Landsmøte 2019

Her finner du nytt fra Norges Blindeforbunds landsmøte 19. til 22. september 2019.


Bilde fra sansehagen på Hurdal syn- og mestringssenter.

Velkommen til landsmøte 2019

Det 64. ordinære landsmøte i Norges Blindeforbund arrangeres fra torsdag 19. til søndag 22. september 2019 på Hurdal syn- og mestringssenter.

Landsmøtet kan du følge på vår webradio Radio Z og programoversikt finner du her.  

Radio Z's Facebookside vil det også bli lagt ut stort og smått fra møtet. 

Her på denne siden vil vi legge ut linker til nyhetssaker, i tillegg til godkjente dokumenter etter hvert som de er klare. 

Stemmeseddel og hånd som stikker med en spiker

Nytt fra landsmøtet

Fredag på landsmøtet: Forbundsledelsens rapport er lagt frem.
Forbundsleder Unn Ljøner Hagen snakket blant annet om organisasjonskultur, organisatoriske endringer i forbindelse med fylkessammenslåing, og ett av hennes hjertebarn, forskning.

Fungerende generalsekretær Karsten Aak startet med å takke beboere og ansatte ved Hønen gård bo- og mestringssenter for den fantastiske markeringen de hadde i forbindelse med 60-årsfeiringen nylig. Videre var han innom temaene økonomi, organisasjonens servicetilbud, samfunnsansvar og bygging av ny førerhundskole i Ås i Akershus for å nevne noe.

Her kan du høre opptak fra forbundsledelsens rapport:

Forbundsledelsens rapport til landsmøtet 2019

Mer nytt fra landsmøtet

Sentralstyret 2019 - 2021

Leder:

Terje André Olsen, Oslo

Nestleder:

Kari Wiik, Møre og Romsdal

Medlem:

Sissel Sørensen Bye, Akershus

Medlem:

Unn Tone Forfang Jenssen, Troms

1. vara:

Inge Fiskvik, Hordaland

2.vara:

Andeas Havsberg, Oslo

3. vara:

Lena Gimse, Trøndelag

4. vara:

Brit Beate Eikehaug, Telemark

Personalrepresentant (ikke valgt på landsmøtet):

Mariann Fossum, Hordaland

Vara personalrepresentant (ikke valgt på landsmøtet):

Jane Forberg, Akershus

Valgnemdens innstilling

VALGNEMDENS INNSTILLING TIL NORGES BLINDEFORBUNDS LANDSMØTE 2019
Bergen, 7. mai 2019

1 Innledning
Valgnemden til NBFs landsmøte 2019 har bestått av:
Leder: Gert Kroken (GK)
Medlem: Brit Beate Eikehaug (BE)
Medlem: Thor Tyslum (TT)
Varamedlem: Ann Sissel Jørgensen (AJ)

Valgnemden har avholdt fem telefonmøter og ellers kommunisert via e-post.
Ved starten av vårt arbeid, inviterte vi fylkeslag og medlemmer til å komme med innspill på kandidater til de ulike organene. Det er svært gledelig at mange fylkeslag har benyttet denne muligheten, og det har også bidratt til å lette vårt arbeid samtidig som fylkeslagene og grasroten i organisasjonen har fått anledning til å fremme sine kandidater.
Innstillingen er utarbeidet gjennom diskusjoner og flertallsvedtak. Kun i ett tilfelle, forbundslederen, har mindretallet valgt å ta formel disens.

Alle politikerne er kontaktet med en uforpliktende forespørsel om hvor vidt de ønsker å fortsette i vervet. Der man har ønsket å fratre, er det spesielt bemerket i innstillingen.

De som ikke er innstilt til gjenvalg, har fått melding om dette før innstillingen ble offentliggjort.
Samtlige som er innstilt har blitt forespurt, og har takket ja til vervet.
I vedtektenes § 14 «Valgbarhet», heter det bl.a.: «I alle Norges Blindeforbunds tillitsvalgte organer skal de to kjønnene så vidt mulig være likt representert.»

Vi har etter beste evne forsøkt å følge vedtektenes krav om kjønnsbalanse og kompetanse. Vi har også prøvd å tilstrebe en aldersmessig og geografisk spredning.
Alle de innstilte er bedt om å sende inn en kort presentasjon av seg selv og sitt kandidatur. Disse presentasjonene er sitert ordrett under avsnitt 3 nedenfor. Kun åpenbare skrivefeil er rettet opp.

2 Innstilling
I vedtektenes § 9 «Landsmøtet», heter det bl.a.:
«Landsmøtet foretar følgende valg:
1) Forbundsleder, nestleder, to styremedlemmer, samt første, annet, tredje og fjerde varamedlem til Norges Blindeforbunds sentralstyre. Disse bør velges med størst mulig geografisk spredning.
2) Valgnemnd på tre medlemmer med ett varamedlem. Valgnemnda fremmer forslag overfor neste landsmøte i forbindelse med alle valg.
3) Vedtektsutvalg på fem medlemmer og ett varamedlem.
4) Planutvalg på fem medlemmer og ett varamedlem.
5) Kontrollutvalg på tre medlemmer og ett varamedlem.
6) Eventuelle andre valg som tillegges Landsmøtet.»
2.1 Sentralstyret ved utvidelse

