Skattemeldingen: Fradrag for særlig store sykdomsutgifter er fjernet

I skattemeldingen kan du få fradrag for utgifter du har hatt. Det betyr at Skatteetaten trekker utgiftene fra inntekten din før de beregner skatten. Fradrag kan derfor gi lavere skatt. Men ordningen med fradrag for de som har store sykdomsutgifter gjelder ikke lenger.

Nyhetssak fra 28. april 2022

Deler av skattemeldingen synlig på en mobilskjerm. Ved siden av telefonen står det en kopp kaffe.
Skattemeldingen kan leveres elektronisk, som her på mobilen.

Vi har fått spørsmål om hvilke muligheter til fradrag som synshemmede kan benytte. Vår jurist, Eivind Knudsen forklarer at Skatteetatens fradragspraksis har endret seg de siste årene, uten at det er snakk om lovhjemlede grunner for det, men mer en slags formålsbetraktning og reelle hensyn.

- Dette har blant annet å gjøre med at en del av de fradragsreglene som eksisterte i skatteloven, nå er omfattet av andre regler, som f.eks. grunnstønad, hjelpestønad, forhøyet hjelpestønad, omsorgslønn, pleiepenger osv. Det var denne «overlappingen» som i sin tid var hovedbegrunnelsen for opphevelsen av skatteloven § 6-83. Min generelle oppfatning er at det nå derfor er mye vanskeligere enn tidligere å få fradrag. Jeg mener derfor vi bør være noe forsiktige med å skru opp forventningene om hva man kan vente å få fradrag for. Men for all del, det koster jo ingenting å søke, tvert imot.

Vi spurte divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten om hvilke fradragsmuligheter vår gruppe har.

- Det er ikke noen egne fradragsmuligheter for blinde og svaksynte. Eventuelle ekstra kostnader for å legge til rette for lønnsarbeid eller egen virksomhet kan være fradragsberettiget på vanlig måte. For lønnsarbeid vil disse kostnadene normalt inngå i minstefradraget, sier Gjengedal.

- Unntaksvis kan det foreligge rett til et særfradrag på inntil 9.180 kroner. Vilkåret er at den skattepliktige har varig nedsatt ervervsevne av så lett karakter at det ikke gir rett til uføretrygd eller annen offentlig stønad. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom den skattepliktige bare klarer å jobbe deltid.

Gjengedal presiserer at mange blinde og svaksynte selvsagt ikke har nedsatt ervervsevne. Særfradraget gis etter en vurdering av den skattepliktiges økonomiske situasjon. Nærmere informasjon om dette særfradraget finner du her hos Skatteetaten.