Mediesak om Blindeforbundets innsamlingsarbeid

Det har kommet en sak om Blindeforbundet i E24/ Aftenposten. Artikkelen retter søkelyset på innsamlingsarbeidet vårt. Vi ønsker full åpenhet og nedenfor er fakta om innsamlingen vi driver, og som Aftenposten også fikk i forkant av artikkelen.

Nyhetssak fra 12. juli 2021

Generalsekretær Per Inge Bjerknes

– Blindeforbundet ønsker åpenhet om innsamlingsarbeidet, og ledelsen har nøye oppfølging og kvalitetssikring av budskapet som gis. Vi tar imot innspill på hvordan vi kan bli bedre og tar tilbakemeldinger på alvor, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes. 

Som mange andre organisasjoner synker medlemstallet. Hovedforklaringen for det, er høy snittalder.

– Så en av de sterkeste årsakene er knyttet til død. Vi har hatt enkeltutmeldinger knyttet til uenigheter om innsamling, men det er ikke et stort antall, sier Bjerknes.

Behovet for innsamling

Helt siden Blindeforbundet ble stiftet i 1900, har innsamling vært bærebjelken i vår økonomi. I dag kommer om lag 50 % av våre inntekter fra innsamling. Vi har som mål å komme i kontakt med flere synshemmede, og øke tilbudene slik at vi kan hjelpe flere. Samtidig ønsker vi ytterligere å styrke kampen for synshemmedes rettigheter, forske og drive opplysningsarbeid om øyehelse for at færre skal miste synet. Vårt internasjonale engasjement i fattige land, er også en del av formålet vårt.

De store ambisjonene for Norges Blindeforbund som service- og interesseorganisasjon, gir behov for økte inntekter. Derfor satte landsmøtet vårt i 2019 et tydelig mål om å øke antallet faste givere til 70 000 innen utgangen av 2024. (Dagens tall er 54 800) 

Synshemmede har kontroll med innsamlingsbudskapet

Norges Blindeforbund har bygget opp intern kapasitet og kompetanse som gjør at alt innsamlingsarbeid utføres av egne ansatte. Hermosa Utvikling AS står for faglig ledelse, utvikling og rådgivning, mens selve innsamlingsarbeidet gjennomføres av interne krefter.

«Dørbankere» og andre innsamlere er lært opp av Blindeforbundet, og når givere er i kontakt med innsamlingsmedarbeidere, er det alltid en av våre egne ansatte de snakker med. Dette gjør at vi har god kontroll med at budskapet utformes slik våre medlemmer ønsker. Det skal overhodet ikke forekomme «stakkarsliggjøring» hverken i skriftlig eller muntlig kommunikasjon.

Dersom vi får melding om at en innsamlingsmedarbeider har opptrådt feil eller uheldig, blir det alltid opprettet en «sak», og forholdet blir umiddelbart tatt opp med vedkommende. 

Alle brev, brosjyrer, nettsider, samtalemaler etc. blir godkjent av forbundets leder og nestleder, av generalsekretær og assisterende generalsekretær i tillegg til kommunikasjonssjef. Denne omfattende godkjenningsrutinen sikrer at kommunikasjonen samsvarer med hvordan vi ønsker at forbundet og synshemmede skal fremstå.

Vi gjør også undersøkelser om hvordan giverne oppfatter budskapet vårt. Dette viser at innsamlingsbudskapet blir oppfattet som å fremstille synshemmede som «ressurssterke» og ikke «stakkarslige». I tillegg viser flere undersøkelser at giverne har langt mer tro på f. eks. synshemmedes muligheter til å lykkes i ulike yrker enn befolkningen for øvrig. 

Behov for økonomisk trygghet

Norges Blindeforbund er en stor arbeidsgiver med over 300 ansatte, har stor aktivitet med betydning for svaksynte og blinde og skal ivareta en betydelig eiendomsmasse. Dette gir behov for økonomiske reserver med tanke på at vi kan oppleve svingninger både i inntekter og kostnader. Som nevnt over, kommer om lag 50 % av våre inntekter fra innsamling.