Her følger innstilling til nytt sentralstyre dersom vedtektsutvalgets forslag om utvidelse av sentralstyret fra fem til syv medlemmer, blir vedtatt av landsmøtet (se vedtektsutvalgets innstilling punkt 8 «Utvidelse av sentralstyret til 7 medlemmer»).
Forbundsleder: Uttredende: Unn Ljøner Hagen
Flertallets innstilling (TT, BE): Terje André Olsen, Oslo (se avsnitt 3.2).
Mindretallets innstilling (GK): Unn Ljøner Hagen, Akershus / Oslo (se avsnitt 3.1).
Nestleder: Uttredende: Terje André Olsen, Oslo.
Innstilling: Kari Wiik, Møre og Romsdal (se avsnitt 3.3).
Medlem: Uttredende: Inge Fiskvik, Hordaland.
Innstilling: Inge Fiskvik, Hordaland (se avsnitt 3.4).
Medlem: Uttredende: Unn Tone Forfang Jensen, Troms.
Innstilling: Unn Tone Forfang Jensen, Troms (se avsnitt 3.5).
Medlem: Innstilling: Brit Beate Eikehaug, Telemark (se avsnitt 3.6).
Medlem: Innstilling: Sissel Sørensen Bye, Akershus (se avsnitt 3.7).
1. varamedlem: Uttredende: Gudrun Ytterstad, Troms.
Innstilling: Kai Corneliussen, Møre og Romsdal (se avsnitt 3.8).
2. varamedlem: Uttredende: Andreas Havsberg, Oslo.
Innstilling: Andreas Havsberg, Oslo (se avsnitt 3.9).
3. varamedlem: Uttredende: Egil Rasmussen, Akershus, ønsker ikke gjenvalg til denne posisjonen.
Innstilling: Lena Gimse, Trøndelag (se avsnitt 3.10).
4. varamedlem: Uttredende: Sissel Sørensen Bye, Akershus.
Innstilling: Silje Olsen, Troms (se avsnitt 3.11).

2.2 Sentralstyret uten utvidelse
Det følgende er innstilling til sentralstyre dersom vedtektsutvalgets foreslåtte utvidelse ikke blir vedtatt.
Forbundsleder: Uttredende: Unn Ljøner Hagen
Flertallets innstilling (TT, BE): Terje André Olsen, Oslo (se avsnitt 3.2).
Mindretallets innstilling (GK): Unn Ljøner Hagen, Akershus / Oslo (se avsnitt 3.1).
Nestleder: Uttredende: Terje André Olsen, Oslo.
Innstilling: Kari Wiik, Møre og Romsdal (se avsnitt 3.3).
Medlem: Uttredende: Inge Fiskvik, Hordaland.
Innstilling: Inge Fiskvik, Hordaland (se avsnitt 3.4).
Medlem: Uttredende: Unn Tone Forfang Jensen, Troms.
Innstilling: Unn Tone Forfang Jensen, Troms (se avsnitt 3.5).
1. varamedlem: Uttredende: Gudrun Ytterstad, Troms.
Innstilling: Brit Beate Eikehaug, Telemark (se avsnitt 3.6).
2. varamedlem: Uttredende: Andreas Havsberg, Oslo.
Innstilling: Sissel Sørensen Bye, Akershus (se avsnitt 3.7).
3. varamedlem: Uttredende: Egil Rasmussen, Akershus, ønsker ikke gjenvalg til denne posisjonen.
Innstilling: Kai Corneliussen, Møre og Romsdal (se avsnitt 3.8).
4. varamedlem: Uttredende: Sissel Sørensen Bye, Akershus.
Innstilling: Andreas Havsberg, Oslo (se avsnitt 3.9).

2.3 Kontrollutvalg
Når det gjeler kompetansekrav henvises det til «Instruks for Norges Blindeforbunds kontrollutvalg» revidert av landsstyret den 8.-10.3. 2019, samt presentasjonen av de innstilte kandidatene.
Leder: Uttredende: Svenn Thore Oredalen, Telemark.
Innstilling: Svenn Thore Oredalen, Telemark (se avsnitt 3.12).
Medlem: Uttredende: Lisbeth Grethe Kokvik Stokkenes, Vestfold.
Innstilling: Lisbeth Grethe Kokvik Stokkenes, Vestfold (se avsnitt 3.13).
Medlem: Uttredende: Arvid Meløy, Buskerud.
Innstilling: Arvid Meløy, Buskerud (se avsnitt 3.14).
Varamedlem: Uttredende: Ida Sødahl Utne, Trøndelag, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Gunhild Slettedal, Aust-Agder (se avsnitt 3.15).

2.4 Planutvalg
Leder: Uttredende: Unn Ljøner Hagen, Akershus.
Innstilling: den som velges som forbundsleder innstilles som leder av planutvalget.
Medlem: Uttredende: Egil Rasmussen, Akershus, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Sølvi Marie Risøy, Hordaland (se avsnitt 3.16).
Medlem: Uttredende: Ida Martine Trollnes, Oslo.
Innstilling: Ida Martine Trollnes, Oslo (se avsnitt 3.17).
Medlem: Uttredende: Thor Tyslum, Møre og Romsdal, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Jan Arve Strand, Trøndelag (se avsnitt 3.18).
Medlem: Uttredende: Jacob Havnsund, Møre og Romsdal, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Kjell Magnus Jensen, Akershus (se avsnitt 3.19).
Varamedlem: Uttredende: Sissel Sørensen Bye, Akershus, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Jonny Stangeland, Rogaland (se avsnitt 3.20).

2.5 Vedtektsutvalg
Leder: Uttredende: Oddvar Øyan, Trøndelag, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Egil Rasmussen, Akershus (se avsnitt 3.21).
Medlem: Uttredende: Liv Astri Hansen, ønsker ikke gjenvalg.
Innstilling: Mary Wallstad, Nordland (se avsnitt 3.22).
Medlem: Uttredende: Ida Sødahl Utne, Trøndelag.
Innstilling: Ida Sødahl Utne, Trøndelag (se avsnitt 3.23),
Medlem: Uttredende: Jacob Havnsund, Møre og Romsdal.
Innstilling: Jacob Havnsund, Møre og Romsdal (se avsnitt 3.24).
Medlem: Uttredende: Arne Eriksen, Troms.
Innstilling: Knut Einar Hansen, Troms (se avsnitt 3.25).
Varamedlem: Uttredende: Mary Wallstad, Nordland.
Innstilling: Magne Bjørndal, Hordaland (se avsnitt 3.26).

