Brillestøtte til barn – dette mener partiene

Etter at regjeringen i 2019 bestemte å kutte brillestøtten til barn, opplever mange familier at de må prioritere knallhardt for å kunne gi barna sine de brillene de trenger. De må velge bort ferier og fritidsaktiviteter, for at barna skal kunne se så godt som mulig. Valget nærmer seg, og vi har spurt de forskjellige partiene om hvordan de stiller seg til vårt ønske om at briller til barn skal dekkes av staten.

Nyhetssak fra 09. juli 2021

Bilde av en jente som prøver briller i en optikerbutikk. Foto: Shutterstock
Blindeforbundet mener at barn og unge under 18 år skal få briller/linser og synsundersøkelse dekket av staten. Foto: Shutterstock

Bakgrunn

I statsbudsjettet 2020 ble det bestemt å spare 122 millioner kroner på støtte til barnebriller. I revidert nasjonalbudsjett ble det lagt opp en innsparing på ytterligere 40 millioner kroner. For å spare penger innførte regjeringen nye retningslinjer og faste satser på briller til barn. Den øve grensen er satt til 1200 kroner per brillepar opptil styrke +4 og 2400 kroner per brillepar for de som har opptil +6 i styrke. For de med høyere styrke dekkes utgiftene fullt ut.

Kravet for å få støtte i dag er at brillene blir brukt til behandling eller forebygging av amblyopi. Det vil si nedsatt synsskarphet som følge av unormal synsutvikling i spedbarnsalderen og tidlig småbarnsalder.

Behandlingsbriller er ofte bare nødvendig i noen år, og derfor er 10 år satt som aldersgrense i de nye retningslinjene som kom 1. mars 2020. Ved behandlingsgrunner gis det støtte også for de over 10 år. At barnet trenger briller for å fungere på skolen eller for å delta på aktiviteter er ikke grunnlag for støtte.

Vi spør partiene: Skal staten dekke briller og synsundersøkelse til barn?

Kuttet i barnebrillestøtten og de nye retningslinjene vakte sterke reaksjoner. Flere foreldre har stått frem og fortalt at deres barn ikke lenger vil få dekket brillene med de nye satsene. Hva vil partiene gjøre med brillestøtten? Synes de at staten skal dekke briller til barn? Og bør barn og unge under 18 år få gratis synsundersøkelse? 

Ingelin Noresjø, nestleder i KRF: Vil justere tilbudet

– Vi har jo en brillestøtte for barn i dag, som blant annet gjelder behandling eller forebygging av skjeling. Det er fortsatt slik at disse familiene får dekket nødvendige briller av staten. Det er ingen begrensninger i antall brillepar det gis støtte til, og om det er ødelagte briller eller ny styrke som er årsaken til at man må ha nye. Men vi mener det er viktig å justere tilbudet, slik at det treffer den gruppen som skal ha briller og som opplever at dette blir for dyrt, og vi ønsker at den ordningen skal videreføres, men også justeres til å gjelde de som virkelig trenger det.

– Kan KrF gå inn for at barn under 18 år skal få dekket synstest også optiker?

– Vi ønsker at utgiftene for nødvendige briller og synsundersøkelser hos barn skal dekkes av staten. I dag er det slik at synstest i utgangspunktet gjæres av en lege som er unntatt for egenandel for de som er under 16 år. Det er jo til en god hjelp. Barn som er under 16 år som skal til optiker, det kommer litt an på hvilke utfordringer de har, men nødvendige briller og synsundersøkelser skal dekkes av staten.

– Spørsmålet er jo aktuelt fordi man har ulik tilgang på synsundersøkelser rundt om i landet, og da trenger man kanskje å gå til optiker isteden?

– Vi må se på hvordan dette fungerer i dag. Det er ikke sikkert at alle har behov for en årlig synsundersøkelse som skal dekkes av staten, men noen vil ha behov for det. Og da mener vi at undersøkelsene som skal gjøres hos optiker skal dekkes av staten.

Jonas Gahr Støre, leder i Ap: Vil skjerme familier med store brilleutgifter

– Det var helt åpenbart at kuttene i brillestøtte til barn var et kutt som ville ramme usosialt. Vi vil gjennomgå denne ordningen, og innføre en ordning som skjermer familier med store brilleutgifter til barn. I opposisjonsposisjon har vi ikke detaljert beskrevet hvordan det skal gjøres, her må vi lytte til faglige råd fra blant annet dere, og fra vår egen ressursgruppe der også blinde og svaksynte er representert.

– Så dere vil gå inn for at barn under 18 år vil få dekket synstest hos optiker?

– Det er vi åpne for, og så tror jeg vi må se dette som en helhet. Besøk hos optiker er første skritt, og så må du få gjennomført det optikeren anbefaler, få brille med glass og innfatning som fungerer for et ungt menneske.

