Styreprotokoll Vest-Agder fylkeslag 07 - 2016

Nyhetssak fra 14. desember 2016

Norges Blindeforbund Vest-Agder
Protokoll fra styremøte
Nr 6/16 . 18. november 2016

Møtetid: Kl. 12.00 – 16.00
Sted:  Rosfjord Strandhotell, Lyngdal
Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild  Slettedal, Elin Tjomsland, Clarens Waage,
Bjarne Blåka, Aase Birkeland, Astrid Hopland Svendsenog daglig leder Gerd Jacobsen
   I tillegg møtte forbundsleder Unn Ljøner Hagen    under sak 73/16 – prosjekt Albania.
   Sentralstyrerepresentant Egil Rasmussen var
   tilstede under sakene fra og med 67/16 – til og
   med sak 77/16.

Saksliste:
Sak 67/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 68/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte
   12. oktober 2016
Sak 69/16 Foreløpig budsjett 2017
Sak 70/16 Handlingsplan 2017/2018
Sak 71/16 Deltakelse fra andre fylker på våre      arrangementer.
Sak 72/16 Aktiviteter /turer/arrangementer.
Sak 73/16 Prosjekt - Albania
Sak 74/16 Høstmøte
Sak 75/16 Felles møte med fylkesstyret og lokallagene i    Vest-Agder.
Sak 76/16 Tidspunkt for avholdelse av styremøter.
Sak 77/16 Fylkesleder orienterer
Sak 78/16 Opprettelse av førerhund klubb.
Sak 79/16 Daglig leder orienterer
Sak 80/16 Neste styremøte
Sak 81/16 Eventuelt/ordet fritt.

Sak 67/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent med følgende merknad, det burde ha stått i innkallingen at forbundsleder Unn Ljøner Hagen og sentralstyremedlem Egil Rasmussen ville være tilstede under deler av møte.

Sak 68/16 Godkjenning av protokoll fra Styremøte den 12. oktober 2016.
Protokollen ble enstemmig godkjent.

Sak 69/16  Foreløpig budsjett 2017.
    Sendes ut i egen mail.
Vedtak:
Det foreløpige budsjettet for 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 70/16  Handlingsplan 2017/2018.
    Sendes ut i egen mail.
Vedtak:
Handlingsplanen ble enstemmig godkjent med de rettelser som framkom på styremøte.

Sak 71/18  Deltakelse fra andre fylker på  våre arrangementer.
Saken er innmeldt av Karl Clarens Waage. Fylkesleder Charlotte Wesenberg leste også opp mailen fra Bente Brottveit.
Vedtak:
Fylkesstyret vedtok enstemmig følgende:
Medlemmer fra andre fylkeslag er velkommen til å delta på Vest-Agder sine arrangementer dersom det er ledige plasser.

Sak 72/16 Aktiviteter/ turer og arrangementer.
Daglig leder gjennomgikk de ulike aktivitetene/ turene som er planlagt for 2017:
Islandsturen er planlagt til 3. – 7. oktober 2016,
Kroatiaturen er planlagt til uke 22.
Kreta turen er planlagt til uke 36.
Medlemstur sammen med NBF Finnmark er planlagt til uke 25, men dette er under forutsetning av innvilget tilskudd.

Sak 73/16  Prosjekt Albania.
Forbundsleder Unn Ljøner Hagen orienterte om prosjektet.
Det er bygget et stort rehabiliteringssenter, mye «pomp og prakt» men et lite hyggelig sted å være.
Norges Blindeforbund har bidratt to ganger med økonomisk støtte til senteret.  De har bevilget kr. 100.000 til å ferdigstille taket, og kr. 100.000,- til oppvarming av senteret.
De ønsker ikke økonomisk støtte fra oss, men de ønsker hjelp til å lage strategiplaner for rehabilitering, de ønsker opplæring i ledsaging, ADL-hjelpemidler, mobility, hvordan lage og drive et rehabiliteringskurs. Og de ønsker å få hjelpemidler.
Før en tar en endelig avgjørelse på om vi kan sette i gang dette prosjektet, bør det nedsettes en arbeidsgruppe som kan lage en prosjektplan som også må inneholde en økonomisk plan hvor det blant annet må fremgå hvor en kan søke økonomiske midler.
Vedtak:
Fylkesstyret ser positivt på å starte et prosjekt i Albania. Og vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som jobber videre med prosjektplanen.  Fylkesstyret ber daglig leder fremlegge et forslag til arbeidsgruppe til neste styremøte. 

