Styreprotokoll styremøte 14. juni 2016

Nyhetssak fra 29. september 2016

Norges Blindeforbund Vest-Agder
Protokoll fra styremøte Nr 4/16 . 14. Juni 2016

Møtetid: Kl. 12.00
Sted:  Østerveien 30 B – de nye lokalene. 
Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen
Forfall: Elin Tjomsland og Aase Birkeland.
Saksliste:
Sak 38/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 39/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte
   22. april 2016
Sak 40/16 Landsstyremøte
Sak 41/16 Møteplan/aktiviteter - høsten 2016 
Sak 42/16 Fylkeslagets økonomi.
Sak 43/16 Felles styremøte med Aust-Agder fylkeslag.  
Sak 44/16 Aktiviteter/turer
Sak 45/16 Fylkesstyres leder orienterer.
Sak 46/16 Daglig leder orienterer. 
Sak 47/16 Orienteringssaker.
Sak 48/16 Neste styremøte. 
Sak 49/16 Eventuelt/ordet fritt.  

Sak 38/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Sak 39/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte
22. april 2016
Vedtak:
Protokollen fra styremøte 22. april 2016 ble enstemmig godkjent.
Sak 40/16  Landsstyremøte
Fylkesleder orienterer om aktuelle saker.

Vedtak:
Fylkesleder orienterte om aktuelle saker.
Det ble blant annet påpekt den utfordringen det er at sakene kommer sent til landsstyredelegatene. Spesielt nå kjenner Vest-Agder sin delegat på at dette er vanskelig siden hun har mistet synet helt.
Det ble også tatt opp dette med rabatter/honnørbilletter som er tatt opp i Nasjonal transportplan. Fylkesstyret gav fylkeslederen fullmakt til å følge denne saken videre.
Resolusjonen fra Troms fylkeslag med tillegget fra Nordland fylkesland ble enstemmig vedtatt.
Forslaget til Taushetserklæring ble gjennomgått, og det ble stilt spørsmål om denne følger forvaltningsloven. Det virket som en meget omfattende taushetserklæring der fylkesstyret stiller seg undrende til om dette ivaretar den åpenheten som er naturlig å ha i en organisasjon som får statlig støtte. Fylkesstyret stiller seg også negativ til at dersom en ikke ønsker å skrive under på den omfattende taushetserklæringen at en da kan bli ekskludert fra sitt verv, dette kan fort oppfattes slik at medlemmer ikke ønsker å bli tillitsvalgte.
Fylkesstyret tok også opp problemet at det nå er flere ansatte som også sitter i landsstyret og ser at dette fort kan bli at en sitter med en dobbeltrolle som kan være vanskelig å håndtere.  Fylkesstyret gikk enstemmig inn for å sende inn et forslag til vedtektsutvalget om at ansatte ikke kan sitte som landsstyrerepresentanter.
Sak 41/16  Møteplan/aktiviter – høsten 2016
Vi setter opp en møteplan for fylkesstyret for høsten 2016. I tillegg settes møtedatoen for høstmøte og andre aktiviteter.
Vedtak:
Følgende møteplan ble vedtatt:
Styremøte 24. august.
Åpent arrangement i samarbeid med Kristiansand lokallag og Adaptor – 19. oktober.
Felles styremøte med Aust-Agder – enten 12. oktober eller 26. oktober.
Styremøte i forbindelse med høstmøte 18. november.
Høstmøte blir 18.19. og 20. november.
Styremøte 6. desember.
Sak 42/16  Økonomien. 
Gjennomgang av den økonomiske situasjonen i fylkeslaget.
Regnskap pr. juni blir gjennomgått.
Vedtak:
Daglig leder gjennomgikk regnskapet pr. 31.05.2017. Vi holder oss godt til budsjettet, selv om det er ført mye husleie på koststed 8681.  Dette vil bli redusert noe når en får
innbetaling fra Kristiansand lokallag, samt at en del av dette har en mottatt kreditnota fra Daland gården på.
Følgende søknader er innvilget; Olav Thons Samfunnsnyttige stiftelse, støtte til fjellturen, Helse Sør Øst, Extra ekspress.
Sak 43/16  Felles styremøte med Aust-Agder. 
Referat fra møte 8. juni. Der en forhåpentligvis kommer frem til at en ønsker et felles styremøte.
Vedtak:
Det ble gitt en god orientering fra møte på Sjøfartsmuseet i Grimstad sammen med Aust-Agder, fra oss møtte Gunhild Slettedal og Astrid Hopland Svendsen, fra Aust-Agder møtte Torbjørg Thorsen, Rita Vindholmen og Ellinor Hidle, i tillegg møtte begge daglige ledere. Etter en flott omvisning i museet, ble det tid for å diskutere videre samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder, og det var enighet om å ha et felles styremøte. Aktuelle datoer er 12. eller 26. oktober. Datoene sendes over til Aust-Agder for å få en tilbakemelding om de passer for dem.
Aktuelle tema på felles styremøte kan være: Møte med stortingspolitikerne, Øyeavdelingen på Sørlandetssykehus Arendal, som har pasienter fra begge fylkene, orientering om aktiviteter i fylkene, felles sommertur for medlemmer.


Sak 44/16 Aktiviteter/ turer og arrangementer.
• Planlagte kurs for medlemmer.
• Teater/konserter.
• Utenlandstur.
Sak 45/16  Fylkesstyrets leder orienterer.
• Spørsmål til utsendte referater.
• FFO – den 22. oktober er det ledermøte – FFO på Scandic bystranda hotell, 4. – 5. november er det organisasjonsmøte på Rosfjord Strandhotell.
• Andre saker som ønskes orientert om.
• Aksjonsuka.
• Utbygging av Arkivet.
Sak 46/16 Daglig leder orienterer.
• Forslag til nye søknader om støtte.
• Flytteprosessen.
• AMD kurs.
Sak 47/16 Orienteringssaker
    1. Agderblikk.
    2. Nye medlemmer.
3. Fylkesnytt.
4. Invitasjon til kurs.
5. Innvilgede tilskudd.
6. Prosjekter i utlandet.
Sak 48/16  Neste styremøte.
Neste styremøte blir 24. august kl. 12.00 i Østerveien 30 B.
Sak 49/16  Eventuelt / ordet fritt.
Astrid H. Svendsen orientert om hennes deltakelse på kurset – personer med medfødt synshemning.  Hennes oppfatning av kvaliteten på kurset var meget dårlig, dårlig forelesere, kurset var ikke godt lagt opp, det eneste foredraget som var bra, var det siste foredraget før de reiste hjem. Astrid H.Svendsen følger opp evalueringen av kurset.

Gerd Jacobsen
Daglig leder/referent.