Invitasjon til deltakelse i brukernettverk

Vil du være med å påvirke hvordan NAV sine løsninger ser ut? Prosjektet som arbeider med digitalisering av hjelpemiddelområdet (DigiHoT) ønsker nå å etablere et brukernettverk.

Nyhetssak fra 15. april 2021

Bilde av et skilt med NAVs logo.

Om DigiHoT

Både NAV og kommunene står ovenfor utfordringer på grunn av endringer i befolkningssammensetningen og brukerbehov. En gjennomgang av dagens hjelpemiddeltjenester viser et behov for mer tilgjengelige og fleksible tjenester for innbyggerne. DigiHoT skal ved hjelp av digitalisering møte disse utfordringene, og bidra til forutsigbarhet, innflytelse og mestring hos innbyggerne, og forenkling og effektivisering i hjelpeapparatet.

DigiHoT er et prosjekt i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Prosjektet er organisert i ulike produktteam og arbeider etter en metode hvor løsninger lanseres fortløpende. Ofte er det som lanseres en enkel løsning, og så utvikles det videre basert på tilbakemeldinger. For mer informasjon om prosjektet, se www.nav.no/digihot.

I prosjektet ivaretas brukermedvirkning på systemnivå av representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund. Disse deltar i en arbeidsgruppe og formidler innsikt i hva som er viktig for brukersiden. Gruppen drøfter hvilke områder som skal utvikles og testes ut av enkeltbrukere, og hvilke løsninger som skal settes ut i livet. Løsningene skal sikre søkere og brukere av hjelpemidler en aktiv rolle, blant annet søke selv, følge saken, få innsyn og oversikt samt forenklinger og tid spart. Prosjektet rapporterer til NAV sitt sentrale brukerutvalg for hjelpemidler og tilrettelegging.

Hvem er du?

Du kan bo hvor som helst i landet, men du må ha et personlig forhold til hjelpemiddelsystemet. Enten som bruker av hjelpemidler selv, eller som pårørende.

Arbeidsform og varighet

Arbeidsform og arbeidsmengde vil være avhengig av hvor man er i utviklingsløpet og hva som skal testes. Det kan være aktuelt med fysiske og digitale arbeidsmøter, korte samtaler, workshops, testing i vårt datalaboratorium eller annet.

Oppstart er så fort som mulig og varer i første omgang ut 2023, uten at du forplikter deg til å være med i hele perioden.

Hva forventer vi av deg?

Som medlem i nettverket representerer du kun deg selv. Vi ønsker å lære av dine erfaringer og kommer til å be om innspill, råd og brukertesting. Du må være komfortabel med å uttale deg om løsninger du tester og motivert for å i bruk nye digitale løsninger.

Hva får du?

Du får mulighet til å påvirke hvordan NAV sine løsninger skal se ut. I tillegg dekker vi eventuelt reise dersom det blir aktuelt. Deltakelse er i utgangspunktet ikke lønnet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Stian Innerdal i Interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund, epost: stian.innerdal@blindeforbundet.no, eller telefon 23 21 50 75.