Styreprotokoll Vest-Agder Fylkeslag 06 - 2016

Nyhetssak fra 13. desember 2016

Norges Blindeforbund Vest-Agder
Protokoll fra styremøte
Nr 6/16 . 12. oktober 2016
Møtetid: Kl. 11.30 – 12.30
Sted:  Østerveien 30 B – de nye lokalene. 
Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen
Forfall: Elin Tjomsland og Aase Birkeland.
Saksliste:
Sak 63/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 64/16 Protokoll fra styremøte 24. august 2016.
Protokollen ble enstemmig godkjent.
Sak 65/16  Taushetserklæring for medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyrer og landsstyret.
Viser til:
• vedtak i Landsstyret 20. – 22. juni 2016
• Vedtak i Sentralstyret 12. august 2016
• Vedtak i Vest-Agder fylkeslag 24.08.16
• Vedtak i sentralstyret 14. og 15.09.16
I brev fra Gunnar Haugsveen av 27.09.16 bes administrasjonen om å besvare sentralstyrets vedtak.
Fylkesstyret vedtok følgende enstemmig:
Blindeforbundet er utad avhengig av goodwill og offentlig støtte. Ved å pålegge en streng taushetsplikt utover forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, så kan det lett utad føre til spekulasjoner om hemmelighold av tvilsomme eller ulovlig avgjørelser.
Det er også uheldig hvis medlemmer skal pålegges taushetsplikt, om forhold som kan ha stor betydning for medlemmene i blindeforbundet landet rundt. Taushetsplikt vil derfor i noen tilfeller også kunne sette tillitsvalgte i vanskelige situasjoner, eksempelvis når det tas beslutninger som har stor betydning for enkeltmedlemmer m.m. Det er viktig at blindeforbundet som en ideell organisasjon, avhengig av offentlig støtte, fremstår som en åpen organisasjon, og det må være en selvfølge at tillitsvalgte åpent kan ta opp forhold av betydning for medlemmene, selv om det skulle stride med beslutninger som er fattet av Blindeforbundet sentralt.
Selv om forvaltningslovens regler ikke får direkte anvendelse for blindeforbundet, så samarbeider forbundet tett med offentlig myndighet og får i tillegg betydelig offentlig støtte. Vi mener derfor at forvaltningslovens regler om taushetsplikt bør gis anvendelse i blindeforbundets virksomhet og ikke gå lenger enn det. Vi mener at blindeforbundet på sikt vil være tjent med åpenhet, slik som det er beskrevet i de etiske retningslinjene – sitat «Norges Blindeforbund er en åpen og tilgjengelig organisasjon. Vi lever av private og offentlige gaver og tilskudd fra det offentlige. Vi skal alltid gi korrekte og sannferdige opplysninger til dem som spør.  All vår kommunikasjon i alle kanaler og på alle plattformer skal være åpen, ærlig og tydelig. Du skal behandle sensitiv informasjon med aktsomhet, også når du ikke er pålagt taushetsplikt.  Alle medarbeidere, likepersoner og tillitsvalgte skal signere taushetserklæring. «.
Det å pålegge tillitsvalgte en taushetserklæring som er så omfattende som den som nå er pålagt oss å underskrive, kan føre til at det i fremtiden vil bli mye vanskeligere å rekruttere nye tillitsvalgte.
Pålegget om å undertegne taushetserklæringer går langt utover forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Vi forutsetter derfor at saken blir tatt opp pånytt i Sentralstyret, og at taushetserklæringen forankres i forvaltningslovens regler om taushetsplikt.
Sak 66/16  Daglig leder/fylkesleder orienterer:
• Fylkesleder orienterte fra samlingen med daglig leder/fylkesledere.
• Daglig leder orienterte om økonomisk status pr. 31.8.
• Daglig leder orienterte om høstmøte.
• Daglig leder leste opp rapporten fra fjellturen.

Gerd Jacobsen
Daglig leder/referent.

Protokollen ble godkjent på styremøte den 18. november 2016.