2.6 Valgnemd
Leder: Thor Tyslum, Møre og Romsdal (se avsnitt 3.27).
Medlem: Ann Sissel Jørgensen, Trøndelag (se avsnitt 3.28).
Medlem: Gunnhild Dørum Eriksen, Finnmark (se avsnitt 3.29).
Varamedlem: Arild Hagen, Akershus (se avsnitt 3.30).

3 Presentasjon av de innstilte

3.1 Unn Ljøner Hagen
Mitt navn er Unn Ljøner Hagen. Jeg er 58 år, gift og har tre voksne barn. Jeg har mine aner fra Hedmark, men er oppvokst i Oslo og bor på Nesodden i Akershus, så vel som i Oslo. Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i statsvitenskap. Jeg har 30 års arbeidserfaring, bl.a. trygdeetat, det norske kontoret i Gaza, Palestina. Som ung voksen fikk jeg en svaksyntdiagnose, RP, og min interesse for blindesak ble vekket. Jeg var derfor glad da jeg fikk jobb i Blindeforbundet og ca. 15 år som leder i rehabiliteringsavdelingen, seksjonsleder Service, prosjektleder for utbyggingen av Hurdal og 4 år som direktør i Adaptor Arbeid. I tillegg har jeg hatt 12 aktive år med styreverv i EBU, Europeisk Blindeunion, den siste perioden som generalsekretær.

De siste årene har organisasjonen vår vært igjennom en endringsprosess som følge av endrede rammevilkår og krav fra samfunnet. Dette har ført til en mer nøktern og moderat økonomisk linje. Regionalisering har ført til endrede samhandlingsformer mellom fylkeslag og rehabilitering og likepersonsarbeid må finne nye måter å fremme servicetilbudet til svaksynte og blinde. #metoo aksjonen har ført til endret fokus på organisasjonskultur og etikk. Undersøkelser viser at vi har et forbedringspotensial i å skape en trygg og tolerant kultur, hvor ryktespredning og frykt ikke har noen plass. Dette har vært, og er, krevende prosesser både for oss selv og organisasjonen vår. Endring kan skape frykt, men også en sterk tro på at fremtiden ser bedre ut. Jeg synes vi alle har taklet dette bra, vi er blitt mer bevisste, samtidig som vi også har hatt fokus på interessepolitiske utfordringer og seire i saker som dreier seg om levekår, TT, psykisk helse og digitalisering. Ny forskning viser også urovekkende forskjeller blant synshemmede kvinner og menn, og dette må vi ta på alvor.

Jeg tror på vårt forbund, uansett navn. Jeg tror på konstruktiv dialog for at vi sammen skal få til en moderne nr. 1 organisasjon som er demokratisk, åpen, inkluderende og transparent. Jeg tror på kunnskap og utvikling. Ny kunnskap viser at vi må jobbe mer med likestilling, både mellom kjønn og i befolkningen, på arbeidsmarkedet og i skolen. Jeg tror økt fokus på arbeidet i fylkeslagene vil bli svært viktig i fremtiden. Det er der våre medlemmer bor og lever! Det er denne erfaringen og kunnskapen i det lokale arbeidet vi må videreutvikle organisasjonen vår på.

3.2 Terje André Olsen
Terje André Olsen (49), Oslo
Jeg har vært svaksynt siden jeg ble født. Til daglig jobber jeg i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) som seksjonssjef med ansvar for informasjonssikkerhet og beredskap i NAV. Jeg er mentor i Norges Blindeforbunds mentorordning.

Jeg er utdannet innen IT og økonomi og har erfaring fra å jobbe med drift av IT-systemer, systemutvikling og som leder med personalansvar i NAV på det meste for 150 ansatte, samt tilsvarende antall innleide konsulenter.
De viktigste tillitsvervene jeg har hatt i synsorganisasjoner er at jeg har vært leder for NBFU fra 1994-1997, vært leder i Oslo Fylkeslag i til sammen 11 år i løpet av perioden 1997 – 2016, vært nestleder i sentralstyret i perioden 2017-2019 og sittet i kontrollutvalget fra 2001 til 2017.

Jeg ønsker å bli leder av Norges Blindeforbund fordi:
Jeg vil lede organisasjonen gjennom tillit og dialog slik at vi får flere medlemmer, sikrer at de har lyst til å ha tillitsverv og at vi kan beholde dyktige ansatte.
Jeg vil løfte frem svaksynte i så mange sammenhenger som mulig, Samtidig som jeg vil jobbe for saker som gjelder svaksynte og blinde hver for seg eller som samlet gruppe.
De viktigste synspolitiske sakene for meg er: God nok TT over hele landet, Svaksynte og blinde som ønsker det skal ha jobb, For de som må leve av trygd eller pensjon må den være til å leve av.

3.3 Kari Wiik
Jeg er 65 år, gift og bor i Ålesund.
Jeg er født sterkt svaksynt.
Jeg har i mange år vært engasjert i arbeidet for synshemma sine rettigheter. De siste ni åra har jeg arbeidet som daglig leder i Blindeforbundet i Møre og Romsdal.
Jeg begynte i Vestlandske Blindeforbund der jeg var leder i sju år.
Jeg kom inn i det politiske arbeidet i NBF etter sammenslåinga med VB i 2008, først som styremedlem og deretter i nesten to perioder som nestleder.

