Protokoll fra styremøte Vest-Agder fylkeslag

Norges Blindeforbund – Vest-Agder fylkeslag. Protokoll nr. 5 fra styremøte, 7. mai 2020 Møtet ble hold som telefonmøte kl 15:00-16:05

Nyhetssak fra 14. mai 2020

Til stede:

Leder: Helge Pedersen, Nestleder: Astrid Hopland Svendsen, Styremedlem: Charlotte Wesenberg, Styremedlem: Kim Erik Mygland, Styremedlem: Aase Birkeland, 1. varamedlem: Karl Clarens Waage, 2. varamedlem: Bente Brottveit, Fra adm.: Sigrun Arnardottir Storaker

Sakliste

Sak 42/20:    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 43/20:   Godkjenning av protokoll fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 01.04.20.

Sak 44/20:    Daglig leder orienterer

Sak 45/20:    Z i telefonen

Sak 46/20:   Økonomisk status. Regnskapsoversikt

Sak 47/20:   Forslag til prosjekt

Sak 48/20:   Årshjul

Sak 49/20:   Samarbeid med Aust-Agder fylkeslag

Sak 50/20:   Skriftlige orienteringssaker

Sak 51/20:   Muntlige orienteringssaker

Sak 52/20:    Eventuelt

 

Sak 42/20:   Godkjenning av innkalling og saksliste

Z i telefonen settes opp som egen sak, sak 45/20. Nylig innmeldt sak om TT-ordning tas opp under sak 52/20 -eventuelt.  Innkalling og saksliste godkjennes med disse endringene.

Sak 43/20:   Godkjenning av protokoll fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 01.04.20.

       Vedtak: Godkjent ved omsending.

Sak 44/20:   Daglig leder orienterer.

- Info fra gen.sekr. om at ansatte kan vende tilbake til sine respektive arbeidsplasser fra 18. mai.

Oppstart av arrangementer for medlemmer i Blindeforbundet sine lokaler, er ikke avklart ennå.

- Medlemsutvikling: 244 medlemmer pt. 1 nytt medlem siden forrige styremøte. Ingen utmeldinger.

- Oppdatert liste over synskontakter i kommunene er laget etter oppdrag fra forbundsleder. Det er også laget en oversikt over hvilke kommuner som tilbyr ledsagerbevis.

- Media: Planlagte medieoppslag er lagt på is pga Korona-situasjonen.

- Årets synshemmedes aksjonsuke blir basert på digital informasjon.

- Orientering om opplæringsplaner for daglig leder.

- Kontakt med synshemmedes representant i fylkeskommunens tt-utvalg, Johanne Ausel, i forbindelse med utvalgsmøte 29.04.

Sak 45/20:   Z i telefonen

Oppsummering av tilbakemeldinger og behov som hittil er kartlagt gjennom telefonsamtaler med medlemmene.

53% av medlemmene er nå blitt oppringt. Av disse hadde 11% ønske om praktisk bistand av ulik slag. 18% ønsket en ringevenn.

Alle barn og unge opp til 23 år er kontaktet, samt alle over 88 år.

Interesser og ønsker om aktivitetstilbud blant de yngste er kartlagt og vil bli brukt som grunnlag for søknader om midler til prosjekter for denne gruppen.

For de aller eldste er tilgang på ledsagere nødvendig for motivasjon til deltagelse på sosiale treff og arrangementer. En «ledsager-pool» er derfor viktig å få på plass.

Sak 46/20:   Økonomisk status. Regnskapsoversikt.

-Melding om kr 67.000, - innvilget fra HSØ for 2020., brev datert 30.03.20

-Mottatt mail fra Ann Helen Aanerød Liby, BDO, med revisors signerte revisjonsberetning for 2019.

-Mottatt regnskapsrapport for februar, fra Joanna Hvalen. som viser positive tall i forhold til budsjett.  Kr. 895.993.90 pt på konto

Grasrotandel viser marginal nedgang siste to mndr.

Faste Givere er 1212, en nedgang på 10 siste to mndr.

-Pt ingen respons fra huseier vedr. vår forespørsel om reduksjon i husleie pga stengt kontor som følge av Korona-utbruddet. Daglig leder følger opp dette.

-Søkt om prosjektmidler fra BuRIA til barne- og ungdomsarbeid. Vi tenker oss opplegg med aktiviteter i Høyt og lavt klatre- og aktivitetspark og Dyreparken.

Sak 47/20:   Forslag til prosjekt - Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg.

                     Bakgrunn:

I bymarka i Kristiansand er det nå merket opp og ryddet i løypene.

Fylket er ellers fullt av gode turmuligheter der en kan ta litt lengre turer. DNT-sør har masse kunnskap og guider som kan leies.

Mitt ønske er at det søkes om penger til slike turer. Først og fremst for de som liker å gå og har litt trening i å gå, slik at de kan få litt opplevelser utenom det vanlige.

Det er viktig med inspirasjonsturer som gir opplevelser og utfordringer.

