Referat fra styremøte nr. 5 / 2015

Nyhetssak fra 14. desember 2015

Norges Blindeforbund Vest-Agder Protokoll fra styremøte Nr 5/15 . 1. september 2015 Møtetid: Kl. 12.00 Sted:  Skippergata 21, Kristiansand. 

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Elin Tjomsland, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Aase Birkeland, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen

Saksliste: Sak 50/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 51/15 Godkjenning av protokoll fra styreseminar    9. - 10. juni 2015 Sak 52/15 Førerhund samling i Vest-Agder. Sak 53/15 7 prinsipper for medlemsrekruttering.  Sak 54/15 Regnskapsrapport pr. 30.07.2015 Sak 55/15 Legitimasjon Sak 56/15 Norges Blindeforbund mot 2018 Sak 57/15 Aktiviteter og turer. Sak 58/15 Fylkesstyrets leder orienterer. Sak 59/15 Daglig leder orienterer. Sak 60/15 Orienteringssaker. Sak 61/15 Neste styremøte. Sak 62/15 Eventuelt/ordet fritt.  

 Sak 50/15  Godkjenning av innkalling og      saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 51/15  Godkjenning av protokoll fra      styreseminaret 9 – 10. juni 2015 Vedtak: Protokoll fra styreseminaret 9. – 10. juni ble enstemmig godkjent.

Sak 52/15  Førerhundsamling i Vest-Agder. Fylkesleder orienterer nærmere om saken i møte. Vedtak: Fylkesstyret vedtok enstemmig: Daglig leder retter en henvendelse til Agder førerhundklubb og forelegger planene om en eventuell samling og søknad om støtte til en denne samlingen.

Sak 53/15 – 7 Prinsipper for medlemsrekruttering. Organisasjonsutvalget har gitt fylkesstyrene i oppgave å prioritere hvordan en skal jobbe med medlemsrekruttering i de ulike fylkeslagene.  Jeg legger ved skrivet fra leder lokalt arbeid Kristin B. Tronrud som viser en oversikt over de 7 prinsippene for medlemsrekruttering. Vedtak: Fylkesstyret vedtok enstemmig å prioritere å jobbe med prinsipp nr. 4 og 7.  De øvrige prinsippene er godt implementert i det daglige arbeidet ved Vest-Agder fylkeskontor.

Sak 54/15 Regnskapsrapport pr. 30.07.2015 Daglig leder gjennomgår regnskapsrapporten. Det ble spesielt lagt vekt på at det pr. 30.7.2015 er et underskudd i fylkesregnskapet.  Det er viktig å ha fokus på muligheten for å øke inntektene, samt at en må fortsette med å holde en stram linje når det gjelder kostnadene. Vedtak: Fylkesstyret tok orienteringen til etterretning.

Sak 55/15 Legitimasjon Fylkesleder orienterer om saken.  Vedtak: Fylkesstyret vedtok enstemmig å rette en henvendelse til Tilgjengelighetsutvalget for å be om at saken om en offentlig legitimasjon må settes på dagsorden igjen.

Sak 56/15 Norges Blindeforbund mot 2018. Det orienteres om saken i møte. Både Fylkesleder og daglig leder gav en fyldig informasjon om hva som har skjedd i saken siden vårt styreseminar i juni. Fylkesstyret vedtok enstemig: Vest-Agder fylkesstyret slutter seg enstemmig til saken fra Troms fylkeslag om opprettholdelse av fylkeskontor i hvert fylke. Saken fremlegges på landsmøte 2015. Vest-Agder fylkesstyre ber om at landsmøtedelegatene fra Vest-Agder til landsmøte 2015, gir sin tilslutning til denne saken når den fremlegges på landsmøte.

Sak 57/15 Aktiviteter/ turer og arrangementer. • Teater • Planlagte kurs for medlemmer. • Kreta turen • Fjellturen. • Aktiviteter i lokallagene/fylkeslaget.

Sak 58/15  Fylkesstyrets leder orienterer. • Spørsmål til utsendte referater. • Naturlos-tur. • P-avgift prosent av inntekt. • Møte i sentralstyret. • Landsstyret.  Forslag på å opprette spørretime. Fylkesstyret ber om at det tas kontakta med Midt-Agder friluftsråd for å se om det er mulighet for å lage en naturlos-tur i regi av NBF Vest-Agder. Fylkesstyret ba fylkesleder lage et forslag når det gjelder spørretime i forbindelse med landsstyremøtene.

Sak 59/15 Daglig leder orienterer. Daglig leder gav en kort status rapport på de sakene som det jobbes med som ikke er tatt opp som egen sak i styremøte. Det ble i tillegg gitt en kort orientering om planene for årets høstmøte som skal holdes den 20 – 22. november 2015 på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.

Sak 60/15 Orienteringssaker     1. Agderblikk.     2. Nye medlemmer. 3. Fylkesnytt. 4. Invitasjon til kurs. 5. Innvilgede tilskudd. 6. Prosjekter i utlandet.

Sak 61/15  Neste styremøte.  Neste styremøte er fastsatt til tirsdag 20. oktober kl. 12.00

Sak 62/15  Eventuelt / ordet fritt. Det ble fremmet tanker og ideer om mulige inntekter. Lage julehefte av historiene – en førerhund forteller. Be om at flere som driver med spørreundersøkelser kan donere penger til oss istedenfor å gi en gave. Istedenfor å få gaver når en gir blod, så kan en donere et beløp til NBF Vest-Agder. Søknad til parkeringsselskapet om at en dag i året går litt av parkeringspengene til gode formål.

Gerd Jacobsen Referent/daglig leder

Protokollen ble enstemmig godkjent på styremøte 3. november 2015