Om budsjettforliket mellom Regjeringen og FRP

Vi har sett gjennom forliket om statsbudsjettet mellom Regjeringen og FRP, og spesielt i saker med betydning for synshemmede og Blindeforbundet.

Nyhetssak fra 04. desember 2020

Dragkampen om budsjettmidlene har siden i høst blant annet pågått her i Stortinget. (Vinterbilde av Stortinget med snø på taket.)

Seksjonsleder for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund Sverre Fuglerud kommenterer forliket slik:

Helse:

  • 1 million til å sikre en enklere hverdag for synshemmede.
    Millionen for å gi en enklere hverdag for synshemmede er satt av til et såkalt representantforslag fra FRP som vil sikre synshemmede henvisning til mestringsrehabilitering og slagrammede sjekk av synet. Når regjeringen nå er med på å sette av penger regner jeg med det betyr at de også vil støtte forslaget når det blir behandlet i februar, og det er veldig bra!
  • Redusere egenandelstaket til 2.460 kroner (1,1 milliarder).
    De to egenandelstakene blir slått sammen slik at det nå blir ett egenandelstak og beløpet er det samme som er for det som kalles egenandelstak I i år. Dette er i tråd med det Blindeforbundet anbefalte da saken var ute på høring.

Det kan også se ut til at merknaden som er varslet i FRPs alternative budsjett om utredning av gratis synssjekk hos optiker for barn under 16 år vil bli behandlet som del av representantforslaget i februar.

Transport:

  • 30 millioner kroner til styrkning av transporttjeneste ordningen. (Det antas at dette er den nasjonale TT ordningen)

Med dette tillegget vil det være 300 millioner kroner til den statlige TT-ordningen! Det vil dermed komme med nye områder i ordningen fra 1. juli av. Det er også grunn til å forvente at noe av de pengene som ikke brukes opp i år i fylkene vil gå til å få med nye områder fra 1. juli. Det ble gjort på samme måte i år at noe av "underforbruket" i fylkene i 2019 ble brukt til ordningen i år.

Vi jobber med å få til en merknad i transportkomiteen om at den statlige TT-ordningen skal legges til NAV. Her vet vi at flere partier har forslag til merknad.

Kultur:

  • 2 millioner til Ridderrennet (skirenn for utøvere med syns-, bevegelseshemning eller annen funksjonsnedsettelse).

Ridderrennet er viktig for mange synshemmede, så flott at dette sikres gjennom statsbudsjettet.

Merknader:

Merverdiavgiften for private og ideelle

Flertallet viser til kap. 16 i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021, som varsler en gjennomgang av merverdiavgiftskompensasjon for private og ideelle virksomheter som mottar kompensasjon etter merverdiavgiftskompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c.

Flertallet viser til at kompensasjonsordningen er et viktig virkemiddel for å unngå at kommunene har et merverdiavgiftsmessig motiv til å produsere tjenester selv framfor å kjøpe fra private. Dette hensynet må ivaretas også ved ev. endringer i kompensasjonsretten for de private og ideelle virksomhetene. Flertallet understreker at de samlede rammevilkårene for private og ideelle virksomheter ikke må svekkes.

Denne merknaden er viktig. Dette er en ordning som gir Blindeforbundet tilbake moms påløpt i deler av rehabiliteringsvirksomheten vår og der vi måtte til lagmannsretten for noen år siden for å få tilbake moms.

Det ble mange millioner kroner siden det også omfattet utbyggingen av Hurdal syn- og mestringssenter og i en stor ombygging blir det jo mange momskroner! Vi har vært bekymret for en omkamp her på den seieren vi vant i retten, men med denne merknaden tror jeg også vi skal kunne få tilbake denne momsen for fremtiden.

Vi har fortsatt håp om at det skal bli flertall for en merknad om at frivillige organisasjoner kan drive digitalt lotteri og jobber mot stortingsrepresentantene for å få til så mye som mulig gjennom merknader.