Informasjon om undersøkelse blant medlemmene

Det er stor mangel på kunnskap om psykiske konsekvenser for synshemmede som har opplevd ulykker og dramatiske situasjoner. For å få bedre kunnskap om dette temaet, vil en rekke av Blindeforbundets medlemmer bli ringt opp av Ipsos i tiden fremover.

Nyhetssak fra 05. april 2017

Ipsos gjør en undersøkelse blant synshemmede om ulykker, stressreaksjoner, depresjon og mestring. (Bilde av en skikkelse med ryggen i mot, i utflytende farger. foto Knut Bry fra utstillingen Mer enn ingenting)

I denne studien skal vi undersøke hvilke typer ulykker og katastrofer som blinde og svaksynte opplever. Vi skal undersøke konsekvensene av slike hendelser og hvordan de kan mestres. Vi vil også kartlegge hendelser som har medført blindhet og eventuelle reaksjoner på dette.

Del av en europeisk undersøkelse

Prosjektet er en del av det europeiske forskningsprosjektet European Network for Psychosocial Crisis Management – Assisting Disabled in Case of Disaster (EUNAD).
Prosjektet er finansiert gjennom EU-midler. Målsetningen med prosjektet er bedring av praksis for hjelp og selvhjelp for alle grupper av funksjonshemmede i forebygging, krisehåndtering, og oppfølging etter ulykker og katastrofer i Europa. Prosjektet inngår i et samarbeid mellom Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Tsjekkia, og har pågått siden 2013.

Ulykker og psykologiske reaksjoner

Den norske delen av prosjektet ledes fra Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, NKVTS. Tre forskere er tilknyttet prosjektet. Audun Brunes er nyansatt forsker ved NKVTS og har skrevet doktorgrad om blinde og svaksynte og psykisk helse. Marianne Bang Hansen er forsker og psykolog ved NKVTS, og Trond Heir er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. I første del av undersøkelsen fant vi at frykt for mindre og mer dagligdagse ulykker var mer uttalt en frykt for terror og katastrofer.

Norge har fått midler fra EU for å videreføre forskningen på ulykker og psykologiske reaksjoner hos blinde og svaksynte personer. Dette gjennomføres som en telefonintervjuundersøkelse der medlemmer av Blindeforbundet inviteres til å delta.  Det vil stilles spørsmål om ulykker, stressreaksjoner, depresjon og mestring. Resultatene vil bli sammenlignet med tilsvarende undersøkelse på andre grupper i befolkningen, både nasjonalt og internasjonalt.

Viktig forskning, men frivillig å være med

En del medlemmer ble oppringt for noen uker siden. Men siden det kom en del kommentarer, har spørreundersøkelsen blitt endret noe. Forbundsleder Unn Ljøner Hagen mener at denne forskningen er uyhre viktig.

- Undersøkelsen gjøres blant Blindeforbundets medlemmer siden dette er viktig kunnskap for oss som medlemsorganisasjon. Den vil kunne brukes når vi utformer tilbud fremover og den vil kunne brukes mot myndighetene når vi ber om løsninger og tiltak for oppfølging av synshemmede.

Unn legger til at det er frivillig å svare på undersøkelsen.

- Dere som blir ringt opp må selvsagt selv avgjøre om dette er noe dere kan tenke dere å svare på og det er mulig å trekke seg når som helst under intervjuet. Det er også fagpersoner som man kan få snakke med etter intervjuet hvis man ønsker det, understreker hun.