Norges Blindeforbunds omsetning i 2020 var 322 millioner kroner. Fri egenkapital var 184 millioner. I tillegg er det 95 millioner i egenkapital med eksterne restriksjoner og 46 millioner med selvpålagte restriksjoner. Den frie egenkapitalen er ikke større enn at den holder til knappe 7 måneders drift, og selv om den er forbedret de siste årene er dette i knappeste laget for å ha en god forutsigbarhet og trygghet mot økonomiske svingninger.
Det meste av egenkapitalen er ikke ledig kapital, men er bundet opp i bygninger som vi selv benytter til kontorer, syn- og mestringssentre, førerhundskole, punktskrifttrykkeri etc. 

Offentlige regnskap godkjent av Innsamlingskontrollen

Regnskapene er offentlige og kontrolleres hvert år av Innsamlingskontrollen (trykk på link her). På dette nettstedet ligger regnskap og årsberetninger fra 2010 til 2019

Innsyn i hvordan innsamlingsarbeidet gjennomføres

Vi ønsker stor åpenhet om vårt innsamlingsarbeid, og vi legger vekt på å besvare spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte på en god måte. En åpen debatt er viktig for å kvalitetssikre måtene vi driver innsamlingsarbeidet på.

Innsamlingsarbeidet er stadig tema både i våre publikasjoner som RadioZ, medlemsbladet Synspunkt, i sosiale medier og i organisasjonsmøter. Her er noen eksempler:

Intervju med verver/dørbanker Jan Inge Bjørklund 10. mai på RadioZ (trykk her for å høre intervjuet).   
Se også medlemsbladet Synspunkt med intervju med Jan Inge Bjørklund på side 26-27 (trykk her for å lese intervjuet). 
Intervju med Vibecke Larsen 31.mai 2021 på RadioZ om dørbanking i Nord-Norge (trykk her for å høre intervjuet). 

Medlemmene får SMS med informasjon om at våre ververe banker i deres område. Vi jobber også for å få redaksjonelle oppslag i lokalmedia om at «dørbankerne kommer». Noen av fylkeslagene informerer sine medlemmer ved å sende ut nyhetsbrev om at vi banker dører i deres område.

Innsamlingsarbeidet var tema på landsstyremøtet i september 2020. Her redegjorde daværende markedssjef Knut Blütecher hvor Blindeforbundet får sine inntekter fra, og at innsamling av midler er en stor del av Blindeforbundets inntekter. Daværende innsamlingsleder Leif Wien Jensen innledet om innsamlingsarbeidet. Leder for dørbanker-avdelingen, Harry Aass, redegjorde for rekruttering og opplæring av ansatte som arbeider med dør-til-dør-aksjonen. Medierådgiver Elin Dragland redegjorde for arbeidet som gjøres med redaksjonelle oppslag i sammenheng med innsamlingsarbeidet. Det var også anledning for landsstyremedlemmene til å stille spørsmål og debattere.

Om navneskifte

Debatt om navneskifte i Norges Blindeforbund var oppe på landsmøtet i 2019. Landsmøtet voterte over om hvorvidt man ønsket en navneendring. Dette fikk ikke flertall. Flertallet la vekt på at det ikke var kommet opp alternativer som var gode nok, og at Norges Blindeforbund var et navn som det hørte en stolt historie til. 

Medlemsutvikling og andel blinde vs svaksynte

Under er en tabell med medlemsutviklingen fra 2008. Vi hadde da få medlemmer, så det ble besluttet å gjennomføre en verveaksjon som ga nye medlemmer. Blant de nye medlemmene var det mange eldre, slik som medlemsmassen vår for øvrig også er. Vi har siden det opplevd jevnlig nedgang, som tabellen viser. Det forklares først og fremst ved at det er naturlig frafall/død, og at vi ikke hatt noen verveaksjon siden 2009. En del av nedgangen skyldes også pårørende som melder ut eldre familiemedlemmer.

Vi jobber bevisst med hvilke tiltak som skal iverksettes for å rekruttere flere medlemmer for tiden. Temaet med medlemsfrafall har nettopp vært oppe i ledergruppa.

Vi har ikke noen indikasjoner på at nedgang i medlemstall skyldes innsamlingsvirksomheten. 

Det kan også legges til, at Norges Blindeforbund skiller seg ut blant frivillige organisasjoner når det gjelder medlemskap. Det er kun to organisasjoner i Norge som krever at du må ha relevant diagnose/problem, for vår del blind eller svaksynt, for å kunne være medlem. Den andre organisasjon er Foreningen Norges Døvblinde.

