Protokoll fra årsmøtet 2021 i Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund

Sted: Scandic Sørlandet, Kristiansand Tidspunkt: 24. – 25. april 2021 Referent: Øystein Hvenekilde Fylling

Nyhetssak fra 27. mai 2021

Sak 1 – Åpning av årsmøtet v/fylkesleder og praktiske opplysninger

Møtet ble åpnet av fylkeslagsleder Helge Pedersen som la vekt på gleden han følte over at fylkeslaget kunne samles til årsmøte tross den krevende situasjonen pandemien skaper.

 

Han takket særlig styret og daglig leder for innsatsen de har gjort i en vanskelig og uforutsigbar situasjon. Fylkeslaget har tross COVID-19 holdt høy aktivitet ved kontinuerlig å tilpasse arbeidet til de gjeldende smittevernreglene.

 

Det ble gitt praktisk informasjon om smittevern m.m.

Sak 2 – Navneopprop

Paula O. Pedersen gjennomførte et navneopprop som viste at det var 23 til stede i salen hvor av to deltok via video. Av disse var 14 stemmeberettigede hvorav en deltok via video.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling

Innkallingen til møtet ble godkjent uten kommentarer. Styret beklaget at årsmøtedokumentene kom svært sent ut til deltagerne denne gangen. Medlemssenteret ble takket for å ha bistått med utsendelsen. av innkallingen.

Sak 4 – Minnestund

Møtet hedret de medlemmene som har gått bort siden forrige årsmøte med opplesning av navn etterfulgt av ett minutts stillhet.

Sak 5 – Hilsninger

Det var hilsninger til årsmøtet fra de tre lokallagene. Kristiansand og omegn v/Bente Brottveit, Mandal og omegn v/Paula O. Pedersen som også hilste spesielt fra Kjell Arvid Nilsen som var forhindret fra å delta, og Lister v/Clarens Waage.

Sak 6 – Konstituering

A: Dirigent

Helge Pedersen ble foreslått som dirigent og valgt ved akklamasjon.

 

B: Referent

Øystein Hvenekilde Fylling ble foreslått av styret og valgt ved akklamasjon.

 

C: Tellenemnd

Tone Skeie Olsen, Paula O. Pedersen og Pelle Helgesen ble foreslått av styret og valgt ved akklamasjon.

 

D: Protokollunderskrivere

Astrid Hopland Svendsen og Paula O. Pedersen ble foreslått av salen og valgt ved akklamasjon.

 

E: Møteassistenter

Pelle Helgesen og Paula O. Pedersen ble enstemmig valgt etter forslag fra salen.

 

Sak 7 – Godkjenning av saksliste

Sakslista ble godkjent som den forelå, men for å tilpasse saksgangen bedre tilpasset tidsskjemaet, for møtet, byttet om rekkefølgen på sak 16 og 17.

Sak 8 – Godkjenning av forretningsorden

Paula O. Pedersen leste styrets forslag til forretningsorden som også var utsendt i forkant av møtet.

 

Siden ett medlem deltok via Zoom valgte møtet å tillate at medlemmet voterte hemmelig ved å sende sin stemme til valgkomiteens leder på SMS dersom det ble aktuelt.

 

Vedtak:

Forretningsorden ble enstemmig vedtatt som den forelå.

Sak 9 – Fylkeslagets årsmelding for 2020

Fylkeslagets årsmelding for 2020 ble referert for møtet av Paula O. Pedersen og det ble gitt anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer.

 

Det forelå en formateringsfeil i det utsendte dokumentet som kunne gi inntrykk av at punkt manglet, men dette viste seg ikke å være tilfellet.

 

Enkelte punkt ble utdypet på forespørsel. Det ble særlig gitt fyldig informasjon av Charlotte Wesenberg om TT-ordningen i Agder generelt og gamle Vest-Agder spesielt, og hva som står på spill dersom forslag til endring blir vedtatt i fylkestinget. En god TT-ordning er helt nødvendig for at blinde og svaksynte skal kunne leve aktive og selvstendige liv, og interessepolitisk sett var dette den viktigste saken i 2020.Arbeidet med å sikre en god TT-ordning for blinde og svaksynte i Agder vest fortsetter med stor intensitet i 2021..

 

Det ble poengtert at saken som oppsto i Vest-Agder om DNTs røde T-er og hvordan dette er et krevende fargevalg for personer med fargesvakt syn, ikke var tatt med i teksten under punktet «Media».

 

Det ble lagt til at daglig leder og fylkesleder hadde deltatt i samling for alle fylkeslagsledere og daglige ledere ved Hurdalssenteret i 24.-27. september, og at årsmøte som ble gjennomført i november hadde besøk av seksjonsleder for lokalt arbeid Øystein Hvenekilde Fylling og forbundsleder Terje Andre Olsen. 

 

Vedtak:

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent som den forelå med mandat til styret og administrasjonen om å rette formateringsfeilen, legge til samlingen for daglig ledere og fylkesledere og navn på besøkende på årsmøtet, samt skrive et kortfattet tillegg om DNTs røde T-er i kapittelet om mediedekning.

Sak 10 – Fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning for 2020

Daglig leder Sigrun A. Storaker refererte regnskapet og det ble gitt mulighet til å komme med spørsmål og kommentarer.

 

Revisjonsberetningen forelå ikke på tidspunktet saken først var satt opp, da det har vært komplisert å innhente signaturer fra alle i styret og siste signatur ble innhentet fredag 23. april. Møtet flyttet derfor beslutningen i denne saken til søndag 25. i håp om at beretningen skulle være møtet i hende innen da, noe den var.

 

Revisjonsberetningen ble sendt ut til delegatene i det den var mottatt og ble lest høyt i møtet. Det var ingen merknader i beretningen som bekreftet at regnskapet var ført i henhold til gjeldene regler og god regnskapsskikk.

 

Vedtak:

Regnskapet ble enstemmig godkjent og revisjonsberetningen tatt til orientering.

Sak 11 – Fylkeslagets budsjett for 2021

Budsjettet som lå til grunn var det som ble godkjent på fylkeslagets høstmøte i 2020. Det var små endringer i det reviderte budsjettet som ble gjennomgått muntlig av daglig leder Sigrun A. Storaker med mulighet til kommentarer og spørsmål fra salen.

 

Vedtak:

Det revidert budsjettet ble enstemmig godkjent.

Sak 12 – Saker fra medlemmene

Det forelå ingen saker fra medlemmene.

Sak 13 – Saker fra fylkeslagstyret

Følgende sak ble fremmet av fylkeslagsstyret:

 

Navneendring

Etter sammenslåingen til et Agder fylke brukes ikke lenger benevnelsene Aust- og Vest-Agder i offentlig sammenheng.

Det blir derfor unaturlig at vi skal fortsette å kalle oss Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtok på styremøte 15.04.21 å sende saken til årsmøte for behandling.

 

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet i nåværende Vest-Agder fylkeslag, avholdt 24.04.21 på Scandic Sørlandet, ønsker navneendring til Norges Blindeforbund Agder vest, og ber sentralstyret ta stilling til dette.

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Sak 14 – Muntlige rapporter fra lokallagene

 

Kristiansand og omegn lokallag

Astrid Hopland Svendsen gav en kort rapport om et relativt aktivt år på tross av pandemien. Det har vært medlemsmøter med interessante temaer, sommertur og julemøte. Spesielt ville hun nevne at en, mulig ny tradisjon, ble innført da det ble invitert til herremøte, og  tema for møtet var politietterforskning.

Kristiansand og omegn lokallaget ledes av Bente Brottveit.

 

Mandal lokallag

Helge Pedersen som har ledet lokallaget i 27 år, orienterte. Lokallaget har vanligvis 3-4 samlinger i halvåret og det er vanligvis 12-15 som deltar. Også her har aktiviteten vært påvirket av pandemien, men laget har hatt så mye aktivitet som restriksjonene har tillatt. Pedersen fortalte om planene for 2020 og nevnte blant annet at et prosjekt laget har vært med å ta initiativ til, er støttet med kr 30.000 fra Stiftelsen Dam. Prosjektet som dreier seg om digital pårørendeopplæring, ledes av Paula O. Pedersen.

 

Lister lokallag

Anne Grete Heim orienterte møtet om statusen i lokallaget. Aktiviteten har vært preget av pandemien, men når smitterestriksjonene har tillatt det har laget avholdt cafétreff. 

 

Vedtak:

Tatt til orientering.  

Sak 15 - Forslag til endringer av Norges Blindeforbunds vedtekter

Det var 16 forslag til vedtektsendringer. For mer informasjon se dokumentet «Vedtektsutvalgets forslag til vedtektsendringer» og sentralstyreprotokoll nr. 2/21, sak 32/21.

 

Forslag 1 – Personer med andre øyelidelser

Gjelder paragraf 1 Organisasjon, første setning.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Legge til personer med andre øyelidelser.

 

Dagens ordlyd

«Norges Blindeforbund, Synshemmedes Organisasjon (forkortet NBF), er svaksynte og blindes interesse- og serviceorganisasjon i Norge.»

