Handlingsplan 2020 til 2021

Innledning: Denne handlingsplanen, vedtatt av Blindeforbundets landsmøte 2019, viser hvilke mål organisasjonen skal prioritere i 2020 og 2021 og hvordan den interessepolitiske innsatsen skal fordeles. Vi skal arbeide for inkludering, likestilling og deltakelse i samfunnet.

Ønsker du handlingsplanen i word-format, kan du laste den ned her.

De prioriterte områdene er:

Landsstyret skal på sitt siste møte hvert år vedta en tiltaksplan for arbeidet i fylkeslagene det kommende året. Dette med utgangspunkt i to av områdene i handlingsplanen. Det vises til denne og til Blindeforbundets prinsipprogram.

Lykke til i arbeidet for oss alle!

Øyehelse og synsforskning

 • Målet er forskning med sikte på å hindre alvorlig synstap.
 • Synsregister skal være en realitet i løpet av 2021.
 • Blindeforbundet skal tilby lett tilgjengelig informasjon om øyehelse.
 •  Vi skal intensivere satsningen på øyeforskning med støtte fra Blindeforbundets forskningsfond.

Tilrettelagt transport (TT)

 • I løpet av 2020 skal svaksynte og blinde ha en rettighetsbasert landsdekkende statsfinansiert TT-ordning.
 • Kriteriene for innvilgelse skal være like overalt.
 • Ordningen skal praktiseres likt overalt.
 • Hvert TT–kort skal gjelde i hele landet.
 • Vi skal intensivere kampen for å få innfridd de nevnte kravene. Her skal interessepolitisk avdeling bistå fylkeslagene i møte med relevante politikere.
 • Vi skal innhente en rapport som beregner kostnadene ved TT for hvert enkelt fylke og samlet for hele landet.
 • En nasjonal TT-ordning vil fortsatt kreve universelt utformet kollektivtransport. Det skal fortsatt arbeides med å få til dette.

Arbeid

 • Vi skal skjerpe kravet om funksjonshemmedes rett til arbeid og se til at de igjen omfattes av IA–avtalen.
 • NAV skal informeres om synshemmedes kvaliteter og muligheter i arbeidslivet og hva som er nødvendig for tilrettelegging av arbeidssituasjonen.
 • Det skal iverksettes en kampanje for å øke kompetansen til offentlige og private bedrifter.
 • Vi skal intensivere innsatsen for å få lovfestet universell utforming av IKT løsninger på arbeidsplassene i offentlig og privat sektor. Dette skal blant annet gjøres via påvirkning av politikere og gjennom samarbeid med private aktører.
 • Vi skal jobbe for at det kommer klare krav som sikrer universell utforming gjennom forskrifter og standarder.
 • Politikerne og NAV skal overbevises om at uføretrygd er siste utvei.
 • Vi skal markedsføre suksesshistorier om synshemmede i arbeid.
 • Se også Blindeforbundets strategidokument for arbeid.
 • Landsmøte henstiller sentralstyret om at deres IKT-systemer er universelt utformet.

Psykisk helse

 • Vi skal skape bevissthet om psykiske problemer knyttet til synstap og kreve tiltak.
 • Gaustad sykehus må i løpet av 2020 tilby kvalifisert behandling for synshemmede med psykiske plager. Sykehuset skal være et ressurssenter for fagpersoner i hele landet
 • Kommunene skal kunne bistå alle med synstap og psykiske problemer.

Medlemsrekruttering og medlemspleie

 • Vi skal tilby allsidig og lett tilgjengelig informasjon om øyehelse og livet som synshemmet.
 • Vi skal profilere oss som den essensielle ressursen: Vi bryr oss om synet ditt!
 • Vi skal kartlegge hvilke behov synshemmede som ikke er medlem av Blindeforbundet har, for så å ta det til følge!
 • Se også Blindeforbundets strategidokument for kommunikasjon.

Synskompetanse i kommunene

 • Vi skal sørge for at opplæringsloven følges. Dette er særlig viktig med tanke på opplæring i smartteknologi. Samarbeid mellom kommunene og Statped styrkes.
 • Vi skal gå i dialog med optikere og øyeleger, kommuner og fastleger, hjelpemiddelsentraler og lærings- og mestringssentre.
 • Vi skal i hvert fylke snarest få til et samarbeidsforum for syn med faste møtepunkter for alle som jobber med syn eller kommer i kontakt med synshemmede i forbindelse med jobben sin.
 • Blindeforbundet skal bidra gjennom samarbeid for å styrke kompetansen på området.

Barn, skole og inkludering

 • Vi skal intensivere arbeidet for at Statped skal ha tilstrekkelige ressurser og et robust synsfaglig miljø. Bare slik kan de yte de tjenestene som sikrer synshemmede barn og unge et fullverdig tilbud i barnehage og skole.
 • Vi skal sikre den synsfaglige kompetansen i Statped og påse at elever, foreldre og lærere får den opplæringen de trenger og at krav til finansiering ikke begrenser deltakelse på nødvendige kurs.
 • Vi skal samarbeide med Statped slik at elever og skoler kan få den støtten de trenger for å tilrettelegge i rett tid.
 • Elever må ikke fritas for undervisning fordi de er synshemmede, og det må etableres et system som gjør at fritak i fag først skjer etter en grundig prosess.
 • Vi skal være en aktiv pådriver for at læringsplattformer og digitale læremidler er fullt ut tilgjengelige for synshemmede.
 • Synshemmede kvinner må motiveres til å ta høyere utdanning. Det må utredes hvorfor synshemmede kvinner i stor grad blir uføretrygdede tidlig sammenlignet med synshemmede menn. Og at synshemmede kvinner i langt mindre grad enn seende kvinner tar høyere utdanning. Se også Blindeforbundets strategidokument for utdanning.
 • For å hindre at viktig kompetanse forsvinner, må vi jobbe for å styrke synspedagogutdanningen, og motivere flere til å velge denne retningen.
 • Vi skal jobbe for at synshemmede elever/studenter får den tilretteleggingen de trenger, og har krav på, slik at de som ønsker det kan velge en yrkesfaglig utdanning.

Organisasjonsutvikling

 • Våre etiske retningslinjer skal implementeres i hele organisasjonen.
 • Fylkeslagene skal motivere til deltakelse på organisasjonsmøter og kurs og peile inn kandidater til tillitsverv, brukerrepresentasjon og så videre.
 • Vi må snarest etablere et lyd og bildebasert e-læringskurs med mål om å styrke organisasjonsforståelsen blant medlemmene. Dette kan gjennomføres i fylkeslagene eventuelt med sentral bistand.