Spørsmål om nasjonale prøver i Stortinget

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (Krf) har stilt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriftlig spørsmål om nasjonale prøver i engelsk. Problemet er at prøvene ikke er tilrettelagt for blinde og svaksynte, i motsetning til prøvene i matematikk og norsk.

Nyhetssak fra 03. februar 2017

Portrettbilder av stortingsrepresentant Anders Tyvand og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Foto: Stortinget og Marte Garmann

Her er spørsmålet fra Anders Tyvand (KrF): I dag er nasjonale prøver i matematikk og norsk tilrettelagt for blinde og svaksynte. Det er derimot ikke tilfelle for prøvene i engelsk, noe mange svaksynte opplever ekskluderende.
Vil regjeringen sørge for at nasjonale prøver og annet prøvemateriell i engelsk-faget blir universelt utformet og tilrettelagt for blinde og svaksynte?

Svar fra kunnskapsministeren:

Torbjørn Røe Isaksen: Denne regjeringen ønsker et inkluderende samfunn der alle kan delta på lik linje. Derfor har vi endret regelverket slik at universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren fra 1. januar 2021. Alle nye løsninger som innføres før den tid skal oppfylle kravene til universell utforming.

Universell utforming av IKT-tjenester handler om å utforme strukturer, systemer og løsninger som tar hensyn til at folk har ulik funksjonsevne. Samtidig kommer universell utforming alle til gode, fordi det øker den generelle brukervennligheten og tilgjengeligheten på tjenestene.

En viktig forskjell mellom engelskprøvene og de nasjonale prøvene i lesing og regning, er at nasjonale prøver i engelsk baserer seg i større grad på bilder og illustrasjoner. Spesielt for elevene på lavere trinn er bruk av meningsbærende bilder viktig for at de skal kunne uttrykke sine ferdigheter. Det tekniske systemet hvor elevene gjennomfører prøvene, legger i dag ikke godt nok til rette for bruk av bilder. Dette innebærer for eksempel at bilder og tekst ikke kan skaleres opp i størrelse og systemet legger ikke til rette for talesyntese.

Jeg har forståelse for at enkelte elever vil oppleve det som urettferdig å ikke kunne gjennomføre en prøve på likeverdige vilkår. Skolen skal være inkluderende og tilgjengelig for alle. Det vil ta tid å oppdatere det tekniske prøvegjennomføringssystemet (PGS), slik at det tilfredsstiller kravene til universell utforming. For at flest mulig skal få utbytte av de nasjonale prøvene, vil jeg derfor be Utdanningsdirektoratet sette i verk både en kortsiktig og en langsiktig løsning.

En kortsiktig løsning er at alle nasjonale prøver fra og med høsten 2017 produseres og distribueres som en PDF av den versjonen som ligger i prøvegjennomføringssystemet, sammen med en guide om hvordan lærer og elev kan bruke papiroppgavene. PDF-er kan skaleres opp, og dette vil gi mange flere elever mulighet til å gjennomføre prøvene. Blinde elever vil også kunne bruke PDF-versjonen av prøven sammen med lærer. På denne måten får læreren verdifull informasjon som kan brukes til å følge opp elevenes faglige utvikling.

Fordi prøvesituasjonen for elevene som gjennomfører prøven basert på en PDF vil være vesentlig annerledes enn gjennomføringen i det elektroniske prøvegjennomføringssystemet, vil ikke resultatene for disse elevene inngå i det nasjonale snittet eller snittet for kommunen eller skolen. Denne løsningen gir likevel flere elever mulighet til å gjennomføre og få en vurdering på lik linje som medelevene.

Den langsiktige løsningen er å utvikle prøvegjennomføringssystemet i tråd med prinsippene for universell utforming, og sørge for at det tekniske systemet legger til rette for alle elever slik regelverket krever.