Slike turer bør tilbys 1-2 ganger i året.

Hvis turene legges til steder med overnatting kan det lages turer også for de mindre gangføre.

Mitt forslag er at det jobbes aktivt med å skaffe midler og at det søkes hos feks

  • Olav Thon
  • Miljøverndepartementet via fylket
  • Sanitetsforeningen
  • Sons of Norway etc.

       Vedtak:  Forslaget støttes enstemmig med oppfordring om å komme med innspill til daglig leder som følger opp saken.

Sak 48/20:   Årshjul.

- Fiskeprosjektet, del 1, går som planlagt 23. mai med forutgående informasjonsmøte for deltagerne 19. mai.

Tina Nordahl-Hansen er bedt om å bli med som matros, og styret vedtok å tilby henne et honorar på kr. 1000,- for jobben.

- Sommeravslutningen 13. juni satser vi på å gjennomføre. Restauranten på Hamresanden åpner imidlertid ikke før juli, slik at alternativt sted må finnes. Daglig leder får i oppgave å sjekke ut et par steder vi mener kan egne seg for oss.

- Fiskeprosjektet, del 2, tur til Hirtshals,

- Foreløpig nytt tidspunkt settes til 2.-3.09. Her er vi avhengig av at grensene åpnes bl. a.

- Det utsatte styreseminaret planlegges til 09.-10.10.

- Årsmøtet/høstmøtet.

Styret går inn for å avholde årsmøte og høstmøtet samme helg, slik det ser ut at de fleste fylkeslag velger å gjøre.

Helgen 20. - 22. november er satt av i kalenderen, og daglig leder legger inn bestilling på Rosfjord strandhotell.

-  Tirsdagstreffene på kontoret må ventes med til vi får klarsignal fra Blindeforbundet sentralt.

Sak 49/20:   Samarbeid med Aust-Agder fylkeslag. Jf. Sak 15/20.

Daglig leder tar kontakt med Aust-Agder vedr. samarbeidsprosjekter for barn og unge.

Møte med tema TT, som skulle vært avholdt med representanter fra Agders to fylkeslag og og daglig ledere, samt forbundsleder, 16. mars, bør man nå prøve å få til i nær framtid.

Daglig leder følger opp saken.

Sak 50/20:   Skriftlige orienteringssaker

-Jf. sak 39/20 Opphør av tt-kjøring i Flekkefjord og Kvinesdal. Mottatt svar fra Agder fylkeskommune 03.04.20. I brevet oppklares misforståelser, og det bekreftes at tilbudet opprettholdes med de smittebegrensende tiltak som er pålagt av myndighetene.

- Mottatt mail datert 03.04.20 fra Blindeforbundet sentralt med orientering om assistanse ved kollektive reiser under Corona -situasjonen.

-Mottatt brev datert 01.04.20 fra organisasjonsrådgiver Ann-Irene Dæhlin angående bruk av organisasjonens etiske retningslinjer.

-Referat fra styremøte i Mandal lokallag 21.04.20.

-Mail fra Andreas Poppe, datert 24.04.20, vedr. aksjonsuka 2020. tema: Ledelinjer.

-Mail datert 27.04.20 fra Quick Bet/Bingo vedr. konsekvenser av stengte Bingohaller for foreninger som mottar overskudd av spill.

-Protokoll fra møte i brukerutvalget ved sørlandet sykehus 17.02.20.

Vedtak: Alt tatt til orientering.

Sak 51/20:    Muntlige orienteringssaker.

Charlotte Wesenberg, som administrerer Facebook-siden vår sammen med daglig leder, orienterte om stor aktivitet og respons på siden.

På Radio-z podcast leder vi med antall refererte innlegg. Flott PR for fylkeslaget vårt.

Alle oppfordres til å besøke siden, like, kommentere og dele innleggene. Gjennom dette mediet når vi bredt og langt med informasjon. En positiv måte å vekke interesse for alt det vi tilbyr og holder på med.

Viktig at lokallagene også bruker Facebook-siden i sitt arbeid.

Sak 52/20:    Eventuelt.

Framtidig TT-ordning.

Som ansvarlig for interessepolitikk i fylkesstyret vårt, orienterte Charlotte Wesenberg om at det bør bes om et møte med Ingebjørg Godskesen som sitter i det nyoppnevnte TT-utvalget, for Pensjonistpartiet.

Johanne Ausel er synshemmedes representant i utvalget.

Da det pt er ulik ordning for TT-brukere i tidligere Aust- og Vest-Agder, er det viktig at alle sider ved begge ordninger blir belyst og orientert om fra brukere som har kunnskap om ordningen slik den fungerer uansett hvor man bor i fylket.

Dette er informasjon som er viktig å nå fram med for det videre arbeidet i utvalget.

Charlotte tar initiativ til nevnte møte sammen med daglig leder, og avgjør hvem som må/bør delta.

 

Astrid Hopland Svendsen, referent.