Resolusjoner/uttalelser fra Norges Blindeforbunds landsmøte 2017

Landsmøtet i Norges Blindeforbund var samlet på Hurdal syn- og mestringssenter 22. til 25. september 2017. Under møtet ble det utarbeidet fire uttalelser som vil bli overlevert til myndighetene.

Nyhetssak fra 25. september 2017

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen på talerstolen under det 63. ordinære landsmøte til Norges Blindeforbund.

Synshemmede barn sviktes i den norske skolen
BPA til å leve med
Frihet til å leve!
Brudd på valgloven under stortingsvalget

Synshemmede barn sviktes i den norske skolen

I sommer har media hatt flere saker om blinde barn som ikke får lærebøker i punktskrift og som ikke får nasjonale prøver tilrettelagt.

Undersøkelse viser at 65 prosent av blinde og svaksynte elever har opplevd mobbing. Tre av fem har ikke tilrettelagt undervisning i alle fag, et stort flertall tas ut av timene hver uke og mange får fritak i fag. Dette fører til at mange faller ut av klassemiljøet og ikke får studiekompetanse.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever at regjeringen sikrer blinde og svaksynte en fullt tilrettelagt skolehverdag. Det må også iverksettes tiltak for å hindre at barn og unge med synshemming mobbes.

Synshemmede barn og foreldre har store problemer med å bruke læringsplattformer i skolen. Krav til universell utforming av plattformene blir nå rettighetsfestet gjennom den nye likestilling- og diskrimineringsloven. Landsmøtet forventer at regjeringen raskt sikrer gjennomføringen av disse rettighetene.

Hvert femte barn i grunnskolen og to av fem ungdommer i videregående skole har synsproblemer som må korrigeres viser en fersk rapport. Blindeforbundet krever systematiske synsundersøkelser av skolebarn for å avdekke synsvansker.

Undersøkelser og synskorrigering gjennom briller og linser må være gratis for barn og unge.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund 
Hurdal syn- og mestringssenter 22. til 25. september 2017

BPA til å leve med

Alle mennesker skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv, uavhengig av funksjonsevne. Mange funksjonshemmede trenger personlig assistanse for å kunne leve aktive liv.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever at alle synshemmede som må ha hjelp i dagliglivet, skal ha rett til å få tilstrekkelig brukerstyrt personlig assistanse (BPA), uavhengig av alder og antall timer man har behov for.

BPA-ordningen må være lik over hele landet. Det kan ikke være slik at bostedsadressen er avgjørende for antall timer man får innvilget eller for hvordan tiltaket administreres.

For å få en lik ordning over hele landet, krever Norges Blindeforbunds landsmøte at brukerstyrt personlig assistanse blir statlig finansiert.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 22. til 25. september 2017


Frihet til å leve!

Landsmøtet i Norges Blindeforbund er svært glad for at nasjonal ordning for dør- til- dør- transport (TT) for funksjonshemmede med stort behov, nå er på plass i syv fylker.

Mange synshemmede som har en fylkeskommunal transportordning, har ikke mulighet til å leve selvstendige liv, da transportbehovet ikke er dekket. I juli ble Finnmark, Sogn og Fjordane og Troms en del av den nasjonale ordningen, og synshemmede fra alle syv fylker rapporterer at de har fått et helt nytt liv. Rita Vindholmen i Aust-Agder sier det slik til Arendals Tidende:

– Vi er rusa på frihet!

Gjennom artikkel 19 i «FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter» har Norge forpliktet seg til å sikre transportløsninger som gjør at alle funksjonshemmede kan delta i samfunnslivet på lik linje med alle andre.

Blindeforbundets landsmøte krever at den nasjonale TT-ordningen rulles ut i resten av landet innen 2020 og hver person skal ha minimum 240 turer i året!

Landsmøtet i Norges Blindeforbund 
Hurdal syn- og mestringssenter 22. til 25. september 2017

Brudd på valgloven under stortingsvalget

Landsmøtet i Norges Blindeforbund er sterkt bekymret over hvordan årets stortingsvalg ble gjennomført.

Mer enn 50 synshemmede over hele landet har rapportert at de ble nektet å ha med egen ledsager inn i stemmeavlukket i tillegg til valgfunksjonæren. Stortinget har helt klart slått fast, gjennom valgloven og forarbeidene, at synshemmede har rett til å ha med en egen ledsager. For blinde og svaksynte er det helt avgjørende å få bistand fra en de har full tillit til.

Synshemmede har også opplevd at valgfunksjonærer har tatt stemmeseddelen før den var brettet. Flere har meldt fra om at stemmeavlukkene ikke har vært tilrettelagt med storskrift og punktskrift.

Disse negative hendelsene har ført til at mange blinde og svaksynte opplever at valget ikke var hemmelig. De er i tvil om den riktige stemmeseddelen ble levert inn. Noen er usikre på om de kommer til å stemme ved neste valg.

Landsmøtet finner det helt uakseptabelt at artikkel 29 i «FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter» og valgloven brytes over hele landet.

Norges Blindeforbunds landsmøte krever at synshemmede sikres rett til hemmelig valg. Dette må skje ved at valgloven følges. Det er også helt nødvendig at det blir mulig å stemme gjennom e-valg, enten for alle stemmeberettigede eller for grupper som i dag har utfordringer med å stemme hemmelig.

 

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 22. til 25. september 2017