Overraskende funn i studier blant svaksynte og blinde

Ny studie viser at blinde og svaksynte har større tillit til egne mestringsevner enn befolkningen for øvrig. – De mange utfordringene som synshemmede møter i hverdagen gir mengdetrening i mestring, sier forsker Audun Brunes.

Nyhetssak fra 17. august 2021

To damer løser en oppgave med en stor ball i en hinderbane på Hurdal syn- og mestringssenter.

Brunes er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og har i samarbeid med kollegaene Trond Heir og Marianne Bang Hansen undersøkt psykisk helse blant medlemmer av Norges Blindeforbund, deriblant deres mestringstro. Undersøkelsen ble gjennomført i 2017, der totalt 736 medlemmer deltok.

Hva er mestringstro?

Opplevd mestringstro, på fagspråket kalt for self-efficacy, er en personlig egenskap og handler om menneskers tillit til at en selv kan påvirke og takle de hverdagslige utfordringer som livet tilbyr. En person med høy mestringstro har kontroll over eget liv og ser ikke problemer men bare utfordringer som kan løses og mestres. De er gjerne mer motstandsdyktige mot stress og store livsomveltninger. Videre er mestringstro viktig for å oppnå en god psykisk helse og for livskvalitet.

- Våre funn viser at jo større tillit synshemmede har til sine egne mestringsevner, desto bedre livskvalitet har de, sier Brunes.

Høyere mestringstro blant synshemmede
Det er første gang at forskning har avdekket at synshemmede har større mestringstro og egenkontroll enn befolkningen forøvrig. Med godt samarbeid med Norges Blindeforbund, og data fra en stor norsk befolkningsundersøkelse, har dette vært mulig.

- For å bygge mestringstro, er det viktig med mestringserfaringer. Altså, situasjoner der en opplever mestring. Mange blinde og svaksynte møter hindre og utfordringer i hverdagslivet, noe som gjør mestring vanskelig. Derfor er våre funn om høyere mestringstro blant synshemmede enn befolkningen for øvrig veldig interessante, sier Brunes og fortsetter.

- En mulig forklaring på disse resultatene kan være at synshemmede mestrer på egne vilkår. At helt banale oppgaver for seende, kan kreve mye av en person som er synshemmet. For eksempel, det å gå i butikken og handle mat. Dermed får de mengdetrening i å mestre. En annen mulig forklaring er at «blindekulturen» er en mestringskultur, at kulturen anerkjenner og oppmuntrer til mestring.

Portrett av Brunes

Manglende tilpasning av samfunnet

Selv om synshemmede virker å være motstandsdyktige mot stress og påkjenninger, har tidligere forskning vist at synshemmede har dårligere livskvalitet enn befolkningen for øvrig.

- Det er ikke troen på mestring det skorter på. Langt ifra. Det har synshemmede massevis av! Det må være andre ting som gjør livet vanskelig. Det kan være knyttet til begrenset tilgang til informasjon og forflytningsutfordringer. Det kan også være relatert til arbeidsløshet, ensomhet, og høyere forekomst av mobbing, vold, overgrep og psykiske lidelser.

- For å bedre situasjonen til synshemmede, bør vi jobbe med universell utforming. Vi bør også jobbe med å sikre at alle mennesker, også blinde og svaksynte, får like muligheter til samfunnsdeltakelse og til samfunnet generelt, avslutter Brunes.

- Svært interessant

Forskningssjef i Norges Blindeforbund, Inga Britt Kjellevold Haugen synes funnene er interessante.

- Det er svært interessant at synshemmede har større tro på egne mestringsevner enn den øvrige befolkningen. Og dette til tross for at studiet samtidig har påvist at livstilfredsheten er lavere. Artikkelen viser til flere mulige årsaker til nedsatt livstilfredshet. I tillegg til disse, kan redusert syn trolig også påvirke tilfredsheten gjennom andre biologiske prosesser. Lys og syn er nemlig med på å påvirke våre følelser ved å regulere produksjonen av ulike signalstoffer i hjernen (nevrotransmittere og hormoner)."

Terje Andre Olsen er forbundsleder i Blindeforbundet. Han tilskriver funnene blant annet kursene som tilbys ved Blindeforbundets syn- og mestringssentre.
- Det er oppløftende funn om mestringsevnen til synshemmede. Jeg tror dette viser nytten av mestringskurs, og det at synshemmede støtter, oppmuntrer og gir hverandre råd, fører til selvstendighet.
Vi kommer tilbake til et intervju med Audun Brunes om dette, så følge med på Blindeforbundets RadioZ

Lenke til artikkelen
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0254043

Om tidsskriftet Plos One:
https://journals.plos.org/plosone/s/journal-information

Om Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
https://www.nkvts.no/om-oss/