Krav til budsjettforhandlingene

De to regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti forhandler om budsjettet for 2022 på overtid. Norges Blindeforbund har satt opp ti punkter krav til de pågående budsjettforhandlingene:

Nyhetssak fra 24. november 2021

En person med hvit stokk er i ferd med å sette seg inn i en taxi.
En nasjonal transporttjeneste forvaltet av NAV, er ett av kravene vi har til de pågående budsjettforhandlingene
  1. En nasjonal transporttjeneste forvaltet av NAV med rett til minimum 200 enkeltreiser årlig for brukere med særskilte behov og økt ramme til ordningen.
  2. Statlig støtte til briller til alle barn som bruker briller.
  3. Reversere forslag om økt egenandelstak for helsetjenester.
  4. Gjennomføre veikart skole (konkrete anbefalinger om tiltak for perioden 2020–2030 med mål om at alle nærskoler skal være universelt utformet i 2030)
  5. Reversere kuttene til Statlig spesialpedagogisk tjeneste - Statped.
  6. Starte prosessen med helhetlig rehabiliteringsforløp for synshemmede, inkludert å videreføre tilbudet for psykisk helse for svaksynte og blinde ved Oslo Universitetssykehus - Gaustad med 5 millioner kroner i driftsramme.
  7. Avvise forslag om avkortning i uføretrygden ved inntekt fra første krone.
  8. Økt bevilgning til Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Tilsynet for universell utforming
  9. Videreføre satsing på likestilling og sårbare grupper i bistandsarbeidet.
  10. Skattefradrag for gaver til frivilligheten forblir på kr. 50 000 og full momskompensasjon for frivilligheten.