Jeg har lang erfaring fra diverse styrer (bl.a. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek) og som brukermedvirker i NAV, hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Jeg sitter i dag i rådet for funksjonshemmede i Møre og Romsdal.
Grunnen til at jeg ønsker å engasjere meg politisk i organisasjonen igjen, er at jeg brenner for at vi i Blindeforbundet skal utvikle tilbuda til blinde og svaksynte slik at de blir enda bedre enn i dag og stadig presse på slik kommuner og andre offentlige etater skal ta ansvar for opplæring og rehabilitering. Jeg føler at jeg har mye kunnskap. erfaring og engasjement som kan komme blinde og svaksynte til gode.

3.4 Inge Fiskvik
Jeg er 39 år, født, oppvokst og bor i Bergen. Av yrke har jeg studert meg til å bli historiker. Jeg har tidligere vært leder for Hordaland fylkeslag gjennom flere år, og også vært vårt fylkeslagets representant inn i FFO og det fylkeskommunale rådet i Hordaland, samt ytterligere flere styreverv. For tiden sitter jeg i min tredje periode som leder av Brukerutvalget i Helse Bergen. Jeg har sittet én periode i Sentralstyret og vil gjerne gå en runde til, arbeide for at veien fra fylkeslag inn til sentralorganisasjonen blir så kort som mulig, og sikre en sunn kurs for organisasjonen og gjøre veivalgene vi tar sammen, til å bli konstruktive og legge til rette for en sterkere organisasjon som kan vokse gjennom medlemmenes engasjement.

3.5 Unn Tone Forfang Jensen
Unn Tone Forfang Jenssen. 48 år. Bor i Tromsø. Jeg startet mitt yrkesliv når jeg var 16 som selvstendig næringsdrivende i servicenæringen, samtidig som jeg engasjerte meg mye i bygde samfunnet jeg bodde i. Jeg er også meddommer i lagmannsretten. Jeg har vært med i styret i Troms fylkeslag ved flere anledninger, har også vært i universell, fritids, barn og ungdoms utvalg, samt jeg er medlemskontakt. Har også hatt gleden av å være med i plan, organisasjons og kvalitets utvalget på sentralt plan i vår organisasjon. Jeg er ekstremt heldig som har fått den æren i å være rehabiliteringskontakt i 8 år nå. Jeg har nå vært medlem i sentralstyret i 2 år og disse årene har jeg lært utrolig mye. Rettferdighet og raushet er to ekstremt viktige ord for meg. Kampanjen ” å bli sett - er viktigere enn å se” er som hentet ut av hjerterota mi. Jeg ser en organisasjon som har utrolig dyktige ansatte, tillitsvalgte og ikke minst medlemmene som sammen har bygd opp en meget stabil organisasjon, det er nok en jobb som startet for mange år tilbake, men for meg er det viktig at denne jobben blir videreført fremover.

Jeg er blitt veldig glad i Norges Blindeforbund og det er en glede å kunne være med å yte aktivt i organisasjonen. Slik at medlemmene også i framtiden møter - og få hjelp av denne organisasjonen slik jeg selv har opplevd siden 2003, det er trygt og godt.

3.6 Brit Beate Eikehaug
Jeg heter Brit Beate Eikehaug, er 65 år og bor i Sannidal, Kragerø kommune.
Jeg jobbet som postfunksjonær fram til høsten 1999, da ble jeg uføretrygdet pga. synet og det har blitt gradvis dårligere.
Jeg melte meg inn i blindeforbundet i 2004 og ble valgt inn i styret i Telemark som vara 2005. Så har jeg vært leder i 9år og sittet i landsstyret i 8 år, nå er jeg styremedlem.
Jeg har vært med i kvalitetsutvalget i 2 perioder. Nå er jeg nestleder i interessepolitisk utvalg.

3.7 Sissel Sørensen Bye
Navn: Sissel Sørensen Bye
Alder: 51 år
Fra: Oppegård kommune i Akershus
Jeg har i flere år vært engasjert medlem i Norges Blindeforbund. Har hatt diverse tillitsverv både i Akershus fylkeslag og sentralt. Sist periode har jeg vært 4. vara til sentralstyret.

Videre har jeg i flere år vært leder av foreldreutvalget.
Jeg har tre svaksynte barn og er selv sterkt svaksynt. Derfor har jeg engasjert meg mye i arbeid for barn, unge og familier. Både innad i blindeforbundet, men også i forhold til hvilke tilbud synshemmede barn og unge får både i barnehage, skole og på fritiden. Det samme gjelder tilbudet som gis til foreldre.

Nasjonal TT-ordning, universell utforming av samfunnet og digital utvikling der synshemmede kan delta på lik linje med andre er også saker jeg brenner for.
Idrett og fysisk aktivitet er viktig for meg. Både fordi jeg selv liker å være aktiv og fordi jeg har barn som har drevet med idrett.

3.8 Kai Corneliussen
Navn: Kai Corneliussen
Fødselsår: 1948
Sivil status: Gift, 2 voksne sønner
Syn: Svaksynt
Fylkeslag: Møre og Romsdal
Utdanning: Adjunkt
Yrkespraksis: Jeg har arbeidet 38 år som lærer og skoleleder, først 3 år i Nordkapp kommune, seinere i Fræna kommune.

