Education for Independence Project , Malawi

(2010-2014+2015).

Blindeforbundet samarbeidet med Malawi Union of the Blind (MUB) fra 2010 til 2014 i et prosjekt rettet mot ungdom finansiert gjennom Operasjon Dagsverk. Prosjektets hovedmål var å gi ungdom med funksjonsnedsettelser bedre livsmuligheter i Malawi. Det er fortsatt altfor mange barn og unge som ikke får begynne på skolen grunnet holdninger, praktiske forhold, bosted og økonomi. Mange som begynner på skolen står i fare for å falle fra fordi de ikke får utbytte av undervisningen.

Prosjektet har hovedfokus på blinde og svaksynte men har i større og større grad jobbet for at også unge med andre utfordringer skal få utdannelse.

Prosjektet jobbet med en modellskole og 10 andre skoler i Phalombe-området. Målgruppen var elever mellom 13 og 25 år, med et stort fokus på å få med jentene. Prosjektet jobbet med opplæring av vanlige lærere, holdningsskapende arbeid i lokalmiljøet, familiene og på skolen.

Ofte hjelper det mye at skolene blir bevisst de utfordringer elevene sliter med. Ser eller hører du dårlig får du lite igjen av undervisningen om du sitter bakerst i klasserommet, har et mørkt klasserom eller ei tavle som er grå mens skrifta er lys gul. Dette er ting det er ganske enkelt for lærerne å gjøre noe med når de blir gjort oppmerksom på det.

Prosjektet har lært opp veiledere som kan hjelpe og motivere ungdommene til å fullføre skolegangen.

MUB jobbet med lokale utdanningsmyndigheter for å sikre finansiering av skolene, og de jobbet med representanter for de samme myndighetene i å fremme inkluderende utdanning på de enkelte skolene. Sammen gikk representanten fra utdanningsmyndighetene og MUB gjennom planer og avtaler med skolene, fulgte opp hva de gjør for å sikre utdanning for alle og sjekket at elever med funksjonsnedsettelser blir tatt med i undervisningsplanene. 

Prosjektet støttet og styrket grupper av foreldre, elever og administrativ stab og deres samarbeid for å sørge for en så god skole som mulig.

Målet var at flere unge blinde/svaksynte og unge med andre funksjonsnedsettelser skal begynne på skolen, og fullføre. De skal ha muligheter til å lære i et godt miljø og gjøre det bra. Foreldre skal se at det er muligheter for alle. Jo flere som fullfører skolegangen, jo lettere kan det bli for morgendagens unge å gjøre det samme.

Prosjektet ble utvidet med 1 år og holdt i 2015 kurs for lærere i inkluderende utdanning og elevrettet pedagogikk.

MUB bygget videre på dette arbeidet og har fortsatt arbeidet for inkluderende utdanning og opplæring av lærere. Slik jobber de for at flere skoler kan bli bedre på å gi alle elever mulighet til å lære uavhengig av om de har en funksjonsnedsettelse eller ikke.