Styreprotokoll Vest-Agder nr. 5 - 2016

Nyhetssak fra 13. desember 2016

Norges Blindeforbund Vest-Agder
Protokoll fra styremøte
Nr 5/16 . 24. August 2016

Møtetid: Kl. 12.00
Sted:  Østerveien 30 B – de nye lokalene. 
Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild
Slettedal, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen
Forfall: Aase Birkeland og Elin Tjomsland.
Saksliste:
Sak 50/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 51/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte
   14. juni 2016
Sak 52/16 Etisk retningslinjer
Sak 53/16 Møteplan/aktiviteter - høsten 2016 
Sak 54/16 Fylkeslagets økonomi.
Sak 55/16 Nedleggelse av legat  
Sak 56/16 Aktiviteter/turer
Sak 57/16 Fylkesstyres leder orienterer.
Sak 58/16 Taushetserklæring
Sak 59/16 Daglig leder orienterer. 
Sak 60/16 Orienteringssaker.
Sak 61/16 Neste styremøte. 
Sak 62/16 Eventuelt/ordet fritt.  
Sak 50/16 Godkjenning av innkalling og  saksliste.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Sak 51/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2016
Vedtak:
Protokollen fra styremøte 14. juni ble enstemmig godkjent.
Sak 52/16  Etiske retningslinjer
Viser til sak utsendt på mail fra fylkesleder Charlotte W. Vedtak:
Fylkesstyret hadde ingen kommentarer til forslaget om etiske retningslinjer.
Sak 53/16  Møteplan/aktiviteter – høsten 2016
Gjennomgang av høstens aktiviteter.
Vedtak:
Fylkesstyret tok orientering om høstens aktiviteter til etterretning.  Fyl kesstyret avventer tilbakemelding fra Fylkesstyret i Aust-Agder vedr. felles styremøte.
Sak 54/16  Økonomien. 
Gjennomgang av den økonomiske situasjonen i fylkeslaget.
Regnskap pr. juli blir gjennomgått.
Vedtak:
P.g.a. flyttesituasjonen er bilagene for juli sendt regnskapsfører mye senere enn vanlig, noe som igjen har ført til at juli regnskapet ikke forelå til styremøte.
Sak 55/16  Nedleggelse av legat. 
Viser til sak utsendt på mail fra fylkesleder Charlotte W.
Vedtak:
Fylkesstyret vedtok enstemmig å utsette saken til neste styremøte i påvente av ytterligere informasjon om saken.
Sak 56/16 Aktiviteter/ turer og arrangementer.
• Planlagte kurs for medlemmer – Fra oktober vil det bli startet opp digital kafè, dette er ment som et tilbud til medlemmer som ønsker å utveksle læring om Iphone og Ipad sammen med andre medlemmer.  Det vil bli satt opp kurs for førerhunder sammen med eiere om pelsstell i november.
• Teater/konserter.  Det var ønske om å dra på showet til Anne Kat.Hærland i November på kilden, i tillegg har vi reservert 8 plasser på konserten med Andrea Bocelli i Oslo den 23 – 24. februar 2017,
• Utenlandstur. Det var ønsker om å få datoene for Islandsturen og turen til Kroatia.  Det sendes ut et aktivitets skriv i september/oktober og der vil datoene for turene bli presentert.
Sak 57/16  Fylkesstyrets leder orienterer.
• Spørsmål til utsendte referater.
• Taushetserklæringen.
• Arendalsuka – besøk.
Det var ingen spørsmål til utsendte referat.
Når det gjelder saken om taushetserklæringen vises det til neste sak.
Sak 58/16 Taushetserklæring.
Taushetserklæring for medlemmer og varamedlemmer i fylkeslagsstyrer og landsstyret.
Viser til vedtak i Landsstyremøte 20. – 22. juni 2016 og vedtak i Sentralstyret den 12. august 2016.
Som følge av vedtak i ovennevnte møter skal alle medlemmer og varamedlemmer i fylkesstyrene undertegne taushetserklæringen med den ordlyden som er gjengitt i protokollen.
Fylkesstyret i Vest-Agder hadde møte den 24.08.16 hvor ovennevnte ble diskutert.
Nestleder Gunhild Slettedal satte frem følgende forslag til vedtak:
Forvaltningsloven er en norsk lov som har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling.
Loven gjelder offentlige instanser eller organer i stat og kommune og private rettssubjekt som har driftstøtte fra stat, fylke eller kommune.
Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer vedtak eller utferdiger forskrift.
Norges Blindeforbund er et privat rettssubjekt som treffer vedtak og utferdiger forskrift. Organisasjonen er dermed underlagt Forvaltningsloven og Offentlighetsloven.
Forvaltningsloven § 13 omhandler taushetsplikten.
Etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 gjelder det taushetsplikt for opplysninger om ”noens personlige forhold”.
Loven innebærer ikke at det gjelder taushetsplikt for alle opplysninger om enkeltpersoner. Det må dreie seg om opplysninger som det er vanlig å ville holde for seg selv. Typiske eksempler på opplysninger om enkeltpersoner som vil være underlagt taushetsplikt, er opplysninger om fysisk og psykisk helse, karakter og følelsesliv, samt visse
opplysninger om familie- og hjemforhold. På den annen side er det uttrykkelig sagt i forvaltningsloven § 13 annet ledd første punktum at opplysninger om fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted ikke er underlagt taushetsplikt. Andre opplysninger som ikke er mer ømtålige enn disse, vil heller ikke være underlagt taushetsplikt.
Etter offentlighetsloven § 5 a første ledd skal opplysninger som er underlagt taushetsplikt unntas fra offentlighet. I utgangspunktet vil det bare være adgang til å unnta de enkeltopplysninger i et dokument som er underlagt taushetsplikt. De øvrige deler av dokumentet vil være offentlige, med mindre disse delene alene gir et åpenbart misvisende bilde av innholdet i dokumentet eller de unntatte opplysninger utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold, jf. offentlighetsloven § 5 a annet ledd første punktum.
Viser til følgende sitat i Sentralstyrets protokoll av 12. august 2016:
«Undertegnede, som er medlem/varamedlem av Norges Blindeforbunds fylkesstyre i (fylkeslagets navn), er kjent med og godtar uten forbehold at forhandlingene i fylkeslagsstyret er fortrolige, og at jeg ikke har adgang til å gjengi til andre, skriftlig eller muntlig, uttalelser eller fortrolige opplysninger som kommer frem under møtene».
Dersom styret signerer denne taushetserklæringen med ovennevnte ordlyd vil dette stride mot lovverket i norsk lov.
Styret finner det derfor uakseptabelt å signere denne taushetserklæringen.
Gunhild Slettedal’s forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Sak 59/16 Daglig leder orienterer.
• Forslag til nye søknader om støtte.
• Flytteprosessen. Flyttingen har gått som planlagt og fylkeslaget er nå vel installert i Østerveien 30 B.
• AMD kurs. Det blir nytt kurs i november.
• Protokoller fra styremøte i Agderblikk.
Fylkesleder orientert om at hun var blitt kontaktet av leder lokal arbeid Kristin B. Tronrud om at ikke protokollene fra fylkesstyremøte måtte tas inn i Agderblikk.  Fylkesstyret mener at dette er en viktig
informasjon til medlemmene i Vest-Agder, og vedtok følgende:
Vedtak:
Fylkesstyret overtar ansvaret som ansvarlig redaktør for Agderblikk samt det redaksjonelle ansvaret. Og vil fortsette med å sette inn protokoller fra fylkesstyremøte i Agderblikk.
Sak 60/16 Orienteringssaker
    1. Agderblikk.
    2. Nye medlemmer.
3. Fylkesnytt.
4. Invitasjon til kurs.
5. Innvilgede tilskudd.
6. Prosjekter i utlandet.
Det var lite eller ingen informasjon under de enkelte punktene, og det fremkom ønske om at dersom en ikke har noe informasjon under punktene, så strykes disse fra sakslisten.
Sak 61/16  Neste styremøte.
Da det ikke ennå var klart om det blir et fellesstyremøte med Aust-Agder så er det vanskelig å si når neste styremøte blir da vi har foreslått to datoer.
Dersom det ikke blir et felles styremøte i oktober, blir det styremøte den 24. oktober.
Sak 62/16  Eventuelt / ordet fritt.
Gunhild Slettedal orienterte om at hun nå var valgt som leder av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vennesla.
Det var også enighet i styret om at en ikke brukte tid på å referere fra møter i rådene, om ikke sakene gjaldt syn.
Fylkesstyret var positiv til at nå har en funnet en form på møtene som gjorde at en kunne greie å komme gjennom alle sakene på en god måte.
Astrid Hopland Svendsen refererte fra møte i Kristiansand lokallag, der styret i lokallaget vedtok å dekke halvparten av utgiftene til en ny komfyr på aktivitetssenteret.  Fylkesstyret takker Kristiansand lokallag for denne støtte og overlater saken til Daglig leder Gerd Jacobsen og avgjør når et innkjøp av ny komfyr kan gjennomføres med tanke på fylkeslagets økonomi.

Gerd Jacobsen
Daglig leder/referent.
Protokollen ble godkjent på styremøte 12. oktober 2016