Miljøfyrtårn i Norges Blindeforbund

Vi er nå godt i gang med en sertifiseringsprosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Beslutningen om at vi skal bli mer miljøbevisst og ta mer samfunnsansvar ble vedtatt på forrige Landsmøte. Målet med dette arbeidet er at Norges Blindeforbund ønsker å jobbe for å redusere sitt klimaavtrykk og å ta et aktivt miljøansvar.

Nyhetssak fra 24. juni 2021

Grafikk: Stiftelsen Miljøfyrtårns loge. Et fyr lyser mot et blad på et tre. Tekst i grafikken: Miljøfyrtårn
Dette er symbolet vi får bruke den dagen vi ferdig med sertifiseringsprosessen vi er i nå.

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårnarbeidet i Blindeforbundet

Gjennom et system får vi konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. Vi regner med å være ferdig med hele sertifiseringsprosessen i første halvdel av 2022. Fokuset i årene som kommer vil bli på å stadig utvikle seg som

Bakgrunn for Miljøfyrtårnsertifisering

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Svaret er ja! Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

Norges Blindeforbund og miljøfokus

I Blindeforbundet har vi jobbet aktivt med ulike interessepolitiske saker som kan knyttes direkte opp til FNs bærekraftsmål. Det handler blant annet om spørsmål innenfor temaer som helse, utdanning, arbeid og mindre ulikhet. Universell utforming og tilrettelagt transport er to konkrete eksempler her. Her finner du mer om Norges Blindeforbund interessepolitiske arbeid.

Nå i sertifiseringsprosessen har vi et bredt fokus på ulike temaer innenfor områder som arbeidsmiljø, innkjøp, avfall, transport og energi. Vi har som mål å bli bedre på avfallshåndtering og redusere mengden avfall. Vi ønsker også å spesielt redusere svinn og avfall fra mat. Her jobber våre kjøkkenmedarbeidere aktivt for å servere gode og bærekraftige måltider. 

Miljøkrav til våre samarbeidspartnere og leverandører

Norges Blindeforbund ønsker å bidra til at flere organisasjoner og bedrifter tar miljøansvar. Dette kan man gjøre ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert eller velge en annen sertifiseringsordning. Vi oppfordrer også våre leverandører til å fremskaffe årlig statistikk over antall tredjeparts miljømerkede produkter som er kjøpt av virksomheten.

I fremtiden ønsker vi samarbeid med parter som har tatt et bevisst miljøansvar og kan vise til en sertifiseringsordning.
I kontrakter som allerede er inngått vil vi ved reforhandling foretrekke at bedriften har en plan for å bli en bedrift som tar miljøansvar eller velge en leverandør som allerede er miljøsertifisert.

Krav til nye samarbeidspartnere

Alle nye avtaler som inngås vil ha fokus på at samarbeidspartnere og leverandører har et utvidet miljøfokus.

Grafisk logo: Et fyrtårn lyser på et blad på et tre. Tekst på grafikken: Miljøfyrtårn

Når Norges Blindeforbund er leietaker, hva da?

Blindeforbundet har en del leide lokaler rundt om i landet til ulike deler av vår virksomhet. Her vil vi som leietaker i del to av sertifiseringsrunden jobbe aktivt mot utleier slik at man får på plass energivennlige løsninger i lokaler, at avfallshåndteringen lokalt er optimal og plassering av lokaler er optimalt når det gjelder å kunne bruke kollektiv transport.

Vi ønsker blant annet at byggeiere gjør energiattest tilgjengelig for oss som leietakere. Dersom bygg som Blindeforbundet leier lokaler i har eldre varmeanlegg som er basert på fossilt brensel, ønsker vi at man finner mindre belastende oppvarmingskilder.

Når det gjelder nye leieavtaler vil vi som leietager ha et mål om at utleier drifter sine bygg til det beste for miljøet og at utleier har et utvidet miljøfokus i sin virksomhet.

Sertifisering av hele Norges Blindeforbund

Etter Landsmøtet i september skal resten av Norges Blindeforbund Miljøfyrtårnsertifiseres. Her blir fylkeslagene en viktig arena og vi håper det blir stort engasjement ute i fylkene for å bli enda mer miljøbevisst samtidig som vi holder trykket oppe på Blindeforbundet sine viktige interessepolitiske saker. I forkant av arbeidet med fylkeslagene og resten av organisasjonen vil vi informere om hva som skal skje og hvordan arbeidet er lagt opp.

Hva skjer videre?

Nå jobber vi med høyt tempo mot vår første sertifisering som skal skje 17. august 2021. Videre utover høsten skal vi jobbe med sertifisering av fylkeskontor, lærings- og mestringssentrene våre og den øvrige virksomheten. Fremover kommer vi også til å ha mer fokus på å påvirke våre samarbeidspartnere og leverandører til å ta et utvidet miljøansvar.

Neste nyhetsbrev

Neste nyhetsbrev kommer i august 2021 og vil handle om hvordan erfaringen i sertifiseringsprosessen har vært, og ikke minst, selve sertifiseringen.