Hvordan få et inkluderende arbeidsliv?

Mange svaksynte og blinde vil jobbe, men blir ekskluderte fra arbeidslivet. Hvorfor er det slik? Og hva må gjøres for å endre dette? Det skal et spennende samarbeidsprosjekt finne ut av.

Nyhetssak fra 12. februar 2021

Skjermbilde fra filmen "Inkluderende arbeidsliv". En synshemmet kvinne med førerhund er på jobbintervju
Skjermbilde fra filmen "Inkluderende arbeidsliv". En synshemmet kvinne med førerhund er på jobbintervju

FN har bedt Norge iverksette tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne. FN fremhever nødvendigheten av lovpålagte krav til universel utforming av arbeidsmiljø og IKT-verktøy. Norske myndigheter må forhindre diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse, inkludert diskriminering som følge av mangelfull tilrettelegging på jobb.  

I et samarbeidsprosjekt sammen med Norsk Regnesentral og NORCE, skal Blindeforbundet bidra med økt kunnskap om synshemmedes erfaringer i arbeidslivet og om arbeidsgiveres erfaringer med å anskaffe og bruke universelt utformede IKT-løsninger. Prosjektet er finansiert av Bufdir.

Dette prosjektet vil bidra til å synliggjøre praktiske løsninger som har sikret at synshemmede har kunnet gjøre jobben sin og bidratt til verdiskapningen på sin arbeidsplass, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Spre kunnskap

Som en del av prosjektet har Blindeforbundet, Norsk Regnesentral og NORCE laget en informasjonsfilm om universell utforming som et nødvendig grep for å sikre deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt syn.

– Filmen oppsummerer forskning som er gjort på området. Jeg håper våre politikere og ledere for partene i arbeidslivet ser denne og skjønner at det er verdt å jobbe aktivt for et mer inkluderende arbeidsliv, sier Olsen. 

Blir med på jobb

I hvilken grad skaper vanlige praktiske og digitale løsninger i arbeidshverdagen muligheter eller barrierer for synshemmedes deltakelse i arbeidslivet? Og hva skal til for å fjerne barrierene som finnes? Det er viktige spørsmål i prosjektet.

For å finne et svar på dette skal forskerne gjøre case-studier av fem utvalgte arbeidsplasser som har ansatt personer med nedsatt syn. Der forskerne finner barrierer, vil de vurdere disse praktiske og digitale løsningene opp mot forskrift for universell utforming og IKT. Deretter vil prosjektet estimere hvor mye utviklingsarbeid som må til for at løsningene samsvarer med forskrift om universell utforming og IKT.

Gjennom en spørreundersøkelse blant synshemmede skal prosjektet samle inn svaksynte og blindes erfaringer med tilstrekkelig tilrettelegging på arbeidsplassen og kartlegge barrierer for arbeidsdeltakelse, med fokus på IKT-barrierer.

Funnene vil bli samlet opp i en rapport. Denne rapporten vil også inneholde anbefalinger som vil bidra til å øke synshemmedes arbeidsdeltakelse. Rapporten vil ha stor verdi for Blindeforbundets interessepolitiske jobb med å fremme synshemmedes rett til arbeid. Resultatene er relevante for arbeidsgivere, politikere og andre organisasjoner av funksjonshemmede.  

Om samarbeidspartnerne

Norsk Regnesentral er en privat, uavhengig og ikke-kommersiell forskningsstiftelse som utfører forskning og utviklingsarbeid innen statistikk og IKT. Ett av forskningsområdene innenfor IKT e-inkludering/universell utforming, som forsker blant annet på metoder og verktøy for å inkludere flest mulig i informasjonssamfunnet.

NORCE Norwegian Research Centre er et forskningsinstitutt eid av universitetene i Bergen, Stavanger, Agder og Tromsø. NORCE forsker for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som gir grunnlag for beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt. NORCE har ledende forskningsmiljøer innen arbeidsinkludering, integrering og effektevalueringer.