 

Ny ordlyd

«Norges Blindeforbund, Synshemmedes Organisasjon (forkortet til NBF), er svaksynte, blindes og personer med andre øyelidelsers interesse- og serviceorganisasjon i Norge.»

 

(NB! Dette skal være gjennomgående i alle paragrafer der det står svaksynt og blind.)

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 2 – Valg av støttemedlemmer

Gjelder paragraf 3 Medlemskap og kontingent, femte avsnitt, andre setning.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Støttemedlemmer skal ikke lenger kunne velges til fylkes- eller sentralstyret.

 

Dagens ordlyd

«Støttemedlemmer er valgbare til forbundets tillitsverv når Norges Blindeforbunds vedtekter ikke bestemmer noe annet.»

 

Ny ordlyd

«Støttemedlemmer er ikke valgbare til forbundets tillitsverv i fylkeslagsstyrer eller sentralstyret.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å opprettholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 3 – Fylkeslagstilhørighet

Gjelder paragraf 4 Fylkeslagene, første avsnitt, punkt F, tredje setning.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Innføre fritt valg av tilhørighet til fylkeslag og lokallag.

 

Dagens ordlyd

«Medlem i Norges Blindeforbund er automatisk medlem i det lokallaget som dekker medlemmets hjemsted.»

 

Ny ordlyd

«Medlemmer i NBF kan selv velge fylkeslag / lokallagstilhørighet.»

 

Styrets innstilling: Styrets flertall støtter vedteksutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd. En stemte mot.

 

Vedtak:

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 4 – Varadelegater til landsmøtet

Gjelder paragraf 4 Fylkeslagene, tredje avsnitt, punkt 4, og paragraf 9, første til sjuende avsnitt.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Tydeliggjøre at landsmøtedelegatenes stedfortredere ikke er personlige.

 

Dagens ordlyd

Paragraf 4:

«I år med landsmøte velges delegater med stedfortredere, jfr. § 9.»

 

Paragraf 9:

«Landsmøtet er Norges Blindeforbunds høyeste myndighet.

 

Landsmøte holdes hvert annet år. Møtet tillyses av forbundslederen med minst en måneds varsel, og innkallingen skal skje skriftlig.

Stemmerett på landsmøtet har delegater valgt av fylkeslagene.

Fylkeslag med inntil 350 medlemmer velger to delegater til landsmøtet. Deretter velges for hvert påbegynt 350 medlemmer, én delegat. For fylkeslag som får to delegater, skal det velges to stedfortredere. For fylkeslag som får mer enn to delegater, skal det velges tre stedfortredere.

Delegatene til Landsmøtet fungerer bare på Landsmøtet. Landsmøtedelegatene har rapportplikt overfor det fylkeslag de er valgt fra.

 

Delegatene skal innen 14 dager før møtet få seg oversendt sakliste, økonomisk oversikt og prognose, forslag til rullerende handlingsplan, eventuelle endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram, valgnemndas innstilling, samt andre dokumenter av orienterende art til bruk under møtet.

Er en delegat forhindret fra å møte, skal vedkommende melde dette i så god tid at stedfortreder kan bli innkalt.»

Ny ordlyd

Paragraf 4:

«I år med landsmøte velges delegater med varadelegater:

Fylkeslag med inntil 350 medlemmer velger to delegater. Deretter velges for hvert påbegynt 350 medlemmer, én delegat. For fylkeslag som får to delegater, skal det velges første og andre varadelegat. For fylkeslag som får mer enn to delegater, skal det velges første, andre og tredje varadelegat.»

Paragraf 9:

«Landsmøtet er Norges Blindeforbunds høyeste myndighet.

 

Landsmøte holdes hvert annet år. Møtet tillyses av forbundslederen med minst en måneds varsel, og innkallingen skal skje skriftlig.

Stemmerett på landsmøtet har delegater valgt av fylkeslagene. Jfr. § 4.

Delegatene til Landsmøtet fungerer bare på Landsmøtet. Landsmøtedelegatene har rapportplikt overfor det fylkeslag de er valgt fra.

Delegatene skal innen 14 dager før møtet få seg oversendt sakliste, økonomisk oversikt og prognose, forslag til rullerende handlingsplan, eventuelle endringsforslag til vedtekter og prinsipprogram, valgnemndas innstilling, samt andre dokumenter av orienterende art til bruk under møtet.

Er en delegat forhindret fra å møte, skal vedkommende melde dette i så god tid at varadelegat kan bli innkalt.»

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er at ny ordlyd tas inn i vedtektene.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 5 – Valg av landsstyremedlemmer

Gjelder paragraf 5 Årsmøtet i fylkeslagene, andre avsnitt, punkt 3.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Å gjøre alle medlemmer i fylkeslaget valgbare til landsstyret.