Relevante tillitsverv:
• Våre 2 sønner arvet sin fars medfødte grå stær, og jeg hadde tillitsverv i foreldreforeninga Assistanse, først på fylkesnivå, og i perioden 2000 – 2005 sentralt, først i arrangementskomitéen for foreldrekurs og siden i hovedstyret.
• Jeg har vært kommunepolitiker en del perioder, men trakk meg for 4 år siden.
• Jeg var med i fylkesstyret i FUNKIS i 2 år.
• Jeg har vært med i fylkesstyret i FFO Møre og Romsdal i vel 6 år, og er inne i mitt tredje år som fylkesleder.
• Blindeforbundet: Jeg var 7 år i Fylkeslagsstyret, de siste 4 som fylkeslagsleder. Jeg trakk meg etter eget ønske på årsmøtet i 2018, fordi jeg mener man ikke bør sitte for lenge i et verv.
Arbeidsområder jeg særlig interessert i:
• Interessepolitikk. Dette er et felt jeg jobber mye med i FFO, og som jeg er svært opptatt av.
• Rehabilitering.
• Utdanning og arbeid.
Tornes i Romsdal 18.april 2019
Kai Corneliussen

3.9 Andreas Havsberg
Andreas Havsberg er oppvokst i Asker i Akershus og bor nå på Smestad i Oslo. Han er 45 år gammel, sterkt svaksynt på grunn av albinisme, gift med Karianne og har to sønner på 7 og 10 år. Til daglig jobber han med informasjonssikkerhet og har ansvaret for å ivareta sikkerheten og tilliten til BankID. Han har en bachelor i journalistikk fra England og en Master i Økonomi og Ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Andreas har vært aktiv i Blindeforbundet i mange år. Han har vært leder for Norges Blindeforbunds Ungdom, sittet i sentrale utvalg som IT-utvalget, kontrollutvalget og vedtektsutvalget. I denne landsmøteperioden har han vært 2. varamedlem i Sentralstyret. Han er opptatt av at alle i samfunnet skal ha muligheten til et aktivt og selvstendig liv, på skole, i arbeid og på fritiden. Blindeforbundets arbeid er på mange områder sentralt for at samfunnet skal legge premissene på plass for å gjøre dette mulig. Han er opptatt av at vi sammen må fokusere på å bygge hverandre opp og gjøre hverandre gode til å oppnå våre felles mål.

I tillegg er Andreas glad i å være i fysisk aktivitet, litt opptatt av tog og ellers være sammen med venner og familie.

3.10 Lena Gimse
Mitt navn er Lena Gimse, er 28 år og bosatt på Melhus i Trøndelag. Jeg er utdannet massør og massasjeterapeut, og har det siste år prøvd meg som egen næringsdrivende. Siden 2006 har jeg vært aktiv i Norges Blindeforbund og Norges Blindeforbunds Ungdom, har sittet som leder i NBFU Midt-Norges regionstyre, 2 år som sentralstyreleder og 
regionsleder i NBFU region Nord.

Har også sittet noen år i fylkesstyret, og vært aktiv i styre i Melhus lokallag av Norges
Blindeforbund, og fra mars i år vært leder der. Mine hjertesaker i blindesaksarbeidet er synshemmede ut i arbeid, synsrehabilitering, og å gi medlemmene et best mulig tilbud som dekker alle aldersgrupper.

Jeg er opptatt av at Norges Blindeforbund skal være en arena for alle svaksynte og blinde, og at vi har en  organisasjonskultur hvor vi alle 
heier hverandre fremover og kan trives i organisasjonen.

3.11 Silje Olsen
Dame (40) bosatt på Finnsnes (Troms) sammen med sin mann og hund, ingen barn. Opprinnelig barnefødt på Sri Lanka, adoptert som 1 åring. Utdannet Hjelpepleier og har jobbet som det inntil for 10 år siden da synet ga for store utfordringer til å fortsette i yrket. Er i dag ufør og koser seg med tillitsverv i flere organisasjoner. Trives godt på tur i marka, i kajakk eller i fult dykkerutstyr under vannoverflata.
Tidligere verv
Troms fylkeslag, medlem. Universellutvalg Troms medlem/leder. Tilgjengelighetsutvalg NBF sentralt, medlem, FFO fylkes- og kommunenivå, medlem/nestleder. Nav brukerutvalg fylkes- og kommunenivå, medlem. Fondsstyret NBF Troms medlem/leder. Møtekomiteen NBF Troms, leder.
Verv nå
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, nestleder. Midt-Troms lokallag Norges Blindeforbund, leder. Medlemskontakt NBF Troms.
Prinsipper
Et mer samlet Blindeforbund som jobber målrettet for å legge til rette for blinde og svaksynte i samfunnet. Alle medlemmer skal behandles rettferdig og føle seg trygg i vår organisasjon.

3.12 Svenn Thore Oredalen
Svenn Thore Oredalen, kandidat leder Kontrollutvalget
Bosted: Skien
født 04.08.1933
Medlem i Blindeforbundet i vel 20 år
Nestleder i Telemark Fylkeslag i flere perioder senere styremedlem og for tiden vara. Tilsvarende tid tillitsverv i Grenland Lokallag som sekretær og er det fortsatt.
Var i to perioder medlem i landsstyret fra Telemark.
Medlem i kvalitetsutvalget i en periode.
Ble i 2017 valgt som leder av kontrollutvalget.
Har vært engasjert i Røde Fjær innsamling (som medlem i Lions Club) og senere som ambassadør l-Care aksjon.
Men den for meg viktigste innsats for Blindeforbundet har vært som rehabiliteringskontakt i Telemark siden 2003 og er fortsatt aktiv med flere besøk i år (min kone som sjåfør).
Sitter for tiden som medlem i brukerutvalget i Betanien Hospital, Skien (øyesykehus bl.a.)
examen artium 1952
Ett-årig studentfagkurs ved Telemark Handelsgymnas og senere flere kurs inne for økonomi og ledelse.
Kontor/økonomisjef først i et bilfirma og senere i nesten 40 år tilsvarende stilling i et større sko engrosfirma inn til 2 år før pensjonsalder da jeg måtte slutte pga. AMD problemer.

