Styreprotokoll Vest-Agder nr. 2 - 2016

Nyhetssak fra 14. juni 2016

Norges Blindeforbund Vest-Agder Protokoll fra styremøte Nr 2/16 . 8. mars 2016

Møtetid: Kl. 12.00 Sted:  Skippergata 21, 2. etasje

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Aase Birkeland, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen Forfall: Elin Tjomsland

Saksliste:

Sak 13/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 14/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte    2. februar 2016

Sak 15/16 Årsmøte 2016 Sak 16/16 Årsmeldingen 2015. 

Sak 17/16 Årsregnskapet 2015

 Sak 18/16 Fylkeslagets økonomi.

Sak 19/16 Landsstyremøte - Mars 2016 

Sak 20/16 Aktiviteter/turer Sak 21/16 Fylkesstyres leder orienterer.

Sak 22/16 Daglig leder orienterer. 

Sak 23/16 Orienteringssaker.

Sak 24/16 Neste styremøte. 

Sak 25/16 Eventuelt/ordet fritt.  

Sak 13/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjeng.

Sak 14/16  Godkjenning av protokoll fra      styremøte 2. februar 2016 Vedtak: Protokoll fra styremøte 2. februar 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 15/16  Årsmøte 2016 Representanten fra sentralstyret til vårt årsmøte blir Egil Rasmussen. Det er fremkommet ønske om at styret har et møte med Egil R. i forkant av årsmøte. Dette kan nok sikkert la seg gjøre, da jeg regner med at Egil R. må ankomme Kristiansand på fredagen. Ber om at styret gjør et vedtak om en eventuelt ønsker et slikt møte. Vedtak: Styret vedtok følgende rammer rundt årsmøte. Styremøte starter klokken 12.00 fredag 22. april. Styret ønsker å få til et møte med sentralstyrets representant Egil Rasmussen, fredag 22. 2. kl. 16.00. Som dirigent for årsmøte er Helge Pedersen spurt og han har sagt seg villig til det, styret ønsker å få til et møte med han fredag 22.2. kl. 17.00. Det blir fellesmiddag kl. 19.00 Det blir lagt opp til følgende fellesaktiviteter på lørdagen etter årsmøte; tur i Aqvarama, spasertur, sosial-/ og strikkegruppe.

Sak 16/16  Årsmeldingen 2015. Årsmeldingen er sendt ut. Vedtak: Årsmeldingen ble gjennomgått. Det fremkom noen få endringer. Årsmeldingen ble deretter rettet og enstemmig godkjent med underskrift fra styret.

Sak 17/16 Årsregnskapet 2015 Årsregnskapet blir ført sentralt. Det gis en foreløpig orientering om regnskapet og status for fremdriften. Vedtak: Årsregnskapet ble fremlagt i styret, og ble enstemmig godkjent.

Sak 18/16 Økonomi. Gjennomgang av den økonomiske situasjonen i fylkeslaget. Regnskap pr. februar blir gjennomgått. Vedtak: P.g.a. fylkesleder ikke har hatt mulighet til å skrive under på bilagene, så er ikke februar regnskapet ført ennå.

Sak 19/16 Landsstyret – mars 2016 Det blir gitt orientering om mistillitsforslaget som er lagt fram mot generalsekretær Arnt Holte, samt sentralstyrets behandling av saken. Vedtak: Fylkesstyret ser meget alvorlig på saken som nå kommer opp til behandling på landsstyret.  Fylkesstyret tar til orientering den behandlingen som sentralstyret har gitt saken. Og berømmer sentralstyret for å ta tak i en alvorlig sak, på en ryddig og god måte. Fylkesstyret ser også med bekymring at en hendelse som dette, vil være med på å svekke tilliten som medlemmer/styrerepresentanter bør ha til den øverste ledelsen i Blindeforbundet. Fylkesstyret gir derfor landsstyrerepresentanten fritt mandat til å vurdere de forslagene som vil bli lagt frem på førstkommende landsstyret.

Sak 20/16 Aktiviteter/ turer og arrangementer. • Planlagte kurs for medlemmer. • Aktivitets skriv som er sendt til medlemmer • Teater/konserter. • Utenlandstur.

Sak 21/16  Fylkesstyrets leder orienterer. • Spørsmål til utsendte referater. • Kort referat fra møte i Serviceutvalget. • Orientering fra det enkelte styremedlem om arbeidet så langt i rådene i kommunene.

Sak 22/16 Daglig leder orienterer. • Forslag til nye søknader om støtte.

 Sak 23/16 Orienteringssaker 1. Innvilgede tilskudd. 2. Prosjekter i utlandet.

Sak 24/16  Neste styremøte. Neste styremøte er bestemt til fredag 22. april kl. 12.00.

 Sak 25/16  Eventuelt / ordet fritt. Astrid H. Svendsen tok opp saken som Marit Londal fremmet på forrige årsmøte, vedr. tilgang til egen medlemsinformasjon som Blindeforbundet har i sitt medlemsregister – Focus. Det er i dag helt vanlig å kunne logge seg inn på sin egen side i organisasjoner hvor en er medlem. Slik at en kan endre adresse, telefonnummer, mailadresse osv. Fylkesstyret i Vest-Agder ber daglig leder om å sende et brev til informasjonsavdelingen /Medlemssenteret med spørsmål om dette lar seg gjøre.

Gerd Jacobsen Referent/daglig leder

Godkjent av fylkesstyret den 22. april 2016.