 

Dagens ordlyd

«Representant og vararepresentanter velges blant fylkeslagsstyretsmedlemmer og varamedlemmer den som møter på landsstyremøtene.»

 

Ny ordlyd

«Representant med første og andre vararepresentant til Landsstyret. Alle fylkeslagets medlemmer, med unntak for familiemedlemmer og eventuelle medlemmer eller varamedlemmer av sentralstyret, er valgbare som fylkeslagets representant eller vararepresentant til Norges Blindeforbunds landsstyre. Representanten har rapportplikt til fylkeslagets styre.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 6 – Suppleringsvalg

Gjelder paragraf 7, første og andre avsnitt.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Fastsette at den som velges ved suppleringsvalg, velges for den resterende valgperioden.

 

Dagens ordlyd

«Norges Blindeforbunds fylkeslag ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer, valgt av årsmøtet. Styret består av fylkeslagsleder, nestleder, og tre styremedlemmer, samt 1. og 2. varamedlem. Styret fordeler selv sine arbeidsoppgaver.

Fylkeslagslederen velges for ett år, de øvrige styre- og varamedlemmene for to år, men slik at det halve antall velges hvert år.»

Ny ordlyd

«Norges Blindeforbunds fylkeslag ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer, valgt av årsmøtet. Styret består av fylkeslagsleder, nestleder, og tre styremedlemmer, samt 1. og 2. varamedlem. Styret fordeler selv sine arbeidsoppgaver.

Fylkeslagslederen velges for ett år, de øvrige styre- og varamedlemmene for 2 år (…)

Suppleringsvalg:

Suppleringsvalg skjer på årsmøtet. Dersom et styremedlem eller et varamedlem avslutter sitt verv før perioden går ut vil nytt medlem bli valgt for gjenstående tid av valgperioden.»

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er at ny ordlyd vedtas.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 7: Utvidelse av sentralstyret og NBfU-representant i sentralstyret

Berører samme innhold som Forslag 8 og 9.

Gjelder paragraf 9 Landsmøtet, 13. avsnitt, punkt 1.

 

Kort oppsummering av forslaget:

En utvidelse av sentralstyret der sju faste medlemmer velges på landsmøtet, men reduksjon av varamedlemmer fra fire til to. I tillegg skal NBfU få en representant i sentralstyret.

 

Dagens ordlyd

«Forbundsleder, nestleder, to styremedlemmer, samt første, annet, tredje og fjerde varamedlem til Norges Blindeforbunds sentralstyre. Disse bør velges med størst mulig geografisk og aldersmessig spredning.»

 

Ny ordlyd

«Forbundsleder, nestleder,  fem styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Disse skal velges med best mulig geografisk spredning, og med begge kjønn rimelig likeverdig representert. I tillegg skal en representant med personlig vararepresentant, valgt av landsmøte i Norges Blindeforbunds ungdom, ha fast plass med stemmerett i sentralstyret.»

 

Styrets innstilling: Dette er vårt eget forslag, og støttes primært selv om vedtektsutvalget gikk inn for å splitte forslaget i to, se forslag 8 og 9 som subsidiært støttes av styret.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 8 – Utvidelse av sentralstyret

Kan sees i sammenheng med forslag 9, men bør behandles som to separate forslag. Berører samme innhold som Forslag 7.

 

Gjelder paragraf 9 Årsmøtet, 13. avsnitt, punkt 1 og paragraf 12 Sentralstyret, andre avsnitt.

 

Dagens ordlyd

 

 • 9:

«Forbundsleder, nestleder, to styremedlemmer, samt første, annet, tredje og fjerde varamedlem til Norges Blindeforbunds sentralstyre. Disse bør velges med størst mulig geografisk og aldersmessig spredning.»

 

 • 12:

«Sentralstyret består av fem medlemmer. Fire medlemmer og fire varamedlemmer velges av Landsmøtet, jfr. § 9. Det femte styremedlemmet med personlig varamedlem velges for landsmøteperioden ved skriftlig avstemning av det ansatte personalet i Norges Blindeforbund.»

 

 

 

Ny ordlyd

 • 9: «Forbundsleder, nestleder, fem styremedlemmer, samt første, annet og tredje varamedlem til Norges Blindeforbunds sentralstyre. Disse bør velges med størst mulig geografisk og aldersmessig spredning.»