 
År  Medlemmer
2008 6258
2009 13178
2010 12798
2011 11588
2012 11582
2013 10928
2014 10850
2015 10571
2016 10243
2017 9798
2018 9589
2019 9050
2020 8718

Helt fra starten har Blindeforbundet vært en organisasjon av svaksynte og blinde. Det vil si at man må være svaksynt eller blind for å være medlem, og for å være i besluttende organer. 

Det er vanskelig å finne eksakte tall for hvor mange medlemmer som er «helt blinde». Blindhet er også et definisjonsspørsmål. Selv om vi ikke vet eksakt hvor mange som er blinde, er alle medlemmer altså svaksynte og blinde, og et stort flertall er svaksynte. En liten andel er familiemedlemskap. I 2019 var det 822 familiemedlemskap, dvs. der hvor det er barn under 14 år (foreldrene er registrert som medlem) eller hvor flere i husstanden er synshemmede.

Tallene vi oppgir på nettsida vår, er at antall blinde/ praktisk blinde utgjør nesten 9300 personer i Norge (les mer her).  

WHOs definisjon og kategorier på blind/svaksynt bruker vi når vi registrerer personer i vårt system. Det gjør vi på bakgrunn av helseopplysninger fra øyelege. Det er tre forskjellige kategorier for «blind».  I kategori 3 er det 285 stk, i kategori 4 er det 257 stk og i kategori 5 er det 126 stk. I tillegg er det kategorier for «sterk svaksynt» og «svaksynt», kategori for «vurdert med rettigheter» og kategori for «vurdert uten rettigheter». 

Vi er også i kontakt med og gir tilbud til personer som tilhører kategoriene «blind» over, men hvor det ikke foreligger synsinformasjon fra øyelege slik at disse ikke blir med i blind-kategoriene ved rapportkjøring. 

Det må også nevnes, at vi har mange synshemmede personer som er i vårt register som vi gir en form for oppfølging til, uten at de har meldt seg inn som medlem. Man må for eksempel ikke være medlem for å benytte seg av kurstilbudet vårt.

Her kan du lese mer om WHOs definisjoner.  Det finnes for øvrig ikke noe nasjonalt synsregister i Norge. Det har Blindeforbundet arbeidet i mange år for å få på plass, men ikke lyktes med ennå. 

Kort om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede, etablert i 1900. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede. Blindeforbundet er for alle som ser dårlig. De fleste medlemmer hos oss svaksynte, så man trenger ikke være blind for å få tilbud og fordeler fra Blindeforbundet. Vi har i overkant av 8000 medlemmer, men det antas at mer enn 320 000 personer lever med synshemming i Norge.

Blindeforbundet har alltid vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter både nasjonalt og internasjonalt, er blitt styrket.  Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og tilgjengelighet til informasjon og fysiske omgivelser er viktige kampsaker.  

Blindeforbundet har en rekke servicetiltak for landets blinde og svaksynte. Førerhundopplæring, sommerleirer for barn og unge, besøkstjeneste for nye synshemmede, opplæring ved syn- og mestringssentre og mange lokale aktiviteter er eksempler på dette.  Norges Blindeforbund har vært engasjert i bistandsarbeid for blinde og svaksynte siden 1978. I 2020 var Blindeforbundet engasjert i 14 prosjekter i 7 land i Afrika og Asia. Det er utført over 200 000 øyeoperasjoner gjennom vårt internasjonale arbeid.

En annen viktig del av Blindeforbundets arbeid er det forebyggende arbeidet gjennom folkeopplysning om øyesykdommer og satsing på forskning for at færrest mulig blir rammet av synstap.

 
Andre vedlegg som ble sendt til Aftenposten: 
• Protokoll landsmøte 2019 
• Protokoll landsstyremøte september 2020 hvor innsamling var tema.
• Årsregnskap årsberetning og revisjonsberetning 
• Uavhengig revisors beretning
• PDF av artikkel som sto i Harstad tidende i juni om at vi skal banke dører.
• Medlemsbladet Synspunkt nr 3 2021 med intervju med dørbanker Jan Inge Bjørklund.
• Nyhetsbrevet Agderblikk som går til medlemmer i Aust-Agder fylkeslag.