frivillige lag og foreninger for oppstart av tilbud og aktiviteter..

 

På bakgrunn av disse invitasjonene om å søke om midler, har Charlotte Wesenberg formulert svært relevante og gode søknadstekster til to prosjekter med titlene «»Veien videre fra isolasjon til nye opplevelser» og «Fra bunn til topp».

 

Vedtak: Styret ber daglig leder sørge for at begge søknadene sendes til rette instans innen fristen 15.09.21.

 

Sak 105/21 Mandat prosjektgrupper/prosjektansvarlige.

Forslag til mandat er som følger:

Mandat prosjektgrupper, Prosjektansvarlig/-leder.

Prosjektleder oppnevnes av fylkesstyret, men må ikke være styremedlem.

 

Prosjektleder velger selv om det skal være med flere i prosjektet, og i tilfelle hvem .

Et prosjekt kan deles opp, og ha en  ansvarsperson for hver del. Ansvarspersonene jobber selvstendig, men samarbeider om sluttresultatet. 

 

Prosjektleder finner alternativer og muligheter, setter opp forslag til program

 

Styret er ansvarlig for budsjettering og kostnader. Prosjektleder skal derfor ikke gjøre bindende avtaler uten styrevedtak som grunnlag.

 

Prosjektleder skal opprette kontakter, undersøke og forberede forslag. Styret står for endelig bestemmelse.

 

Påmeldinger, inn- og utbetalinger  skal gjøres via kontoret.

 

Prosjektleder er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres etter intensjonen og i samsvar med søknad.

 

Vedtak: Forslag til mandat ble enstemmig godkjent av styret.

 

Sak 106/21 Årshjul

Styremøte som var planlagt til 16.09., flyttes til mandag 20.09. kl 1300.

Vi får besøk av Hege Nygård  og Øystein H. Fylling som vil informere oss om gjeldende retningslinjer og praksis vedr. tildeling av voksenopplæringsmidler fra Funkis.

 

Daglig leders oppsatte ferie i oktober blir f.a.m. 22.10 t.o.m. 26.10.

Sak 107/21 Daglig leder orienterer.

*Dør til dør aksjonen starter opp i Kristiansand 06.09. og pågår til 10.09. I denne forbindelse har daglig leder fått tilsendt informasjon som skal publiseres på facebook.

*1253 faste givere pr 01.08.21

*Medlemsstatus: 239 medlemmer p.t. 8 utmeldinger siden forrige styremøte, hvorav  2 dødsfall. 2 nye medlemmer er registrert. Vi har 35 støttemedlemmer p.t.

*Synskafe torsdag 14.10. i Lyngdal kulturhus.

Tid: 1200-1430.

Avtale med Specsavers er i boks. Clarens Waage er foreslått til å snakke om sin synshemning og kontakten med Blindeforbundet, og han har sagt seg villig til dette på forespørsel.

Arrangementet skal annonseres  offentlig på Facebook.

*Barn og unge - aktivitetsdagen 29.08., Høyt og lavt parken i Kristiansand.

En av foreldrene har tatt på seg ansvaret for gjennomføring av arrangementet. Det er påmeldt ialt 20 deltagere, voksne inkludert, hvorav en familie fra Aust-Agder.

*Charlotte Wesenberg og Helge Pedersen har fått plass på tilgjengelighetskurset på Hurdal 26.09. - 29.09.21.

 

Sak 108/21 Høstmøtet 19. - 21.11.21.

Rosfjord strand hotell, Lyngdal, er reservert. Vi planlegger et høstmøte i tradisjonell form med underholdningsoverraskelse, julebord, tid til mye sosialt og ulike aktiviteter i tillegg til vanlige høstmøtesaker.

Et forslag om å ha mental helse som tema på møtet, fikk styrets støtte. Daglig leder bes om å kontakte Kristin Berg som er ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for syn og psykisk helse på Gaustad, om hun, alene eller sammen med en ledsager, kan holde et foredrag og informere om det nye tjenestetilbudet for ivaretagelse av blinde og svaksyntes psykiske helse.

 

Invitasjon til høstmøtet med generell informasjon om tid og sted må sendes ut så snart som mulig.

Detaljert program og aktuelle dokumenter sendes kun til de påmeldte.