 

 • 12:

«Sentralstyret består av åtte medlemmer. Sju medlemmer og tre varamedlemmer velges av Landsmøtet, jfr. § 9. Det åttende styremedlemmet med personlig varamedlem velges for landsmøteperioden ved skriftlig avstemning av det ansatte personalet i Norges Blindeforbund.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig dette forslaget som er vedtektsutvalgets innstilling, dersom forslag sju faller.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 9 - NBfU-representant i sentralstyret

Kan sees i sammenheng med forslag 8, men bør behandles som to separate forslag. Berører samme innhold som Forslag 7.

 

Gjelder paragraf 12 Sentralstyret, andre avsnitt.

 

Kort oppsummering av forslaget:

NBfU skal få en representant inn i sentralstyret valgt på deres landsmøte.

 

Dagens ordlyd

Tilleggsforslag.

 

 

 

Ny ordlyd

«Det niende styremedlemmet med personlig varamedlem velges av landsmøtet i Norges Blindeforbunds Ungdom.»

 

Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil første setningen i avsnittet endres til «Sentralstyret består av seks medlemmer.» eller «Sentralstyret består av ni medlemmer.» avhengig av hvor vidt forslag 8 ble vedtatt eller ikke.

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig dette forslaget som er vedtektsutvalgets innstilling, dersom forslag sju faller.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 10 - Kjønnsfordeling i sentralstyret

Behandles ikke dersom forslag 7 vedtas. Forslaget kan fortsatt behandles dersom forslag 8 blir vedtatt.

 

Gjelder paragraf 9 Landsmøtet, 13. avsnitt, punkt 1, andre setning.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Det legges til at det bør være lik kjønnsfordeling i sentralstyret.

 

Dagens ordlyd

«Landsmøtet foretar følgende valg:

Punkt 1: Forbundsleder, nestleder, to styremedlemmer, samt første, annet, tredje og fjerde varamedlem til Norges Blindeforbunds sentralstyre.

Disse bør velges med størst mulig geografisk og aldersmessig spredning.»

 

 

 

Ny ordlyd

«Disse bør velges med størst mulig geografisk, aldersmessig spredning og kjønnsfordeling.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet støtter enstemmig forslaget dersom forslag sju ikke blir vedtatt.

 

Forslag 11: Valg av flere husstandsmedlemmer

Gjelder paragraf 15 Valgbarhet, syvende avsnitt.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Kun en person fra hver husstand skal kunne velges inn i styret eller valgkomiteen.

 

Dagens ordlyd

«Sentralstyrets leder, fylkeslagsledere og ledere av vedtektsfestede utvalg kan ikke gjenvelges for en sammenhengende funksjonstid på mer enn åtte år.»

 

Ny ordlyd

«Sentralstyrets leder, fylkeslagsledere og ledere av vedtektsfestede utvalg kan ikke gjenvelges for en sammenhengende funksjonstid på mer enn åtte år. Det er kun en person pr husstand som kan velges inn i sentralstyret, fylkeslagsstyret eller vedtektsfestede utvalg.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

Forslag 12: Generalsekretærens ansvar

Gjelder paragraf 11 Landsstyret (avsnitt ti, andre setning), paragraf 12 Sentralstyret (avsnitt åtte, andre setning) og paragraf 16 Generalsekretæren

 

Kort oppsummering av forslaget:

Tydeliggjøre at generalsekretæren har ansvar for at medarbeidere er til stede i møter de er ønsket å delta i.

 

Dagens ordlyd

Paragraf 11

«…Videre skal forbundets medarbeidere være til stede i den utstrekning Landsstyret finner det nødvendig.

…»

 

Paragraf 12:

«…Videre skal forbundets medarbeidere være til stede i den utstrekning Sentralstyret finner det nødvendig.

…»

 

Ny ordlyd

Paragraf 16

«Generalsekretæren har ansvar for at forbundets medarbeidere er til stede i Landsmøtet og i Landsstyre- og Sentralstyremøtene i den utstrekning organene finner det nødvendig.»

 

«setningen i paragraf 11 og 12 fjernes og erstattes med overnevnte forslag til tillegg i paragraf 16.

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er at endringen vedtas.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

Forslag 13: Tilslutning til vedtektsendringsforslag

Kan sees i sammenheng med forslag 14.

 

Gjelder paragraf 18 Vedtektsendringer.

 

Kort oppsummering av forslaget

Et vedtektsendringsforslag må ha tilslutning fra minst ett medlem av vedtektsutvalget eller sentralstyret for at det skal behandles videre av fylkeslag og deretter landsmøtet.

 

Dagens ordlyd

«Forslag til endring av disse vedtekter må være vedtektsutvalget i hende senest 1. desember året før landsmøtet avholdes. Endelig behandling i fylkeslagene skjer på årsmøtet foran Landsmøtet.