– Men det at brillene skal dekkes av staten er vanskeligere å svare på?

– Som jeg sier vil vi gjennomgå ordningen med brillestøtte til barn. Det har vært en ordning som har vært der i lengre tid, og jeg har ikke oversikt over alle detaljer etter at andre har sittet med ansvaret i åtte år. Men vårt utgangspunkt er at vi vil ha en ordning som skjermer familier med store brilleutgifter til barn

Silje Kjosbakken, nestleder i Rødt: Vil reversere kuttene

– Dette er et eksempel på «umenneskelige kutt» som flertallet på Stortinget har gått inn for. Siden det ble innført, har vi hatt med i det alternative statsbudsjettet vårt at vi vil reversere kuttene som har blitt gjort i støtten til barnebriller. Vi ønsker jo at utgifter til briller til både barn og voksne dekkes på samme måte som andre hjelpemidler.

– Da sier dere kanskje også ja til at barn under 18 år får dekket synstest hos optiker?

– Det optimale hadde vært om det hadde vært tilgjengelige leger rundt omkring uansett hvor man bor. Vi har ikke noe konkret politikk på dette, men jeg ser ikke at det skal være noe vi går imot.

Tina Bru, 2. nestleder i Høyre: Vil ha tiltak for de som trenger det mest

– Briller til barn dekkes jo også i dag av staten, og det finnes to ulike ordninger for det. Den ene ordningen heter hjelpemidler for synshemmede, og her er det ingen begrensning på hvor mye man kan få i støtte per brille. Den andre ordningen har et tak på hvor mye du kan få i støtte per brille, men det er ingen tvil om at vi fortsatt er for en ordning som sikrer at barn som har behov for briller skal få støtte til det fra staten.

– Hvorfor er det da slik at etter at dere forandret på reglene, så opplever flere og flere at de må velge mellom ferie og briller til barna?

– Jeg synes jo at barn som har behov for briller og som får støtte til det fra statens side også fortjener å få de brillene, uten jeg kan gå inn i hva som er grunnene til at noen foreldre har valgt som de har valgt, sånn som det kommer fram i mediene. Trenger et barn brille, så forutsetter jeg at de faktisk får den brillen, også når staten har betalt for det.

– Vil Høyre gå inn for at barn under 18 år skal få dekt synstest hos optiker?

– Vi vet at det kan være stor forskjell på tilgang til synsundersøkelser, men synsundersøkelse er også en del av fireårskontrollen. Vi har økt barnetrygden for første gang på 20 år for å styrke økonomien til småbarnsforeldre, og etter fireårskontrollen er det foreldrenes ansvar å sørge for at man får en synsundersøkelse hvis det er behov for det. Vi er opptatt av å ha målrettede tiltak til de som trenger det mest, så derfor har vi ikke valgt å prioritere gratis synstest for alle under 18 år.

Arild Hermstad, fungerende leder i MDG: Vil reversere kuttene

– Jeg synes dette er et mønster fra den nåværende regjeringen, at de har gjort en del smålige kutt som rammer skeivt. Denne type kutt ønsker vi å reversere, og her er det også slik at mange av disse ordningene ikke var gode nok før regjeringen kuttet i dem. Vi tenker at det er viktig å finne et nivå slik at alle de barn som trenger briller får det. Og så tror jeg også det er viktig at man får en støtte som reelt sett dekker de utgifter man faktisk har til briller.

– Hvordan stiller partiet seg til at barn under 18 år skal få dekket synstest hos optiker?

– Dette har vi ikke vedtatt politikk på i vårt program, men jeg ser ikke noen grunn til at vi ikke skal kunne støtte det. Jeg har oppfattet det slik at tidligere var dette dekket av skolehelsetjenesten, men at det nå ikke finnes en løsning for det. Og det bør vi få på plass. Det aller viktigste er jo at barn som kan hjelpes med å få tilbake synet sitt får hjelp, det er en absolutt forutsetning for å kunne sikre at flest mulig folk får fullført utdannelsen sin. Det vil også bidra til å redusere antall funksjonshemmede i samfunnet.

Sylvi Listhaug, leder i FrP: Vil evaluere brillestøtteordningen

– Det har kommet en del foruroligende tilbakemeldinger etter de endringene som er gjort, og derfor har FrP nå tatt initiativ til å evaluere brillestøtteordningen. Det er for å se på hvordan den nå fungerer, og om den er godt nok kjent for de som er i målgruppen. Vi mener det er helt grunnleggende å legge til rette for at alle barn som trenger briller som en del av en behandling, skal ha krav på briller – og at de får det. Vi kommer til å følge opp dette for å sikre at vi har et system der barn får de brillene de trenger, uten at det er økonomien til familien som styrer det.

– Rundt om i landet er det forskjellig tilgang på synsundersøkelse hos øyenlege. Kan dere gå inn for at barn under 18 år også skal få dekket synstest hos optiker?

