Nå er vi i gang med Miljøfyrtårnarbeidet på syn- og mestringssentrene!

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårnarbeidet i Norges Blindeforbund 17. august 2021 ble første del av Norges Blindeforbund Miljøfyrtårnsertifisert. Nå er vi i gang med å sertifisere resten av forbundet.

Nyhetssak fra 13. desember 2021

Profilbilde av Hilde Tuhus Sørli, leder for seksjon service i Norges Blindeforbund.
Hilde Tuhus Sørli er leder for seksjon service i Norges Blindeforbund. Hun forteller her om miljøfyrtårnprosessen på sentrene våre.

Evenes syn- og mestringssenter er det første senteret som har startet opp prosessen. Leder for seksjon service i Norges Blindeforbund, Hilde Tuhus Sørli forteller i dette intervjuet litt om hvordan vi jobber med Miljøfyrtårnprosessen på sentrene og hva dette arbeidet betyr for den daglige virksomheten.

Vi er nå i gang med Miljøfyrtårnsertifisering av syn- og mestringssentrene våre, hva tenker du gevinsten av en slik sertifisering vil bli?

-Jeg tror vi oppnår flere gevinster av å bli miljøsertifisert. Jeg tenker vi oppnår økt bevissthet rundt viktige spørsmål om bærekraft og miljø, og vi blir en organisasjon for fremtida. At vi systematiserer arbeidet rundt rutiner vil bidra til at vi gjør en enda bedre jobb, og sikre at vi opptrer i tråd med alt lovverk innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet.

Fortell litt om hva dere jobber med i din seksjon og hvordan dette er en del av samfunnsoppdraget til Norges Blindeforbund.

-I seksjon service arbeider vi for at svaksynte og blinde i dette landet skal mestre livet sitt, uavhengig av det synet de har. Målet er det enkelte menneske skal oppleve økt selvstendighet slik at de kan leve aktive og meningsfulle liv. Og ikke minst at de skal få tilbake troen på seg selv. Det er vår måte å bidra til samfunnsmessig likestilling.

-Seksjon service omfatter 7 avdelinger, og målgruppen er svaksynte og blinde og deres pårørende og familier. Det er barne – og ungdomsavdelingen, Førerhundskole, Rehabiliteringsavdelingen, Hønen Gård bo- og mestringssenter, Solvik syn- og mestringssenter, Evenes syn- og mestringssenter og Hurdal syn- og mestringssenter.

Her møter vi mennesker i alderen fra 0 til 110 år. Vi tilbyr et bredt spekter av kurs og aktiviteter på syn- og mestringssenterne. Vi gir også verdifull individuell veiledning, og yter bistand i enkeltsaker. Det er også verdt å nevne at vi har ansvar for mange av likepersonsordningene som finnes i Norges Blindeforbund. Der hele poenget er at erfarne svaksynte og blinde skal hjelpe nye.

Norges Blindeforbund er et forbund som jobber med læring og mestring, hvordan skjer dette?

-Vi har et bredt spekter av kurs og aktiviteter på våre tre syn- og mestringssentre. Det være seg forkurs hvor man får mer kunnskap om det å ha førerhund, det være seg rehabiliteringskurs og habiliteringskurs - som handler om å lære seg å leve videre med det synet man har, for eksempel det å lære seg å utnytte restsynet på best mulig måte, hvordan bruker og utnytter de mulighetene en smarttelefon gir, eller der man får tips om hvordan man fortsatt være fysisk aktiv, eller hvordan man kan fungere på kjøkkenet.

Vi har også barne- og ungdomsleir der man kan treffe andre og bli møtt for den man virkelig er, og skape gode minner som man tar med seg videre i livet. Vi har også ferietilbud for familier, der enten barnet/barna, eller en eller begge foreldrene har nedsatt syn.

Nå jobber vi også for å etablere et tilbud for yngre ved Hønen Gård bo- og mestringssenter.

Miljøfyrtårn betyr miljøledelse og fokus på å styrke organisasjoner, hvordan er det relevant for det du og dine folk jobber med?

-Jeg er opptatt av læring og utvikling. Dette passer fint inn med tenkningen innenfor miljøfyrtårn hvor man vektlegger fokus på egen praksis, og det at vi skal sette oss nye mål. Refleksjon over hvordan vi driver vår virksomhet, fokus på forbedringsområder og videreutvikling er spennende områder. Vi jobber hele tiden i tråd med organisasjonens handlingsplan.

Fortell litt om hvordan dere jobber med avvikshåndtering og hva dere legger i begrepet avvik

-Jeg opplever at vi gjør mye bra når det gjelder avvikshåndtering. Vi har fokus på læring og at vi hele tiden skal ta avvik på alvor, og at vi stadig skal forbedrer våre rutiner og systemer.

Vi skal fortsette arbeidet med å oppfordre ansatte til å melde fra om avvik. Det er viktig slik at vi registrerer avvik, og at vi bruker dette sammen med risikovurderinger for å skape trygge og gode arenaer for svaksynte og blinde som deltar på våre arrangementer, og for våre likepersoner og ansatte. Avvikshåndtering blir derfor et viktig verktøy.

Hvordan tenker du at aktivt bruk av rapportering av avvik kan føre til læring for organisasjonen?

-Jeg tenker at det å samle og strukturere rapportering av avvik på et overordnet nivå vil kunne føre til læring på tvers i organisasjonen. Det tenker jeg er en god ting. På den måten kan vi hele tiden forbedre våre rutiner og systemer, i tråd med lovverk og våre egne interne retningslinjer. Så er det viktig med medvirkning av ansatte og god informasjon underveis, slik at alle er trygge på hvilke rutiner som gjelder, avslutter seksjonsleder Hilde.

Vi gleder oss til det videre arbeidet med Miljøfyrtårn på syn- og mestringssentrene våre. Her er det engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere som bidrar til samfunnsmessig likestilling for våre kursdeltakere.