3.13 Lisbeth Grethe Kokvik Stokkenes
Lisbeth Stokkenes, 62 år. Bor i Horten
Lisbeth Stokkenes, kandidat medlem Kontrollutvalget
Sitter som brukermedvirker i NAV Horten, for FFO. (Blindeforbundet) Av utdannelse er jeg autorisert regnskapsfører, og har drevet Regnskapskontoret Summa Sumarum i ca. 35 år, inntil jeg måtte avslutte i 2018 på grunn av synet. Jeg er nå uføretrygdet.

3.14 Arvid Meløy
Arvid Meløy, kandidat medlem Kontrollutvalget
Bosted Drammen. Født 08.06.1949
1-årig handelskole ved Gjerde i Drammen (1966).
1-år tillegg kveldskurs ved Gjerde for videregående (1967).
27 år ved hovedkontoret til Lyche, Drammen fra 1967.
Uføretrygd fra 1993.
Har vært kasser i mange lag og foreninger i Drammen.
Medlem i blindeforbundet fra 2003.
Styremedlem i lokallaget fra 2004 som kasserer.
Styremedlem i fylkeslaget fra 2011, nestleder fra 2015.
Kontrollutvalget fra 2017.

3.15 Gunhild Slettedal
Gunhild Slettedal, kandidat varamedlem Kontrollutvalget
Navn: Gunhild Slettedal
Bosted: Venneslaveien 274, 4700 Vennesla
Alder: 58 år
Sivil status: Gift, tre barn, tre barnebarn
Utdannelse:
Bachelor innen offentlig administrasjon og økonomi, v/Bankakademiet og Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder)
Tilleggsutdannelse: Forvaltningsrett, politikk og administrasjon v/Universitet i Agder
Arbeidssted:
Nordea i Kristiansand, saksbehandler innen utlån (4 år)
Norsk Hydro Porsgrunn, økonomikonsulent (4 år)
Fylkesmannen i Vest-Agder økonomi/administrasjonsrådgiver 22 år
For tiden ufør på grunn av retinitis pigmentosa, men har fremdeles et kikkertsyn
Har gjennomgått hele kursrekka innen rehabilitering og noen habiliteringskurs.
Styreverv:
Styremedlem i Kristiansand og omegn lokallag, Blindeforbundet 2 år.
Nestleder i Vest-Agder Fylkeslag, Norges Blindeforbund 4 år.
Etter fullført ambassadørkurs så har jeg praktisert som ambassadør for Blindeforbundet på diverse videregående skoler med mer. Som tillitsvalgt har jeg gjennomført alle organisasjonskursene.
Jeg har fullført modulkurset som brukermedvirker, og er i dag valgt som leder av rådet for Funksjonshemmede i Vennesla kommune.
Frivillige organisasjoner engasjerer meg. Foruten diverse styreverv så har jeg vært regnskapsfører for Hagelaget, Landbruksselskapet, Skogselskapet og 4H i Vest-Agder.
Jeg er opptatt av at organisasjoner som mottar midler fra det offentlige, fra givere og så videre forvalter dette på en korrekt måte i henhold til de gjeldene organisatoriske vedtakene og etter norsk lov.
Jeg håper at landsmøtet ønsker å verdsette min kompetanse slik at jeg blir valg som varamedlem i kontrollutvalget.

3.16 Sølvi Marie Risøy
Sølvi Marie Risøy er 46 år og bosatt i Bergen. Hun kjørte bil til mai 2015, da den progredierende øyesykdommen ble verre. Hun er nå blind kategori to. Siden 2015 har hun lagt bak seg ett år som styremedlem i Hordaland fylkeslag av NBF og to år som leder. Hun har bak seg fire år som medlem i kommunalt råd for funksjonshemmede i Bergen, to år i sentralt interessepolitisk utvalg, og hun er nestleder i Adaptor AS. Hun har også hatt en rekke verv på synsfeltet i Bergen. Sølvi Marie har doktorgrad i statsvitenskap, og arbeider i 100% stilling som Førsteamanuensis på vernepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet. Tidligere har hun blant annet arbeidet tre år som rådgiver i Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune. Sølvi Marie er enslig og har ikke barn, men en vakker førerhund, Jetta, som er to og et halvt år gammel.

3.17 Ida Martine Trollnes
Jeg heter Ida-Martine Trollnes, er 30 år og bor i Oslo med mann og to små barn. Til vanlig jobber jeg som rådgiver for 3 av Blindeforbundets bistandsprosjekter i Asia og Afrika, noe jeg har gjort siden jeg fullførte en bachelor i kultur og kommunikasjon.
Jeg synes planutvalget er en flott mulighet til å være med på å påvirke både interessepolitikken vår og utviklingen av organisasjonen til å bli enda bedre. Og det er viktig for meg at vi klarer å lage gode og oversiktlige planer som kommuniserer dette så tydelig som mulig. Jeg har allerede sittet en periode i planutvalget, i tillegg til flere andre utvalg både sentralt og lokalt, så jeg føler jeg kjenner hele organisasjonen og arbeidsområdene våre veldig godt.
Med tanke på min egen livssituasjon er det kanskje naturlig at saker som angår barn, unge og familier, herunder utdanning, arbeid og BPA, er noe jeg brenner mye for akkurat nå. Selv om det vel ikke finnes så mange ting jeg ikke mener noe om. :-)

3.18 Jan Arve Strand
Jan Arve Strand, 46 år gammel, bor i Levanger i Trøndelag. Jeg er gift med Merete og sammen har vi tre døtre; Julie 10 år, Oline 16 år og Inga 19 år. Min synshemming er RP, noe jeg ble kjent med for 10 år siden. Har vært medlem av forbundet i 10, og har vært vararepresentant i styret for Blindeforbundet i Nord-Trøndelag i 2 år og i interimsstyret for det «nye» blindeforbundet det siste året.
Jeg er utdannet adjunkt og har tidligere jobbet som lærer, HR rådgiver og NAV leder. Nåværende stilling er avdelingsdirektør for samfunnsavdelingen ved NAV Trøndelag. Har opp gjennom tiden hatt forskjellige roller i organisasjonslivet for ulike lokale lag og foreninger.

