Handlingsplan 2022 til 2023

Vedtatt på Norges Blindeforbunds landsmøte 2021

Ønsker du handlingsplanen i word-format, kan du laste den ned her.

Innhold

Innledning

Denne handlingsplanen beskriver hva Norges Blindeforbund skal jobbe med i perioden frem mot utgangen av 2023. Dette gjelder for alle punkter der det ikke er angitt en annen periode.

Rekkefølgen angir ikke prioritet mellom oppgaver. Alle oppgavene skal jobbes med i perioden. Hvor mye det jobbes med hver enkelt vil avhenge av mulighetene vi får for å påvirke politikere og myndigheter.

Norges Blindeforbund sentralt skal jobbe med alle punktene i planen. Punktene som omhandler påvirkning mot lokale myndigheter og politikere vil være oppgaver som fylkeslagene skal gjøre Norges Blindeforbund sentralt vil bistå fylkeslagene. Det blir lagt frem en tiltaksplan på slutten av hvert år, slik at landsstyret kan beslutte felles tiltak for alle fylkeslagene for påfølgende år.

Til grunn for tiltakene i handlingsplanen ligger prinsippene som er nedfelt i Norges Blindeforbunds prinsipprogram.

Barn, utdanning og inkludering

 • Vi skal sikre tilbud om tverrfaglig synsutredning for barn og unge uavhengig av bosted og arbeide for at synsundersøkelser, briller og kontaktlinser for barn under 18 år dekkes fullt ut av det offentlige.
 • Vi skal bidra til å utvikle og spre kunnskap om hvordan synshemmede barn og unge best kan inkluderes i barnehagens og skolens fellesskap fra første dag.
 • Vi skal jobbe for å spre informasjon og øke kunnskap om hvordan synshemmede barn og unge utsettes for mobbing og om utenforskap i barnehage og skole.
 • Vi skal være en aktiv pådriver for at for at Statped har tilstrekkelige ressurser og et sterkt synsfaglig miljø. Vi skal påse at elever, foreldre, lærere, skoleledere og barnehager får den opplæringen og støtten de trenger og at krav til finansiering ikke begrenser deltakelse på nødvendige kurs.
 • Vi skal jobbe for universelt utformet læringsmiljø og at synshemmede elever/studenter får den tilretteleggingen de trenger og har krav på.
 • Vi skal arbeide for at læringsplattformer, digitale læremidler og publisert innhold blir fullt ut tilgjengelige for synshemmede.
 • Vi skal informere fylkeskommuner og bedrifter som tar inn lærlinger om hva som kan tilrettelegges for svaksynte og blinde, slik at synshemmede som ønsker det kan, velge en yrkesfaglig utdanning.
 • Vi skal jobbe for å få til en kjønnsmessig likestilling av synshemmede i utdanning. Det må utredes hvorfor synshemmede kvinner er overrepresentert blant tidlig uføretrygdede, og at synshemmede kvinner i langt mindre grad enn seende kvinner tar høyere utdanning.
 • Vi skal jobbe for endringer i barnehageloven som sikrer barn av synshemmede foreldre i hele landet rett til prioritert opptak til barnehage.
 • Vi skal jobbe for at den nye TT-ordningen gir synshemmede foreldre et omfang som gir mulighet til å bringe og hente barn i barnehage, på skole og skolefritidsordning.

Arbeid

 • Vi skal skjerpe kravet om funksjonshemmedes rett til arbeid. Inkludering av funksjonshemmede i arbeidslivet må avtalefestes, der funksjonshemmedes organisasjoner må være en part i avtalen.
 • Vi skal arbeide for å få lovfestet krav til universell utforming i arbeidslivet. Vi skal påvirke politikere og samarbeide med andre organisasjoner og private aktører for å få til dette.
 • Vi skal påvirke kommunene og fylkeskommunene til å ta større ansvar for å ansette blinde og svaksynte. Målet om at 5 % av nye stillinger skal besettes av personer med funksjonsnedsettelser må også gjøres gjeldende for kommunene.