 

Vedtektsendringer må være tilrådd av minst fem fylkeslag før de kan behandles på Landsmøtet. Vedtak i vedtektssaker krever 2/3 (to tredelers) flertall på Landsmøtet.»

 

Ny ordlyd

«Forslag til endring av disse vedtekter må være vedtektsutvalget i hende senest 1. desember året før landsmøtet avholdes. Vedtektsutvalget og sentralstyret behandler innkomne forslag, før de sendes fylkeslagene. Dersom et forslag avvises både av et enstemmig vedtektsutvalg og et enstemmig sentralstyre, tas det ikke med i den videre behandlingen i fylkeslagene og på landsmøtet.

Endelig behandling i fylkeslagene skjer på årsmøtet foran Landsmøtet.

 

Vedtektsendringer må være tilrådd av minst fem fylkeslag før de kan behandles på Landsmøtet. Vedtak i vedtektssaker krever 2/3 (to tredelers) flertall på Landsmøtet.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 14: Vedtektsendringer hvert fjerde år

Kan sees i sammenheng med forslag 13.

 

Gjelder paragraf 18 Vedtekter, første setning.

 

Kort oppsummering av forslaget:

Vedtektsendringer skal behandles på annethvert landsmøte istedenfor hvert landsmøte som i dag.

 

Dagens ordlyd

«Forslag til endring av disse vedtekter må være vedtektsutvalget i hende senest 1. desember året før landsmøtet avholdes.»

 

Ny ordlyd

«Forslag til endring av disse vedtekter behandles hvert fjerde år og må være vedtektsutvalget i hende senest 1. desember året før landsmøtet avholdes.»

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å beholde dagens ordlyd.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 15: Unntaksparagraf

Gjelder paragraf: Ny paragraf § 19 Unntak fra vedtektsfestede frister.

Kort oppsummering av forslaget:

Forslaget gir unntak fra vedtektsfestede frister i krisesituasjoner. Unntak står ikke i nåværende vedtekter.

 

Dagens ordlyd

Dette er et tilleggsforslag og det finnes ingen ordlyd i dag.

 

Ny ordlyd

Ǥ 19 Unntak fra vedtektsfestede frister

Dersom nasjonale eller internasjonale kriser som krig, pandemi, opptøyer og lignende fører til at det ikke kan avvikles ordinære organisasjonsmøter, kan et enstemmig landsstyre gjøre unntak fra alle frister bestemt i disse vedtektene, for en bestemt tidsperiode. Slike unntak rapporteres så snart det lar seg gjøre til alle fylkeslagsstyrer, og skal fremgå som egen sak på første ordinære landsmøte.

 

Dersom krisen gjør at landsstyret ikke kan fatte vedtak om slike unntak, kan et enstemmig sentralstyre vedta unntak. Dersom 1/3 av landsstyrets medlemmer skriftlig gir uttrykk for at de ikke stiller seg bak hele eller deler av sentralstyrets vedtak, oppheves de delene av vedtaket som de har avvist. Slikt vedtak rapporteres så snart det lar seg gjøre til landsstyret, og til fylkeslagsstyrene. Det skal også fremgå som egen sak på første ordinære landsmøte.»

Dagens paragraf 19 forskyves og blir ny paragraf 20.

 

Styrets innstilling: Styret støtter enstemmig vedtektsutvalgets innstilling som er å vedta ny §19.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

 

Forslag 16: Karantenetid

Gjelder paragraf 15 Valgbarhet.

Kort oppsummering av forslaget:

To års karantenetid for ansatte som slutter i enkelte stillinger før vedkommende kan inneha tillitsverv.

 

Dagens ordlyd

Dette er et tilleggsforslag og det finnes derfor ingen ordlyd i dag.

 

Ny ordlyd

«Alle som har hatt et ansettelsesforhold i Norges Blindeforbund, dvs som har innehatt stillinger som nevnt over, kan ikke velges til noen form for tillitsverv i organisasjonen i løpet av to år etter at arbeidsforholdet er opphørt.»

 

Styrets innstilling: Dette er vårt eget forslag som vedtektsutvalget ikke støtter. Styret innstiller på at årsmøtet støtter dette forslaget som ble vedtatt på høstmøtet i 2020.

 

Vedtak

Årsmøtet tiltrådte enstemmig styrets innstilling.

Sak 16 – Valg

Valgkomiteens enstemmige innstilling ble referert i god tid før valget som var tidfestet til 16.15 den 24. april. Navneoppropet i forkant av valget viste at det var 14 stemmeberettigede til stede.

 

Avtroppende styremedlem Karl Clarens Waage ble takket for sin mangeårige innsats av  Helge Pedersen og Astrid Hopland Svendsen som begge håper at Waage, etter en pause, igjen vil stille seg til disposisjon som tillitsvalgt i fylkeslaget.  

