Protokoll fra styremøte Vest-Agder fylkeslag

Protokoll 4 - omsendt sak.

Nyhetssak fra 14. mai 2020

Sak 41/20 Anbefaling vedr. stilling som daglig leder, Vest-Agder fylkeslag.

Styreleder Helge Pedersen ble nylig informert om at daglig leders vikariat utløper 31.05.20, og ikke 06.08.20 som styret hele tiden har gått ut fra. I jobbintervju med Sigrun Arnardottir Storaker, 14.06.19, ble det opplyst fra Kristin Bergland Tronrud, som ledet intervjuet, at det dreide seg om et års vikariat med oppstart 07.08.19. 

På bakgrunn av disse nye opplysningene hadde  styrets arbeidsgruppe, Helge Pedersen, Astrid Hopland Svendsen og Charlotte Wesenberg, 16.04.20 et hastemøte med Sigrun Arnardottir Storaker der gjensidig utveksling av erfaringer fra vikarperioden ble utvekslet og drøftet. Det skal ikke legges skjul på at svært uoversiktelige forhold ved kontoret i oppstarten av vikarperioden, samt mangelfull strukturert opplæring fra arbeidsgivers side, har gitt store utfordringer i den daglige drift.

Det var et nyttig møte med konstruktive tilbakemeldinger både fra daglig leder og styrets arbeidsgruppe.

Seksjonsleder lokalt arbeid Øystein H. Fylling deltok på telefon i slutten av møtet. Han meddelte at Blindeforbundet går inn for intern utlysing av stillingen som daglig leder i Vest-Agder fylkeslag på bakgrunn av at Sigrun A. Storaker har gitt uttrykk for at hun trives i jobben og ønsker ansettelse i fast stilling.

Styret mener det er av stor betydning for det videre arbeidet til beste for medlemmene, at vi får kontinuitet i den daglige ledelse ved kontoret i fylkeslaget, og støtter derfor at stillingen utlyses internt. Det forutsettes at adekvat opplæring og oppfølging blir ivaretatt fra arbeidsgivers side.

Vedtak:

Styret i Vest-Agder fylkeslag av NBf tilrår med bakgrunn i ovenstående tekst, anbefaling om intern utlysing av stillingen som daglig leder med tiltredelse 01.06.20.

Styret ser det som positivt at Sigrun Arnardottir Storaker ønsker fast stilling som daglig leder ved fylkeskontoret i Vest-Agder, og hun har styrets tillit.

 

Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem. Aase Birkeland, styremedlem. Kim Erik Mygland, styremedlem.

Clarens Waage, 1. varamedlem. Bente Brottveit, 2. varamedlem.