Nye brilleregler: Foreldrenes lommebok avgjør om barn får de brillene de trenger

Regjeringens reduksjon i stønadsordningen til barnebriller skapte mye bråk da Statsbudsjettet ble lagt fram i høst. Mange foreldre er nå bekymret over det nye regelverket som trådte i kraft 1. mars.

Nyhetssak fra 29. mai 2020

Et barn prøver sine nye briller hos optikeren.

Blindeforbundet har fått tilbakemelding fra mange foreldre som er svært forvirret og bekymret over de nye retningslinjene for briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi (nedsatt synsskarphet som følge av unormal synsutvikling i spedbarnsalderen og tidlig småbarnsalder). Dette er briller som gis til barn når det er behandlingsgrunner.

Kravet for å få behandlingsbrille, er at det kan få konsekvenser for synet i fremtiden hvis barnet ikke får briller. Dette er ofte bare nødvendig i noen år, og det er derfor satt 10 år som aldersgrense i retningslinjene, siden det for mange vil være lenge nok. Ved behandlingsgrunner gis det støtte også over 10 år. Det å trenge briller for å fungere på skolen eller i lek og sport er ikke noe selvstendig grunnlag for støtte.

I høst bestemte regjeringen å innføre faste satser på briller til barn. Den øvre grensen er satt til 1200 kroner per brillepar opp til styrke +4 og 2400 kroner per brillepar til og med styrke +6. For briller med høyere styrke dekkes utgiftene fullt ut for de som kommer inn under ordningen.

Mener det er et bedre regelverk

Jan Erik Grundtjernlien, seksjonsleder i virkemidlerseksjonen hos NAV/ Arbeids- og velferdsdirektoratet, sier han har forståelse for foreldrenes frustrasjon.
– Jeg skjønner godt at foreldre er opptatt av at barna deres skal ha briller når de trenger det og at man bekymrer seg når det skjer endringer.
Samtidig mener han at NAV nå har fått på plass et tydeligere regelverk og bedre søknadskjemaer for barn som skal få dekket briller til behandling av amblyopi. Dette er altså en tilstand hvor synet er dårligere på det ene øyet enn det andre.

Én endring i det nye regelverket er at foreldre får utbetalt penger av NAV. Frem til 1. mars gikk utbetalingen direkte til optikerne. Foreldre er derfor bekymret for om pengene fra NAV kommer tidsnok på konto. Grundtjernlien svarer at saksbehandlingen vil være på ti virkedager.
– Det skal ikke være noen stor risiko for at foreldre må sitte igjen med store utlegg, sier han.

Ikke overbevist

Norges Blindeforbund og Norges Optikerforbund mener de nye satsene ikke dekker inn kostnadene til gode og funksjonelle briller for alle som har et behandlingsbehov. Dette er Grundtjernlien uenig i.
– Vi mener det skal være et godt tilbud av briller til en fornuftig pris og satsene skal kunne dekke det, sier Grundtjernlien.
Han legger til at for de barna som har behov for vesentlig dyrere briller enn det satsene dekker, skal det være mulig å få dekket det brillene koster.

Karsten Aak, generalsekretær i Blindeforbundet, er bekymret over konsekvensene de nye retningslinjene vil få. Det var opprinnelig lagt inn i statsbudsjettet at man skal spare 122 millioner kroner i 2020.

- I revidert nasjonalbudsjett legges det opp til en ytterligere besparelse i ordningen på nærmere 40 millioner, så det er klart at det skjer en innstramming. Dette viser at det blir dramatiske kutt i den støtten foreldrene har fått, mener Aak.

Han er blant annet kritisk til at NAV har som hovedregel at barn ikke vil få støtte etter at de er 10 år. Han peker på at barn over 10 år som er sterkt langsynte og trenger dyre briller til skolearbeid og lek og idrett vil kunne miste støtten nå. Da vil foreldrenes lommebok avgjøre om disse kan få de brillene de trenger fremover der NAV til nå har dekket disse.

– Det synes vi er helt feil. Dette kan være kjempedyre briller. Vi mener at alle barn i utgangspunktet burde få dekket brillekostnadene sine, slår Karsten Aak fast.
Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Optikerforbundet, forteller at de har brukt mye tid på å finne ut hvordan man skal klare å spare ytterligere 40 millioner i revidert nasjonalbudsjett, så lenge det nye regelverket er det samme. De har ikke klart å forstå dette.

– Hvis det legges opp til en strengere forvaltning av ordningen vil det antakelig ramme dem som er eldre enn 10 år. Men det er først når vi ser hvordan ordningen forvaltes i praksis vi vil få svar på dette, sier Haugo.

Reglene for støtte til behandlingsbrille fra 1. mars:

  1.  Det gis inntil 1200 kr i støtte til glass, tilpasning og innfatning. Gjelder behandlingsbrille med en styrke opp til og med +3.75.
  2. Det gis inntil 2400 kr til glass, tilpasning og innfatning. Gjelder behov for behandlingsbrille med en styrke fra + 4 til til og med + 6.
  3. Man kan – etter gitte kriterier – søke om å få mer enn dette. Det gjelder ved behov for glass med styrke over + 6. I tillegg vil man her kunne få støtte til innfatning opp til 475 kroner for barn.

Her finner du mer informasjon om ordningen hos Nav