Miljøfyrtårnarbeidet i Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund har nå blitt Miljøfyrtårnsertifisert i første fase ved at hovedkontoret har gjennomført og fått godkjent en sertifisering. Det synlige beviset på dette har vi fått overrakt i dag fra ordføreren i Oslo, Marianne Borgen.

Nyhetssak fra 28. oktober 2021

Fra venstre: Driftsleder Tommy Dieset, generalsekretær Per Inge Bjerknes, senior prosjektkoordinator Aileen Bjørnstad og ordfører i Oslo Marianne Borgen. Per Inge hilser skiltet fra Miljøtårnstiftelsen, Tommy og Aileen med hver sin blomstebukett.
Fra venstre: Driftsleder Tommy Dieset, generalsekretær Per Inge Bjerknes, senior prosjektkoordinator Aileen Bjørnstad og ordfører i Oslo Marianne Borgen.

Generalsekretær Per Inge Bjerknes mottok Miljøfyrtårnplaketten på vegne av alle medarbeidere i Norges Blindeforbund.

Vi har tidligere utfordret Per Inge Bjerknes og bedt han fortelle om Miljøfyrtårnarbeidet og utfordringer vi har møtt på underveis og gevinstene vi som forbund kan få ved å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Til slutt utfordrer generalsekretæren Norges Blindeforbund ungdom til å ta valget om å sertifisere ungdomsorganisasjonen.

Hva vil det si å bli Miljøfyrtårnsertifisert og hva er bakgrunnen for at Norges Blindeforbund har valgt dette?

-I 2019 ble vi i Norges Blindeforbund utfordret av ungdomsorganisasjonen vår til å bli mer miljøvennlig. Den utfordringen ble tatt på alvor både av ansatte og tillitsvalgte, og Landsmøtet vedtok at vi skulle bli miljøfyrtårnsertifisert innen Landsmøtet 2021. Jeg er stolt av at vi klarte å få hovedkontoret sertifisert en måned før Landsmøtet, og jeg har stor tro på at resten av organisasjonen vil være sertifisert i løpet av første halvår 2022.
Ved å være miljøfyrtårnsertifisert, er vårt miljøarbeid dokumentert. Å jobbe på en bærekraftig måte er en viktig del av vårt samfunnsansvar, men kan også være et konkurransefortrinn når etterspørselen etter miljøvennlige varer og tjenester øker.

Hvordan vil du beskrive den prosessen som har vært i forbindelse med sertifisering av hovedkontoret?

-Vi har lært mye og blitt mer bevisst på betydningen av valgene vi tar. På mange områder arbeider vi allerede på en god og bærekraftig måte, samtidig som vi har forbedret noen områder som reduserer våre klima- og miljøavtrykk. Ikke minst har vi lært mye om viktige sammenhenger. Å være miljøvennlig er ofte både lønnsomt, effektivt og helsefremmende. Et miljøvennlig fokus har gevinst både for samfunnet, for organisasjonen og for ansatte og medlemmer.

Har det vært noen utfordringer underveis?

-Å bli miljøfyrtårnsertifisert skaper merarbeid i en periode, men gir gevinst på sikt. Jeg vil takke alle ansatte som har strukket seg langt for å få dette til.
Samtidig møter vi noen vanskelige problemstillinger underveis, og av og til er det vanskelig å vite sikkert hva som vil være det mest bærekraftige. Å avholde et møte digitalt kan både spare tid og miljøkonsekvenser av transport. Hvis møtet blir dårligere fordi vi ikke møtes i samme rom, kan det skape både frustrasjon og dårligere resultater.
-Å velge økologiske produkter i kantinene virker positivt, men hvis dette gjør at importerte varer erstatter sunne kortreiste produkter, kan miljøgevinsten være usikker. Vi skal legge til rette for mer bruk av kollektivtransport, men hvis det fører til at synshemmede takker nei til møter og kurs fordi reisen blir en barriere, så kommer dette i konflikt med formålet vårt.
-Å snakke godt igjennom slike dilemmaer og innhente kunnskap har vært viktig for å skape bevissthet og gode beslutninger i arbeidshverdagen.

Hva blir den største gevinsten ved å velge Miljøfyrtårnsertifisering?

-Den viktigste gevinsten er at vi tar samfunnsansvar og gjør vår del for å møte en av vår tids største utfordringer. Fordi vi nå jobber enda mer strukturert er vi bedre i stand til å nå målene våre fordi vi jobber på en sikker, miljøvennlig og helsefremmende måte. Dette betyr også at vi tar bedre vare på både medarbeidere, tillitsvalgte, medlemmer og besøkende.

Hvordan ser du for deg at Norges Blindeforbund kan gjøre Miljøfyrtårnsertifiseringen til et enda bedre verktøy?

-Underveis blir vi enda mer bevisst at det ikke alltid er lagt til rette for at svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede skal ta miljøvennlige valg. Vi som forbund og gruppe kan ha en enda tydeligere stemme for å synliggjøre sammenhengen mellom universell utforming og miljø.

Nå skal resten av Norges Blindeforbund i gang med sin sertifiseringsprosess, hva blir spesielt viktig i denne delen av prosessen?

-Å ha fokus på gevinsten av å bli miljøfyrtårnsertifisert og skape engasjement rundt å finne de gode, lokale løsningene blir viktig. Vi har gjort oss mange nyttige erfaringer gjennom sertifisering av hovedkontoret. Denne erfaringen håper jeg vil komme resten av organisasjonen til nytte sammen med lokale tilpasninger. Jeg håper både ansatte, likepersoner, tillitsvalgte og medlemmer vil samarbeide om å finne gode måter å jobbe på.

En del av vårt miljøarbeid handler også om å påvirke andre organisasjoner til å velge en miljøsertifisering, er det noen du har lyst å utfordre?

-Jeg vil gjerne sende utfordringen tilbake til Norges Blindeforbunds Ungdom.
Generalsekretær Per Inge Bjerknes avslutter slik; -Uansett ligger formålet vårt om samfunnsmessig likestilling til grunn. Kravene til å jobbe bærekraftig skal ikke være et hinder, men skal hjelpe oss på veien mot å nå målene våre for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede.

Vi er nå godt i gang med videre sertifiseringsjobbing og vil fortelle mer om dette i neste nyhetsbrev om Miljøfyrtårnarbeidet i Norges Blindeforbund