– Ja, FrP har fremmet forslag på stortinget om å sikre at barn under 16 år får gratis synstest, på samme måte som det er kostnadsfritt for barn under 16 år å bli undersøkt og få behandling hos fastlege og offentlige klinikker.

– Da kan man bruke optiker også?

– Ja for de som er under 16 år mener vi at det er noe det offentlige skal kunne finansiere. 

Guri Melby, Venstre: Kan vurdere ordningen

– Det er jo slik i dag at briller til barn dekkes av staten, slik har det alltid vært. Jeg husker til og med selv da jeg var barn at jeg fikk støtte til briller. Det har jo vært noen innstramminger på innfatning, og at man ikke kan velge de dyreste glassene. Vi har vært opptatt av at dette skal skje i tett samarbeid med bransjen, slik at vi sikrer at barn får dekt sine behov. Og alle som har behov for briller, alle som har alvorlige synsfeil, skal få dekket utgifter til briller. Men dersom denne ordningen i dag ikke fungerer godt nok til det, er vi nødt til å gjøre vurderinger av det.

– Det kan jo tyde på at ordningen ikke fungerer godt nok i og med at folk må velge om de skal briller til barna sine eller om de skal ta dem med på ferie?

– Det skal være sånn at alle som har behov for briller, og har spesielle utfordringer som gjør at de må velge spesielt kostbare typer, skal få det dekket. Vi må sikre en ordning som sørger for at det skjer. Det skal ikke være slik at foreldre må velge bort andre ting til barna sine for at de skal ha en mulighet til å se og fungere helt normalt.

– Kan Venstre gå inn for at barn under 18 år skal få dekket synstest også hos optiker?

– Ja det synes vi er et veldig godt forslag, optikere er jo tilgjengelige over hele landet, det er ikke øyenlegene. Vi har lenge jobbet for at barn over fem år som trenger synstest skal kunne ta det hos optiker. Vi tror også det er viktig at man får mer systematiske øyeundersøkelser, både for å forebygge og avdekke synsfeil i tidlig alder, de synskontrollene som små barn får ofte gjennom de tradisjonelle helseundersøkelsene tror ikke vi er nok.

Audun Lysbakken, leder i SV: Vil få tilbake den gamle ordningen

– Vi mener at omleggingen av denne ordningen har vært en gedigen fiasko. Vi ser nå at tallene for antall søknader om brillestøtte viser et alarmerende fall. Ordningen var dårlig begrunnet og dårlig gjennomført, og vi vil reversere den, få tilbake den gamle ordningen. Alle barn skal ha mulighet til å ha et godt syn i Norge, vi kan ikke ha et samfunn der barn i familier med dårlig råd ikke får delta i skole og lek fordi de mangler tilgang til gode nok briller.

– Kan dere stille dere bak at barn under 18 år skal få dekket synstest hos optiker?

– Vi fremmet et forslag nylig sammen med AP og SP som sier noe om dette, og det har jeg et godt håp om at vi skal få til hvis vi får et flertall.

Kjersti Toppe, helse- og sosialkomiteen Stortinget, Senterpartiet: Staten skal ta regninga

– Noe av det fine i Norge er at vi har kjempet oss til et samfunn der vi alle har tilgang til en del grunnleggende tjenester. Derfor mener Senterpartiet at staten skal ta regninga når barn trenger briller. For aktive barn som bruker briller er resultatet gjerne at brillene blir ripete, slitt og noen ganger knust. La barn leke fritt med brillene på!

Senterpartiet mener også at barn i hele Norge over fem år som trenger synsundersøkelse skal kunne henvises til optiker gratis, dersom det er hensiktsmessig. Dette må skje i et samarbeid mellom helsestasjon/ fastlege og øyeleger/ spesialisthelsetjenesten.

Blindeforbundet krever gratis briller og synstest til alle barn under 18 år

En gjennomsnittlig barnebrille koster flere tusen kroner. Barns syn er under stadig utvikling og det er ikke uvanlig at barn må bytte briller flere ganger i året. Briller går også i stykker under lek og aktiviteter. Vi jobber for en løsning der barnebriller, linser og synsundersøkelser dekkes fullt ut av staten. Dette gjør at barn som trenger briller, ikke blir stående utenfor lek og læring.

Svarene til partiene oppsummert

Partiene som mener ordningen for barnebrillestøtten må endres: KrF, Ap, Rødt, SV, Sp og MDG. Partiene som mener ordningen må vurderes: FrP og Venstre. Partiene som mener det ikke trengs noen endringer i ordningen: Høyre

Partiene som mener ordningen for barnebrillestøtten må endres: KrF, Ap, Rødt, SV, Sp og MDG. Partiene som mener ordningen må vurderes: FrP og Venstre. Partiene som mener det ikke trengs noen endringer i ordningen: Høyre