 

Det skal utarbeides forslag til handlingsplan for fylkeslaget i 2022. A. Svendsen har ansvaret for dette.

 

Daglig leder sammen med styreleder har hovedansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett for 2022 sammen med arbeidsgruppa og styret for øvrig.

 

Sak 109/21 Oppnevning av senterutvalg.

Utvalgsleder Tone Skeie Olsen har fått positivt svar fra to damer, Irene Mestad og Dorothy Engeseth. Hun har også vært i kontakt med flere personer som ønsker å bidra etter avtale.

Vedtak: Sammensetningen av senterutvalget ble godkjent av styret.

 

Sak 110/21 Lokalene våre og tilgjengelighet.

Daglig leder er indirekte informert om at bygården vi leier lokaler i, har skiftet eier.

Våre spørsmål vedr. bytte til taktilt panel i heisen, sikring av trapp og tilgang til felleslager, blir derfor satt på vent til kontakt med ny eier blir etablert.

 

Sak 111/21 Turer 2022.

*Forslag om tur til Fuglesangsenteret en uke i mai, mandag til torsdag.

Styret ønsker å gjennomføre turen etter samme opplegg som var planlagt i 2020, men som ble avlyst pga pandemien.

Daglig leder har imidlertid ikke hatt tidtil å kontakte Fuglesangsenteret med forespørsel om de har plass til oss.

styret ber daglig leder prioritere dette, slik at vi kan komme videre i planleggingen og få turen innarbeidet i handlingsplanen.

Søknad om økonomisk støtte til turen er utarbeidet, og daglig leder bes sende denne til relevant instans (stiftelsen Dam - Agder fylkeskommune, kultur, idrett og frivillighet) innen fristen som er 15.09.21. Jf. sak 104 i denne protokollen.

 

*Forslag på fjelltur i september, - Gautefall, Rjukan-Gaustadtoppen.

Denne turen er tenkt avviklet tidlig høst 2022.

Søknad om midler til dette turprosjektet er også utarbeidet, og daglig leder får i oppdrag å formidle til rette instans som nevnt i forrige punkt. Jf. sak 104 i denne protokollen.

 

*Shoppingtur til Ullared i Sverige var også et ønske som kom opp på styremøtet.

Dette forslaget vil bli jobbet videre med, og vi tar sikte på en slik tur i løpet av 2022.

 

*Lavterskel tilbud om gåturer i regi av Turistforeningen.

Ernst Hammerstrøm orienterte, og fortalte om gleden han har ved å delta i Turistforeningens turopplegg, og oppfordret andre til å bli med.

 

Sak 112/21 Skriftlige orienteringssaker

*Protokoll fra styremøte i Kristiansand og omegn lokallag 16.06.21, 16.08 og 25.08 2021..

*Referat fra oppstartsmøte i brukerråd for NAV HMS, Agder, 23.06.21

*Mail fra prosjektleder Tea Fossli 26.08.21, med invitasjon til digital offensiv 2025, samling 2 01.09.21.

Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen vil delta.

 

Vedtak: Alt tatt til orientering.

 

Sak 113/21 Muntlige orienteringssaker

*Daglig leder orienterte om at et av våre medlemmer, Kristian Suhr, skal være personlig trener for to unge synshemmede menn, foreløpig i en periode på to måneder. Treningen finner sted på «Bare trening» i Vågsbygd, og utgiftene dekkes gjennom voksenopplæringsmidler. Jf. et av punktene i sak 24/21, protokoll nr 2/21.

 

*Orientering om prosjektet «Sosial gjenoppliving» i regi av Kristiansand og omegn lokallag v/Astrid h. Svendsen.

Prosjektmidlene vil bli brukt til å gjøre tirsdagstreffene mer attraktive for flere med bl. a. å innhente interessante foredragsholdere, og ellers legge tilrette for deltagelse med å tilby ledsagertjenester.

Noe av midlene vil bli brukt til delfinansiering av installering av digitalt utstyr på medlemssenteret, som gjør det mulig å invitere til Blindeforbundets webinarer om f. eks. øyesykdommer og andre synsrelaterte temaer. Lokallaget vil bekoste innkjøp og installering av nødvendig digitalt utstyr i sin helhet.

 

Vedtak: Alt tatt til orientering.

 

Eventuelt

Ingen saker.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.