3.19 Kjell Magnus Jensen
Jeg heter Kjell-Magnus Jenssen og er 71 år.
Jeg er barnefødt på Senja og flyttet i 1956 til Finnsnes i Troms fylke.
Siden sommeren 1982 har jeg bodd i og rundt Oslo.
Jeg ble medlem i NBF i 1964. Den gangen var det distriktskontor, hvor det var kontor i Narvik for hele Nord Norge.
Jeg ble tidlig engasjert i lokalt arbeide, kasserer og senere leder i Midt Troms kontaktklubb. Jeg ble valgt inn i det første sentralstyret, i 1976 ble det ungdomsutvalg i NBF. Der var jeg til våren i 1978.
Jeg var aktiv møtegjenger i Troms fylkeslag helt til jeg flyttet sørover.
I 2008 ble jeg leder i Nedre Romerike lokallag, og i 2009 kom jeg inn i styret i Akershus fylkeslag, og de siste 3 årene som leder. Har vært landstyremedlem de siste tre årene. Til nå har jeg vært på fem landsmøter.
Har vært med i NBFs legatstyrede siste seks årene.
Jeg vil påstå at jeg har godt kjennskap til den organisasjonen jeg er medlem av.
Jeg har økonomisk utdannelse. Drevet med lønn. Regnskap, kasserer både i privat bedrift og i bank.
Fra 1992 til 2000 var jeg hovedaksjonær i et regnskaps kontor, hvor jeg var leder.
Vi var fire ansatte og hadde nok av klienter. Vi utførte alt fra A-å.
Jeg har god greie på hvordan plandokumentene er bygd opp, og skal forstås. Anser dette arbeide som interessant, da det kommer innspill fra medlemmer og fylkeslag, som skal vurderes og tas hensyn til. Det er ikke ønskelig å være leder for dette utvalget.

3.20 Jonny Stangeland
Johnny Stangeland. født 19.05.1962.
Gift og har 3 egne barn og fosterfar til 2 der den yngste bor hos oss, og blir 14 i år.
Bestefar til 5.
jobbet tidligere i Hydro (37 år)
sitter i kommunestyret i Karmøy, samt Hovedutvalget oppvekst og kultur.
Er fylkesstyremedlem i Rogaland Blindeforbund. Ser 20% på h.øye og ca.40% på v.øye..

3.21 Egil Rasmussen
Egil Rasmussen, kandidat leder av Vedtektsutvalget
Bosatt i Sandvika, Akershus. 69 år
Er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk.
Har blant annet arbeidd på universitet og i forlag og har dessuten oversatt en rekke bøker, mest fra nederlandsk.
Fra 1998 til 2004 var jeg ansatt som undervisningsleder ved Hurdal syn- og mestringssenter.
Jeg var nestleder i Blindeforbundet en periode på slutten av 90-tallet, sentralstyremedlem fra 2015 til 2017 og tredje varamedlem til sentralstyret fra 2017 til 2019. I tillegg har jeg sittet i en rekke understyrer og utvalg og nylig ledet arbeidsgruppa for eventuelt nytt navn på forbundet vårt.

3.22 Mary Wallstad
Bosted Sortland i Nordland fylke.
Jeg har vært medlem I Norges blindeforbund siden 2012 og styremedlem i Norges blindeforbund Nordland, siden 2014.
Jeg fyller 67 år dette året. Mitt arbeidsliv har bestått av å jobbe med mennesker, innfør, HVPU, sykehjem og sosialkontor.
Fra 2004 har jeg jobbet i Mattilsynet. I 2005 ble det oppdaget syns utfall og Jeg ser stadig mindre og verden blir mer tåkete.
Takket være god opplæring fra Hurdal og Evenes syn og mestrings senter samt en fantastisk arbeidsgiver som har sett nye muligheter og tilrettelagt disse årene, er jeg enda i 100 % jobb.
Fra nyttår går jeg over til pensjonisttilværelse.
Jeg ser på det som en ny jobb, hvor jeg kan planlegge jobb innhold og oppgaver helt alene.

3.23 Ida Sødahl Utne
Alder: 27
Bosted: Trondheim
Verv i Blindeforbundet: Sitter nå i styret for Trøndelag fylkeslag, i tillegg til i interessepolitisk utvalg. Sitter fram til landsmøtet også i kontrollutvalget og vedtektsutvalget.
Stilling: Jobber som rådgiver i fagavdeling syn i Statped midt
Utdanning: Er utdannet sosionom, og tar for tiden en mastergrad i Funksjonshemming og samfunn ved NTNU.

