Ved behov for hjelp

Valglovens § 9-5, femte ledd sier følgende: «Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen.

Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.»

Dette betyr at hvis man trenger assistanse i valglokalet så kan man be om hjelp av en valgfunksjonær. Hvis du trenger hjelp inne i valgavlukket (den båsen man går inn i når man skal velge hvilket parti man skal stemme på) så må du ha med deg en valgfunksjonær. I tillegg kan man ha med en hjelper som befinner seg i valglokalet (ektefelle, barn, naboen, el.).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er helt klare på dette, synshemmede har rett til å be om at en ekstra person, altså i tillegg til valgfunksjonæren, skal få være med inn i valgavlukket. ‘

Dette er også tydelig formulert i forarbeidene til loven i Ot.prp.nr.44 (2004-2005): «Når det gjeld blinde og svaksynte veljarar som treng hjelp til å røyste, bør dei kunne peike ut sine eigne hjelparar. Det er fordi desse veljarane ikkje vil kunne kontrollere dei vala dei gjer, og at dei derfor må kunne bruke ein hjelpar dei har absolutt tillit til.»