Malawi

I Malawi støtter Blindeforbundet den nasjonale blindeorganisasjonen Malawi Union of the Blind (MUB).

Organisasjonen ble stiftet i 1994, og har blitt støttet av Norges Blindeforbund siden 2003. Det finnes fire regionale lag med til sammen 31 lokallag i hele landet. MUB har kontor i Blantyre.

Samarbeidet med MUB

Hovedsamarbeidet er organisert som et organisasjonsstyrkingsprosjekt. Blindeforbundet støtter med andre ord MUB i deres arbeid med å bli en sterk organisasjon som jobber med å samle landets blinde og svaksynte for å gi dem en stemme, påvirke myndighetene og jobbe for blinde og svaksyntes rettigheter.

MUB driver opplæring av lokallagene slik at de kan organisere sine medlemmer og jobbe for blindesaken lokalt.

MUB driver generelt opplysningsarbeid (menneskerettigheter, hiv, osv.), og de driver radioklubber der små grupper samles for å høre på radio og slik få tilgang til informasjon som er tilgjengelig for seende i skrift.

Organisasjonen jobber med myndighetene når det gjelder for eksempel politiske valg for å sikre at blinde får brukt stemmeretten sin og får tilgang til taktile stemmesedler.

I 2013 tok MUB med bankansatte rundt til sine medlemmer for å få tilbakemeldinger på hvordan de kan gjøre pengesedler lettere å identifisere for folk som ikke kan se tallene på sedlene. Dette for at det ved neste opptrykk vil bli lettere for alle å bruke landets pengesedler.

MUB driver også rehabiliteringsaktiviteter for blinde og svaksynte kvinner i området Mulanje og Phalombe.

MUB arrangerer opplæring og har hjemmebesøk for å sørge for at kvinnene er i stand til å gjøre dagligdagse ting (bevege seg rundt i lokalmiljøet, ivareta personlig hygiene, klesvask, husvask, lage mat, hente vann), delta på aktiviteter i lokalmiljøet, og at de har tilgang til viktig informasjon om ernæring, helse, hiv og lignende.

MUB følger opp kvinnene for å se hvordan de har det i egen familie og hvordan lokalmiljøet aksepterer dem. Deltakerne lærer å drive inntektsgivende arbeid som for eksempel strikke for salg, drive butikk, ha husdyr, drive jordbruk og lignende.

Education for Independence Project

Blindeforbundets andre samarbeid med MUB er rettet mot ungdom og finansieres gjennom Operasjon Dagsverk (2010-2014). Prosjektets hovedmål er å gi ungdom med funksjonsnedsettelser bedre livsmuligheter i Malawi. Det er fortsatt altfor mange barn og unge som ikke får begynne på skolen grunnet holdninger, praktiske forhold, bosted og økonomi. Mange som begynner på skolen står i fare for å falle fra fordi de ikke får utbytte av undervisningen.

Prosjektet har hovedfokus på blinde og svaksynte men har i større og større grad jobbet for at også unge med andre utfordringer skal få utdannelse.

Prosjektet jobber med en modellskole og 10 andre skoler i Phalombe-området. Målgruppen er elever mellom 13 og 25 år, med et stort fokus på å få med jentene. Prosjektet jobber med opplæring av vanlige lærere, holdningsskapende arbeid i lokalmiljøet, familiene og på skolen.

Ofte hjelper det mye at skolene blir bevisst de utfordringer elevene sliter med. Ser eller hører du dårlig får du lite igjen av undervisningen om du sitter bakerst i klasserommet, har et mørkt klasserom eller ei tavle som er grå mens skrifta er lys gul. Dette er ting det er ganske enkelt for lærerne å gjøre noe med når det blir gjort oppmerksom på det.

Prosjektet har lært opp veiledere som kan hjelpe og motivere ungdommene til å fullføre skolegangen.

MUB jobber med lokale utdanningsmyndigheter for å sikre finansiering av skolene, og de jobber med representanter for de samme myndighetene i å fremme inkluderende utdanning på de enkelte skolene. Sammen går representanten fra utdanningsmyndighetene og MUB gjennom planer og avtaler med skolene, følger opp hva de gjør for å sikre utdanning for alle og sjekker at funksjonshemmede elever er tatt med i undervisningsplanene. 

Prosjektet støtter og styrker grupper av foreldre, elever og administrativ stab og deres samarbeid for å sørge for en så god skole som mulig.

Målet er at flere unge blinde/svaksynte og unge med andre funksjonsnedsettelser skal begynne på skolen, og fullføre. De skal ha muligheter til å lære i et godt miljø og gjøre det bra. Foreldre skal se at det er muligheter for alle. Jo flere som fullfører skolegangen, jo lettere kan det bli for morgendagens unge å gjøre det samme.