Sak 74/16  Høstmøte.
Gjennomgang av programmet.  Oppgaver blir tildelt.
Vedtak:
Fylkesstyret tar programmet for høstmøte til orientering.

Sak 75/16  Felles møte med fylkesstyret –  Lokallagene i Vest-Agder.   Saken sendt inn av Mandal lokallag.

Det har vært snakket om å ha et fellesmøte mellom lokallagene her i Vest-Agder, men det er ikke blitt noe av det ennå.
Mandal lokallag ber derfor Vest-Agder Fylkeslag av Norges Blindeforbund om å kalle inn alle lokallagene i fylket, til et fellesmøte i begynnelsen av 2017.
Dette fordi at det kan gi en «kickstart», og at lokallagene kan dele erfaringer/ ideer om aktiviteter sammen.
Vedtak:
Fylkesstyret vedtok enstemmig å utsette saken til neste styremøte.

Sak 76/16 Tidspunkt for avholdelse av  Styremøter.
    Fylkesleder orienterer om saken.
Vedtak:
Fylkesstyret vedtok enstemmig å utsette saken til neste styremøte. Styremedlem Elin Tjomsland legger fram forslag om tidspunkter som passer for henne til neste styremøte.

Sak 77/16 Fylkesstyrets leder orienterer.
    - Rolleavklaring.
Fylkesleder tok opp temaet rolleavklaring og presiserte at hun ikke var ansatt, men valgt fylkesleder.  Det ble en god diskusjon rundt temaet.  Konklusjonen ble at det dessverre har vært for få styremøter denne høsten, og at det hadde vært litt lite informasjon om enkelte saker til styret.  Det ble enighet om at styret skulle være flinkere til og tydelig gi uttrykk for at «kos med misnøye» ikke er akseptabelt.  Og for å unngå misforståelse så vil daglig leder sende en mail i slutten av uka med en liten oppdatering – hva har skjedd denne uka.
Sak 78/16 Opprettelse av førerhundklubb.
    Viser til mail sendt fra fylkesleder.
Vedtak:
Fylkesstyret gikk enstemmig inn for å opprette ny førerhund klubb med tilknytning til Norges Blindeforbund i Vest-Agder.

Sak 79/16  Daglig leder orienterer.
Innvilget tilskudd:
Vest-Agder har mottatt kr. 19.000 fra Extra ekspert til Digital kafè.
Vest-Agder har mottatt kr. 50.000 fra UNI stiftelsen til brannforebyggende kurs.
Get Going:
Daglig leder orienterte om tilbudet, og presiserte at dette tilbudet var en del av et prosjekt som Norges Blindeforbund hadde fått tilskudd til.

Sak 80/16  Neste styremøte
Neste styremøte er 6. desember 2016 kl. 12.00 på aktivitetssenteret i Østerveien 30 B.

Sak 81/16  Eventuelt/ordet fritt.
Dato for årsmøte.  Den foreslåtte datoen fra Aust-Agder passer ikke for fylkesleder i Vest-Agder, nytt forslag til dato er 22. – 23. april. Daglig leder tar kontakt med Aust-Agder å gir beskjed om dette.

Gerd Jacobsen
Daglig leder/referent.

Protokollen ble godkjent på styremøte 6. desember 2016