Anne Grete Heim ble også takket for sitt bidrag i styrearbeidet.

 

Det var ingen forslag ut over valgkomiteens innstilling som var som følger:

Innstilling til fylkeslagets styre:

Leder Helge Pedersen, Mandal, for 1 år

Styremedlem Ernst Hammerstrøm, Kristiansand, for 2 år

Styremedlem Cathrine Alhsen, Farsund, for 2 år

 1. varamedlem Tone Skeie Olsen, Kristiansand, for 2 år

 

(Nestleder Astrid Hopland Svendsen, Kristiansand, ikke på valg, 1år igjen)

(Styremedlem Charlotte Wesenberg, Kristiansand, ikke på valg, 1. år igjen)

(1. varamedlem Bente Brottveit, Kristiansand, ikke på valg, 1 år

igjen)

 

Innstilling til Landstyrerepresentant og varamedlemmer:

Landstyrerepresentant Helge Pedersen

 1. vara til landsstyre Charlotte Wesenberg
 2. vara til landsstyre Astrid Hopland Svendsen

 

Innstilling til Landsmøtedelegater og stedfortredere:

Landsmøtedelegater Helge Pedersen og Astrid Hopland Svendsen.

 1. stedfortreder Charlotte Wesenberg
 2. stedfortreder Cathrine Ahlsen

 

Innstilling til valgkomite:

Leder Paula O. Pedersen, Mandal

Medlem Kjell Arvid Nilsen, Mandal

Medlem Anne Grethe Heim, Lyngdal

Varamedlem Romm Kourng, Vennesla

Kandidatene fikk anledning til å presentere seg.

Resultat:

Alle kandidatene ble valgt ved akklamasjon.

Sak 17 – Saker fra NBF Sentralt

Nestleder i Norges Blindeforbund Kari Wiik informerte styret om status i forbundet sentralt. Hun holdt tidligere i helga også et innlegg om synsrehabilitering i kommunene.

 

Wiik gikk gjennom årsmeldinga til forbundet og la særlig vekt på:

 • Konsekvensene av pandemien for driften og særlig tilbudet til medlemmene vå Selv om pandemien har ført til en reduksjon i de tradisjonelle aktivitetene våre, har den også bidratt til å skape nye aktiviteter som digitale møter og rehabilitering og ringedugnaden «Z i telefonen» som innebar at vi ringte alle våre medlemmer. Organisasjonen har vist stor kreativitet og fått til imponerende mye innenfor svært krevende og omskiftelige rammer i 2020.
 • Av interessepolitiske saker i 2020, la Wiik vekt på arbeidet med TT-saken, opprettelsen av det nye tilbudet for syn og psykisk helse ved Gaustad, plikt til å henvise til rehabilitering ved synssvekkelse, muligheten til å ta med den man ønsker inn i valgavlukket som hjelper, m.m. Det har også vært noen politiske tilbakeslag som for eksempel de store kuttene i Statped – dette er imidlertid saker forbundet fortsatt arbeider med. El-sparkesykkelsaken har fått mye oppmerksomhet og det kommer regulering, men den har ikke kommet så tidlig som bebudet og er trolig heller ikke så restriktiv som Blindeforbundet ø
 • Arbeidet med bygging av ny førerhundskole på Ås er godt i gang og følger tidsplanen som tilsier en åpning første november 2021. Dette er en seier særlig tatt i betraktning av de komplikasjonene pandemien har ført med seg.
 • Kommunikasjonsarbeidet i forbundet har vært sentralt i 2020 og det har blitt gjennomført flere webinar og videomøter som er forholdsvis nye virkemidler for oss. Kommunikasjonsaktiviteter som retter seg mot diagnosegrupper og har samlet mange også utenfor vår organisasjon har stått særlig sentralt.
 • Det har vært gjennomført et stort arbeid med å beskrive og finne forbedringspunkter i Blindeforbundets organisasjonskultur. Arbeidet er nå inne i sluttfasen og tillitsvalgte vil bli invitert til en presentasjon av arbeidet den 4. mai.
 • Det har blitt arbeidet med å skape et nytt utviklingsprogram for tillitsvalgte som skal være mer fleksibelt enn organisasjonsskolen var og legge mer vekt på å være relevant også for erfarne tillitsvalgte. Første versjon av programmet vil være klart innen juni.
 • Tilbudet om tilrettelagt litteratur blir stadig bedre og Blindeforbundet er en aktiv del i utviklingen.
 • Rehabiliteringstilbudet vårt har blitt gitt til 900 mennesker i 2020 mot 1300 i 2019. Årsaken til reduksjonen er COVID-19, men vi må kunne si at denne reduksjonen kunne vært langt større hvis vi ikke hadde lyktes med å ta i bruk nye arbeidsformer og å tilpasse driften til situasjonen.
 • Sommerleirene for barn og unge måtte avlyses i 2020 pga. pandemien. Fylkeslagene gjorde en strålende jobb med å lage en rekke drømmedager og –helger over hele landet. En del gode opplevelser ble planlagt, men lot seg ikke gjennomføre
 • Det internasjonale arbeidet har også blitt påvirket av pandemien, men vi har et stort internasjonalt engasjement og Wiik anbefaler alle å særlig lese dette spennende kapittelet i å
 • Medlemstallet vårt har hatt en nedadgående trend over flere å Denne var noe svakere enn de foregående årene i 2020, men det går fortsatt nedover. Forbundet arbeider derfor med innholds- og synlighetsstrategien «Offensiv 2025» som skal bidra til at vi blir mer relevant for flere.
 • De lokale tilbudene våre er bærebjelken i arbeidet vårt og det har vært krevende at alle områder i landet i perioder har måttet legge disse helt på is grunnet pandemien. Flere fylkeslag har begynt å tilby digitale aktiviteter i tillegg til at de har vært svært fleksible og flinke til å bruke det handlingsrommet som har ligget i smittevernsregimet. Det tilbys også stadig mer opplæring i bruk av digitale kommunikasjonsplattformer med vekt på Zoom.
 • Forbundet satser stadig mer på IKT og det er stor utvikling på dette området i retning av at vi i større grad kan bli en forkjemper for universell utforming og tilby enda bedre opplæring og veiledning til våre medlemmer.
 • Blindeforbundet hadde i 2020 326 ansatte og det ble gjennomført en ny arbeidsmiljøundersøkelse som viser en klar og gledelig forbedring siden tilsvarende arbeidsmiljøundersøkelse ble gjennomført i 2018. To tredjedeler av de ansatte er kvinner og 10% er synshemmede eller har en annen form for funksjonshemning.
 • Det arbeides aktivt med alle vedtakene som ble gjort på landsmøtet i 2019 som for eksempel at forbundet skal Miljøtårn-sertifiseres og rehabiliteringen vi gir til personer i yrkesaktiv alder. Disse er langsiktige, men i god utvikling.