Transport og mobilitet

 • Vi skal innen utgangen av 2022 ha en rettighetsbasert landsdekkende statsfinansiert TT-ordning for svaksynte og blinde. Vi skal møte politikere og andre beslutningstakere for å få innfridd dette.
 • Vi skal kontinuerlig jobbe for universelt utformet kollektivtransport og assistansetjenester på kollektivknutepunkt.
 • Vi skal jobbe for at førerhunder igjen kommer inn i hundelovens bestemmelser om unntak fra båndtvang.

Lokal synskompetanse

 • Vi skal kreve at kommunene skal kunne bistå alle med psykiske problemer og synstap.
 • Vi skal arbeide for at alle kommuner skal kunne tilby synspedagogtjenester og at tilbud til synshemmede skal være av god kvalitet og gis innen forsvarlig tid.
 • Vi skal sørge for at opplæringsloven følges for alle aldersgrupper. Dette er særlig viktig med tanke på opplæring i smartteknologi og hverdagsteknologi i hvitevarer o.l. Samarbeid mellom kommunene, Statped, NAV og Kompetanse Norge må styrkes.
 • Vi skal arbeide for å styrke synspedagogutdanningen.
 • Vi skal jobbe for at hjelpemiddelsentralene tilbyr de hjelpemidlene som vi har behov for når vi har behov for dem, og at det gis tilstrekkelig opplæring i bruk av disse.
 • Vi skal arbeide for å øke kompetansen om syn for personell i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Øyehelse og forskning

 • Vi skal jobbe for å etablere et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for personer med synshemminger.
 • Vi skal satse på forskning gjennom støtte fra Norges Blindeforbunds forskningsfond og delta i forskningsprosjekter med støtte fra andre.
 • Vi skal kreve regelmessig synsundersøkelser for pasientgrupper med stor risiko for synsutfall.

Mestring og rehabilitering

 • Vi skal arbeide for et intensivt og helhetlig rehabiliteringsløp for mennesker i yrkesaktiv alder med synstap. Funn i dette arbeidet legges også til grunn for bedret habiliterings- og rehabiliteringstilbud for synshemmede i andre aldersgrupper.
 • Vi skal arbeide for å gjøre haptisk kommunikasjon bedre kjent blant synshemmede og deres pårørende, og se på hvordan dette kan inngå i vår kurs- og rehabiliteringsvirksomhet.
 • Vi skal arbeide for å få øket timetallet for treningskontakter og støttekontakter for synshemmede.
 • Vi skal arbeide for å øke honorarsatsene til lese- og sekretærhjelp.

Organisasjon og medlemmer

 • Vi skal utvikle et barometer for status på samfunnsmessig likestilling for synshemmede som kan brukes til å dokumentere nåsituasjon og utvikling som grunnlag for det synspolitiske arbeidet.
 • Vi skal lage en årlig tilstandsrapport om universell utforming av forbundets egne IKT-systemer for å jobbe kontinuerlig med å nå samme mål som vi krever av andre.
 • Gjennom Offensiv 2025 skal vi arbeide for å være aktuelle for flere synshemmede og nå ut til flere med våre tilbud og synspunkter. Vi skal samtidig jobbe sentralt og lokalt for å rekruttere flere medlemmer.
 • Vi skal ivareta eksisterende og nye medlemmer ved å tilby god informasjon og gode tjenester.
 • Vi skal jobbe for å fremme tilbud for familier.
 • Vi skal følge opp Handlingsplan for organisasjonskultur og konflikthåndtering både politisk og administrativt.
 • Vi skal følge opp Strategien for flere finansielle bein å stå på og omtale den særskilt i langtidsbudsjettene.
 • Vi skal legge til grunn erfaringene med sertifisering av hovedkontoret for miljøfyrtårnsertifisering av resten av organisasjonen.
 • Vi skal øke antallet faste givere fra 50.000 i 2019 til 70.000 innen 2025. Vi skal utvikle prinsipper for at innsamlingsarbeidet i Norges Blindeforbund skal bidra til å oppfylle vårt mål om samfunnsmessig likestilling.