Felles uttalelse i høring om elsparkesykler

De kommersielle elsparkesyklenes massive inntog i norske byer fra 2019 har ført til konflikt, utrygghet og uakseptable skadetall. Seks organisasjoner har i fellesskap forfattet en uttalelse i forbindelse med Samferdselsdepartementets utlyste høring, der høringsfristen var 28. mars.

Nyhetssak fra 29. mars 2022

Arkivbilde: I juni 2021 tok vi med oss forbundsleder Terje André Olsen i Norges Blindeforbund på en liten rundtur på Majorstuen. Det tok ikke lang tid før vi møtet på utfordringer med elsparkesykler som sto til hinder for gående på fortauet.

De seks er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund, Pensjonistforbundet, Personskadeforbundet, Norges Blindeforbund og Trygg Trafikk.

Forbundsleder i Norges Blindeforbund Terje André Olsen sier i en kommentar: - For at vi som bruker fortauene skal være trygge må vi ha et forbud mot bruk av elektriske sparkesykler på fortauene.

I uttalelsen er avsenderne blant annet enige om at loven som gir kommunene hjemmel til å regulere bruk og utleie av små elektriske kjøretøy er en god start.

Til forslagene i høringen er også organisasjonene samstemte om følgende anbefalinger:

Forbud mot bruk på fortau

Fortau er etablert og ment for gående. Gående er en sårbar trafikantgruppe som består av mange barn, eldre, svaksynte, blinde og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Erfaring har vist at svært mange brukere av elsparkesykler bryter gjeldende regler for avstand og fart på fortau og parkerer motorvognen i veien for gående. Mange gående rapporterer om utrygghet, nestenulykker og påkjørsler som fører til skader, selv om disse sjelden registreres i trafikkulykkestatistikken.

Dette er ikke akseptabelt, og gående må sikres bedre vern gjennom innføring av et forbud mot bruk av liten motorvogn på fortau. Et slikt forbud er allerede innført i de fleste europeiske land og er i tråd med EUs anbefalinger.
Brukere av elsparkesykler kan ivareta egen sikkerhet ved å trille motorvognen på fortauet der det mangler sykkelfelt eller sykkelvei. Myndighetene kan øke sikkerheten for denne trafikantgruppen gjennom bedre fysisk tilrettelegging og lavere fartsgrense.

16 års aldersgrense

Aldersgrensen bør økes fra 12 år til 16 år, uavhengig av om det innføres et forbud mot bruk av små elektriske kjøretøy på fortau eller ikke. Elsparkesykkelen er et høyrisikokjøretøy, der risikoen for å bli skadet er 5–7 ganger høyere enn på vanlig sykkel (Transportøkonomisk institutt, aug. 2021).
Unge mellom 12 år og 16 år ferdes mye i trafikken på egen hånd. De er opptatt av å speile seg mot jevnaldrende og har stor tro på egne ferdigheter og usårbarhet. Mange har mangelfull risikoforståelse og liker å teste grenser. Det finnes ingen rav til opplæring eller prøve for å bruke små elektriske kjøretøy. Flere europeiske land har nå innført 14-, 15- eller 16-årsgrense.

Hjelmpåbud for alle

Hjelmpåbudet for barn under 15 år bør utvides til å gjelde for alle brukere av små elektriske kjøretøy, slik Danmark nå har gjort. Registreringer ved Oslo skadelegevakt i 2019 og 2020 viser at hodeskader er den vanligste skaden blant brukere av elsparkesykler (34 prosent), og at nesten ingen av de skadde (2,3 prosent) oppga å ha brukt hjelm. Forskning viser at sykkelhjelm forebygger alvorlige hodeskader med 60 prosent. Det er allerede utviklet løsninger med bokser for hjelm som kan monteres direkte på kommersielle elsparkesykler.

Omfattes av bilansvarsloven

Det er svært viktig at må elektriske kjøretøy blir omfattet av bilansvarsloven, slik at vi unngår at brukere og påkjørte kommer opp i vanskelige økonomiske situasjoner etter en ulykke. Vi støtter høringsforslagets alternativ tre som innebærer krav til kollektiv dekning under Trafikkforsikringsforeningens ordning, samt krav om individuell forsikringsplikt for både utleide og private små elektriske kjøretøy.

Høringsdokumenter hos Statens vegvesen: Forslag til endring i regelverket for små elektriske kjøretøy

Tidligere saker om temaet: