Laos

En tredjedel av befolkningen i Laos lever under den internasjonale fattigdomsgrensa. Svaksynte og blinde er ofte de fattigste av de fattige, og blir ikke respektert, hverken av sin egen familie eller lokalsamfunnet. De fleste får hverken tilgang til nødvendige øyehelsetjenester, utdanning, opplæring i å mestre hverdagen eller mulighet til inntektsgivende arbeid. Dette gjør dem helt avhengige av hjelp fra familien for å overleve.

I 2007 ble derfor Laos Association of the Blind (LAB) stiftet, med støtte fra Blindeforbundet. Siden den gang har LAB jobbet med å henvise svaksynte og blinde til øyesykehuset slik at de kan få synet tilbake, gitt opplæring i å utføre daglige gjøremål og finne veien rundt på egenhånd, produsert punkskriftbøker, gitt yrkesopplæring slik at synshemmede kan bli massører, og samarbeidet tett med utdanningsmyndighetene om tilgang til inkluderende utdanning for barn og unge.

Et viktig prinsipp i Blindeforbundets bistandsarbeid er solidaritet med synshemmede i Sør, ikke veldedighet. Derfor støtte vi organisasjoner som LAB, som drives av blinde og svaksynte selv. Det er synshemmede selv som skal sitte i førersetet i planlegging og gjennomføring av politikk og annet arbeid som omhandler oss.

Det nåværende samarbeidsprosjektet med LAB er planlagt å vare ut 2029. I tillegg til å videreføre arbeidet som er nevnt over skal vi øke fokuset på inkluderende utdanning. Det finnes veldig lite statistikk om funksjonshemmede i Laos generelt, og ingen tall på hvor mange barn og unge som lever med en synshemning, eller hvor mange av dem som går på skole. Men, i 2007-2008 hadde kun 4% av alle funksjonshemmede barn i skolealder tilgang til utdanning. De aller fleste blir gjemt bort i hjemmene sine for å unngå stigma og fordommer. Dette prosjektet skal derfor jobbe for å gjøre skoler mer inkluderende, slik at flere svaksynte og blinde barn får tilgang til utdanning. Dette skal vi få til ved blant annet å øke bevisstheten om synshemmedes rettigheter og muligheter hos foreldre, lærere og lokalsamfunn, slik at flere barn begynner på skole. Vi skal også gi opplæring til skoleledelse og lærere, slik at de kan sørge for at både skolen, undervisningen og læremateriell er tilgjengelig for svaksynte og blinde.

Laos er en sosialistisk ettpartistat. Og selv om det finnes noen få ikke-statlige, frivillige, organisasjoner er disse strengt kontrollert av myndighetene. For eksempel må myndighetene godkjenne alle generalforsamlinger og valg i LAB. Dette gjør det umulig for organisasjonen å åpent kritisere myndighetenes håndtering av saker som angår svaksynte, blinde og andre funksjonshemmede. LABs påvirkningsarbeid dreier seg derfor mer om dialog og samarbeid gjennom uformelle kanaler og personlige relasjoner enn hva som er vanlig i liberale demokratier.

Dette gjør det også mer tidkrevende å bygge opp en bærekraftig, medlemsstyrt og demokratisk organisasjon. En viktig del av samarbeidet mellom LAB og Blindeforbundet er derfor å sørge for opplæring av tillitsvalgte, og åpne og gjennomsiktige prosesser i alle deler av organisasjonen. LAB har foreløpig et hovedkontor med sentral administrasjon i hovedstaden, Vientiane, samt aktive lokallag i fire provinser.