 

Wiik la for øvrig stor vekt på viktigheten av det gode samarbeidet mellom ansatte, arbeidsgiver og tillitsvalgte i 2020. Denne samarbeidsånden har vært avgjørende for at vi har klart oss så bra som vi har i et vanskelig år og Wiik takker alle for den store fleksibiliteten og innsatsviljen de har vist.

 

Wiik gikk gjennom hovedpunktene i det sentrale regnskapet som viser et overskudd på over 27,5 millioner kroner i 2020 og en økning i innsamlede midler på tross av pandemien. Organisasjonen har svært solid økonomi og det har væt krevende å lage forsvarlige budsjetter gjennom et år med store omskiftninger. Gitt at budsjettert resultat innebar et underskudd for -20 må vi si oss svært fornøyde med resultatet.

 

Prinsipprogram og handlingsplan for Norges Blindeforbund

Kar Wiik la i korte trekk frem forslagene til handlingsplan og prinsipprogram som vil bli behandlet på landsmøtet i 2021.

 

Møtet ble gitt anledning til å kommentere og stille spørsmål. Det var ingen innspill til dokumentene som følgelig ble tatt til etterretning uten kommentar.

 

Vedtak

Tatt til etterretning.

Sak 18 – Avslutning

Før gjenvalgt leder Helge Pedersen avsluttet møtet, ga nestleder Astrid Hopland Svendsen møtet informasjon om aktivitetene i fylkeslaget i tiden fremover.

 

Blant annet oppmuntret hun alle til å fotografere eksempler på uleselige etiketter o.l. som kan brukes i arbeidet med årets aksjonsuke som har temaet «Opp med skrifta!». Hun informerte også om turen til Eikerapen som er planlagt i slutten av mai og andre aktiviteter. Hun avsluttet med å takke Helge Pedersen for vel gjennomført jobb som årsmøtets dirigent.

 

Helge Pedersen avsluttet møtet og takket alle som hadde møtt frem tross pandemien, Han rettet en særlig takk til møtefunksjonærene. Han la vekt på alt fylkeslaget har klart å skape i et vanskelig år og takket styret og daglig leder for stor innsats.

 

_______________________         _____________________

Paula O. Pedersen                         Astrid H. Svendsen protokollunderskriver                     protokollunderskriver