3.24 Jacob Havnsund
Jacob Havnsund, alder 62 år. Bosatt på Sjøholt i Ørskog kommune. Er utdannet Høgskoleingeniør anleggslinje, Fagbrev i byggfag, Norges brannskole/Bergen brannvesen. Yrkeserfaring (35 år) fra privat entreprenørvirksomhet, overbefal i brannvesen, offentlig planlegging og forvaltning. Arbeidssted er Ørskog kommune. Begynner i ny stilling i Ålesund kommune neste år i fagområde kommunal planlegging.
Ble blind i 2002. Medlem i Norges blindeforbund samme år. Styremedlem i Møre og Romsdal fylkeslag fra 2004, siste åra som nestleder og nå fylkeslagsleder for 2 år. Har tidligere vært styremedlem i FFO Møre og Romsdal i 2 år. Brukerrepresentant i NAV-fylket og Hjelpemiddelsentralen i flere år. Mentor i karriereverkstedet over flere år. Landstyrerepresentant 1 år, og er valgt inn for neste periode. Medlem i planutvalget 2 år. Medlem i vedtektsutvalget i 4 år. Liker fysisk aktivitet, og har deltatt i flere prosjekter i fjellgruppa i regi av NBF og Den Norske Turistforening (DNT).

3.25 Knut Einar Hansen
Navn: Knut Einar Hansen
Gift
4 barn
Alder: 65
Bosted: Bardufoss siden 1986.
Øvrig:
14 år som styreleder i Midt-Tromsgruppen av Norsk radio relæ liga
Vært 10 år medlem i RP-foreningen
Nå medlem i Norges Blindeforbund.
Ny valgt styreleder Troms.
Saker kan være mange men nevner rekruttere flere medlemmer rundt om, åpenhet, knytte gode relasjoner til NBF sentralt.

3.26 Magne Bjørndal
Magne Bjørndal, kandidat vara Vedtektsutvalget
Bosted og alder
Knarvik (Lindås kommune, Hordaland); 60 år
Verv i Blindeforbundet
Styremedlem Hordaland fylkeslag, vald på årsmøtet 2019. Har vore lite aktiv dei seinare åra. Var med på stiftinga av NBFU midt på syttitalet.
Sat i styret for Hordaland fylkeslag ein kort periode, fram til eg flytta til Oslo i 1984. Har følgd organisasjonen tett, mest ved å lesa "Norges Blinde"/"Synspunkt" og sentrale styreprotokollar samanhengjande sidan ca. 1970. Har kanalisert engasjementet mitt meir i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB), der eg har vore styreleiar sidan 2010.
Vonar på avløysing på gen.forsamling aug. 2019.
Utdannelse og sivil stilling pt.
Er utdanna prest. Arbeider f.t. i ei 50% stilling som seniorprest i Nordhordland.

3.27 Thor Tyslum
Thor Tyslum, kandidat leder Valgnemnda
Bosted: Hareid i Møre og Romsdal siden 1995.
Født 20.08.1945 i Larvik i Vestfold.
Medlem av Møre og Romsdal fylkeslag siden høsten 2006
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal:
RK våren 2007, deretter de fleste verv i utvalg og fylkesstyret.
Representant i 9 landsstyrer, delegat i 4 landsmøter.
Norges Blindeforbund sentralt:
Medlem Organisasjonsutvalget 2014-2015, rådgivende utvalg for Sentralstyret.
iCare-ambassadør 2014-2015.
Nestleder i Norges Blindeforbund 2015-2017.
Sentralstyrets representant i det sentrale Inntektsforum 2015-17.
Sentralstyrets observatør i Organisasjonsutvalget 2016-2017
Sentralstyrets representant i diverse generalforsamlinger i NBFs datterselskaper 2016-2017.
Delegat på WBUs generalforsamling i Orlando/USA august 2016.
Delegat på International Mobility Conference i Dublin/Irland juli 2017.
Medlem i det sentrale Planutvalget 2017-2019
Medlem i den sentrale Valgnemnda 2017-19.
Varamedlem i det sentrale Legatstyret 2018-2019.
Utdannelse:
Økonomisk Gymnas 1962-1965 i Sandefjord.
Bedriftsøkonomisk Institutt 1966-1968 i Oslo.
Arbeidslivet:
Ledende stillinger innen finans og forsikring samt møbel- og trevareindustri.

3.28 Ann Sissel Jørgensen
Jeg er ei trønderkvinne på 55 år. Har vært medlem siden 1990. Jeg har mange år som styremedlem og 3 år som fylkesleder og landstyremedlem.
Fra 2015 til 2017 satt jeg i sentralstyret. Jeg er Rk, lokallagsleder og medlemskontakt.
Er i dag vara i valgnemda.

3.29 Gunnhild Dørum Eriksen
Jeg heter Gunnhild Dørum Eriksen og bor i Laksefjord i Lebesby kommune. Jeg er styremedlem i Finnmark fylkeslag og jobber som rehabiliteringsassistent.

3.30 Arild Hagen
Jeg heter Arild Hagen, 55 år gammel, født og oppvokst i Kristiansund. Bor nå på Langhus i Ski kommune. 5 barn (4 egne og 1 bonus), 3 barnebarn.
Ble rammet av hjerneslag høsten 2012 og fikk store synsfeltutfall pga. dette.
Ble medlem i Blindeforbundet i 2013 og tillitsvalgt i 2014, først i Follo lokallag og er nå leder der. Ble etterhvert valgt inn i styret i Akershus fylkeslag, hvor jeg fortsatt sitter og sitter der som medlem i kulturutvalget og som leder i tilgjengelighetsutvalget.
Videre er jeg leder i Blindeforbundets interessepolitiske utvalg.
Sitter også i Ski kommunes råd for likestilling av funksjonshemmede som Blindeforbundets representant.
Er også aktiv innenfor skolepolitikk og kultur i kommunen.
Så jeg har etterhvert opparbeidet meg et stort nettverk både i og utenfor Blindeforbundet pga. mitt engasjement.